SJ - 2915 : Lafaz kinayah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2915 : Lafaz kinayah

A'kum Ustaz,

Saya ingin bertanya adakah sah lafaz kinayah jika niat bukan semasa lafaz.. samaada niat sebelum lafaz dimana semasa lafaz kinayah tersebut niat nya adalah lain.

Re: SJ - 2915 : Lafaz kinayah

Wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjelaskan isu niat dialam lafaz kinayah yang kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Dr Mustafa Al-Bugho didalam buku Al-Fiqh Al-Manhaji mengatakan bahawa :- "Lafaz Kinayah - terdapat perkataan masyhur didalam percakapan orang mengenai cerai - seperti mengatakan keatas isterinya , Keatas kamu diharamkan! - Maka :

[="#0000ff" size="3"]ÝáÇ íÞÚ ÇáØáÇÞ ÈåÇ ÅáÇ ÅÐÇ ÞÕÏ ÈåÇ ÇáÒæÌ ÇáØáÇÞ. ÝÅÐÇ ÞÕÏ ÈåÇ ÔíÆÇ ÂÎÑ ÛíÑ ÇáØáÇÞ¡ Ãæ áã íÞÕÏ ÈåÇ ÔíÆÇ¡ áã íÞÚ ÈåÇ ÔíÁ.
"tidak akan jatuh talaq denganya melainkan jika QASAD kan kepada isterinya talaq. Maka jika ia bermaksud(qasad) perkara lain selain talaq, atau ia tidak qasad dengannya apa-apa, maka tidalah ia boleh dikatkan dengan apa-apa [yang terjadi]"

Dengan kata lain, lafaz kinayah yang tidak disertai dengan qasad untuk menceraikan isterinya, tidak dikira sebagai talaq.

---------------
Niat didalam sesuatu perbuatan ibadat bukan sahaja lintasan yang lalu didalam hati, ia disertai dengan qasad untuk melakukannya.

1. Niat itu merupakan satu keazaman untuk melakukan

Definisi niat menurut syara' ialah :-

[="#0000ff" size="3"]ÇáÚÒã Úáì ÝÚá ÇáÚÈÇÏÉ ÊÞÑÈÇ Åáì Çááå ÊÚÇáì
"Berazam melakukan sesuatu ibadat bagi mendekat diri dengan Allah"

Ini membawa dua maksud :

- Niat melakukan perbuatan tersebut [="#0000ff" size="4"](äíÉ ÇáÚãá )
- Niat kepada siapa perbuatan ini dilakukan [="#0000ff" size="4"](äíÉ ÇáãÚãæá áå )

Dengan kata lain, sebelum ia melakukan lafaz cerai secara kinayah, dia telah mempunyai azam yang kuat untuk menceraikannya.

2. Niat itu terbentuk apabila dia tahu apa yang dilakukan

Berkata Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah mengenai Niat :-

[="#0000ff" size="3"]æÐáß Ãä ÇáäíÉ ÊÊÈÚ ÇáÚáã ¡ ÝãÊì Úáã ÇáÚÈÏ ãÇ íÝÚá ßÇä ÞÏ äæÇå ÖÑæÑÉ ¡ ÝáÇ íÊÕæÑ ãÚ æÌæÏ ÇáÚáã Èå Ãä áÇ ÊÍÕá äíÉ ¡
"Niat dikaitkan dengan pengetahuan. Jika seseorang itu tahu apa yang ia lakukan maka sudah tentu telah terbentuk niat. Tidaklah dapat dibayangkan bahawa dia tahu apa yang dia lakukan, akan tetapi ia tidak membentuk niat?"

-----------
Tidak mungkin qasad niat itu berubah-ubah dengan sekelip mata. Apa yang berlaku kemungkinan besar (jika berlaku teragak-agak) ialah :-

1. Lintasan hati, dan ini tidak dikira sebagai niat. Dimana hadith dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda :-

[="#800000" size="3"]Åä Çááå ÊÌÇæÒ Úä ÃãÊí ãÇ ÍÏËÊ Èå äÝÓåÇ ãÇ áã ÊÚãá Ãæ ÊÊßáã
"Allah mengampunkan umatku bagi apa yang terlintas difikiran mereka, selama-mana mereka tidak melakukan atau mengucapkan"

2. Waswas, dimana ulama' mengatakan satu penyakit diluar kawalan. Berkata Sheikh Ibn Utsaimin menegani isu ini :-

[="#0000ff" size="3"]ÇáãÈÊáì ÈÇáæÓæÇÓ áÇ íÞÚ ØáÇÞå ÍÊì áæ ÊáÝÙ Èå ÈáÓÇäå ÅÐÇ áã íßä Úä ÞÕÏ ¡ áÃä åÐÇ ÇááÝÙ ÈÇááÓÇä íÞÚ ãä ÇáãæÓæÓ ãä ÛíÑ ÞÕÏ æáÇ ÅÑÇÏÉ ¡ Èá åæ ãÛáÞ Úáíå æãßÑå Úáíå áÞæÉ ÇáÏÇÝÚ æÞáÉ ÇáãÇäÚ ¡ æÞÏ ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã : " áÇ ØáÇÞ Ýí ÅÛáÇÞ " . ÝáÇ íÞÚ ãäå ØáÇÞ ÅÐÇ áã íÑÏå ÅÑÇÏÉ ÍÞíÞíÉ ÈØãÃäíäÉ ¡ ÝåÐÇ ÇáÔíÁ ÇáÐí íßæä ãÑÛãÇ Úáíå ÈÛíÑ ÞÕÏ æáÇ ÇÎÊíÇÑ ÝÅäå áÇ íÞÚ Èå ØáÇÞ.
"Talaq bagi seeorang yang menghadapi penyakit waswas tidak dikira walaupun ia mengucapkannya, jika ia tidak melakukan dengan sengaja, kerana mengucapan ini berlaku akibat waswas, dan bukan dengan kehendak atau Niat. Ia telah dipaksa keatasnya oleh kerana kekuatan waswas tersebut dan kurangnya kawalan fikirannya. Nabi saw bersabda :'Tiada Talaq kerana paksaan'. Maka talaq ini tidak dikira kerana dia sebenarnya tidak mahu melakukannya. Ini adalah sesuatu yang dipaksa keatasnya tanpa niat atau pilihan dari pihaknya, maka ini tidak bermakna Talaq telah berlaku".

wallahu'alam, wassalam

-------------
Rujukan :

1. Dr. Mustafa Al-Bugho, [etc]. Al-Fiqhu Al-Manhaji. cetakan ke 4. Damsyik : Dar Al-Qalam, 2000. ms 118.

2. Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Al-Fatawa Al-Kubra - 1. Riyad : dar Al-Ma'arifah, 199?. ms 214-215

3. Shiekh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad. Fataawa Islamiyyah

خيرالأمين