SJ-01-0006: Peristiwa Maal Hijrah

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0006: Peristiwa Maal Hijrah

:salam

Kita banyak terbaca malahan dari kecil lagi kita mendengar tentang Peristiwa Maal Hijrah iaitu ketika Rasulullah s.a.w naik kelangit. Adakah peristiwa ini benar-benar terjadi dan dinyatakan dalam sumber yang sahih?

Re: Peristiwa Maal Hijrah

:salam

Bukan peristiwa maal hijrah. Maal hijrah merupakan penghijrahan Nabi S.A.W. Peristiwa Mi'raj merupakan peristiwa yang mengangkat Nabi S.A.W sbg RasulNya. Tetapi Nabi Muhammad S.A.W dimi'rajkan(dinaikkan) ke langit. Kisahnya benar dan sahih dan diriwayatkan secara mutawwatir. Kalau nak tahu kisah detail, boleh rujuk Sahih Muslim di bawah tajuk ÇáÅÓÑÇÁ ÈÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Åáì ÇáÓãÇæÇÊ. Saya sertakan salah satu riwayat yg agak panjang:


þÍÏËäÇ þ þÔíÈÇä Èä ÝÑæÎ þ þÍÏËäÇ þ þÍãÇÏ Èä ÓáãÉ þ þÍÏËäÇ þ þËÇÈÊ ÇáÈäÇäí þ þÚä þ þÃäÓ Èä ãÇáß þ
þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þÃÊíÊ ÈÇáÈÑÇÞ æåæ ÏÇÈÉ ÃÈíÖ Øæíá ÝæÞ ÇáÍãÇÑ æÏæä ÇáÈÛá íÖÚ ÍÇÝÑå ÚäÏ ãäÊåì ØÑÝå ÞÇá ÝÑßÈÊå ÍÊì ÃÊíÊ þ þÈíÊ ÇáãÞÏÓ þ þÞÇá ÝÑÈØÊå ÈÇáÍáÞÉ ÇáÊí íÑÈØ Èå ÇáÃäÈíÇÁ ÞÇá Ëã ÏÎáÊ ÇáãÓÌÏ ÝÕáíÊ Ýíå ÑßÚÊíä Ëã ÎÑÌÊ ÝÌÇÁäí þ þÌÈÑíá þ þÚáíå ÇáÓáÇã þ þÈÅäÇÁ ãä ÎãÑ æÅäÇÁ ãä áÈä ÝÇÎÊÑÊ ÇááÈä ÝÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÇÎÊÑÊ ÇáÝØÑÉ Ëã þ þÚÑÌ þ þÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÝÞíá ãä ÃäÊ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈÂÏã þ þÝÑÍÈ Èí æÏÚÇ áí ÈÎíÑ Ëã ÚÑÌ ÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáËÇäíÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÚáíå ÇáÓáÇã þ þÝÞíá ãä ÃäÊ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ ÈÇÈäí ÇáÎÇáÉ þ þÚíÓì ÇÈä ãÑíã þ þæíÍíì Èä ÒßÑíÇÁ þ þÕáæÇÊ Çááå ÚáíåãÇ ÝÑÍÈÇ æÏÚæÇ áí ÈÎíÑ Ëã ÚÑÌ Èí Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáËÇáËÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÝÞíá ãä ÃäÊ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈíæÓÝ þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÅÐÇ åæ ÞÏ ÃÚØí þ þÔØÑ þ þÇáÍÓä ÝÑÍÈ æÏÚÇ áí ÈÎíÑ Ëã ÚÑÌ ÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÑÇÈÚÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÚáíå ÇáÓáÇã þ þÞíá ãä åÐÇ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÞÇá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈÅÏÑíÓ þ þÝÑÍÈ æÏÚÇ áí ÈÎíÑ ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá þ
þæÑÝÚäÇå ãßÇäÇ ÚáíÇ þ
þËã ÚÑÌ ÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÎÇãÓÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÞíá ãä åÐÇ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈåÇÑæä þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÑÍÈ æÏÚÇ áí ÈÎíÑ Ëã ÚÑÌ ÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÓÇÏÓÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÚáíå ÇáÓáÇã þ þÞíá ãä åÐÇ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈãæÓì þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÑÍÈ æÏÚÇ áí ÈÎíÑ Ëã ÚÑÌ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÓÇÈÚÉ ÝÇÓÊÝÊÍ þ þÌÈÑíá þ þÝÞíá ãä åÐÇ ÞÇá þ þÌÈÑíá þ þÞíá æãä ãÚß ÞÇá þ þãÍãÏ þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞíá æÞÏ ÈÚË Åáíå ÞÇá ÞÏ ÈÚË Åáíå ÝÝÊÍ áäÇ ÝÅÐÇ ÃäÇ þ þÈÅÈÑÇåíã þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þãÓäÏÇ ÙåÑå Åáì þ þÇáÈíÊ ÇáãÚãæÑ þ þæÅÐÇ åæ íÏÎáå ßá íæã ÓÈÚæä ÃáÝ ãáß áÇ íÚæÏæä Åáíå Ëã ÐåÈ Èí Åáì ÇáÓÏÑÉ ÇáãäÊåì æÅÐÇ æÑÞåÇ ßÂÐÇä ÇáÝíáÉ æÅÐÇ ËãÑåÇ ßÇáÞáÇá ÞÇá ÝáãÇ þ þÛÔíåÇ þ þãä ÃãÑ Çááå ãÇ ÛÔí ÊÛíÑÊ ÝãÇ ÃÍÏ ãä ÎáÞ Çááå íÓÊØíÚ Ãä þ þíäÚÊåÇ þ þãä ÍÓäåÇ ÝÃæÍì Çááå Åáí ãÇ ÃæÍì ÝÝÑÖ Úáí ÎãÓíä ÕáÇÉ Ýí ßá íæã æáíáÉ ÝäÒáÊ Åáì þ þãæÓì þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÞÇá ãÇ ÝÑÖ ÑÈß Úáì ÃãÊß ÞáÊ ÎãÓíä ÕáÇÉ ÞÇá ÇÑÌÚ Åáì ÑÈß ÝÇÓÃáå ÇáÊÎÝíÝ ÝÅä ÃãÊß áÇ íØíÞæä Ðáß ÝÅäí ÞÏ þ þÈáæÊ þ þÈäí ÅÓÑÇÆíá þ þæÎÈÑÊåã ÞÇá ÝÑÌÚÊ Åáì ÑÈí ÝÞáÊ íÇ ÑÈ ÎÝÝ Úáì ÃãÊí ÝÍØ Úäí ÎãÓÇ ÝÑÌÚÊ Åáì þ þãæÓì þ þÝÞáÊ ÍØ Úäí ÎãÓÇ ÞÇá Åä ÃãÊß áÇ íØíÞæä Ðáß ÝÇÑÌÚ Åáì ÑÈß ÝÇÓÃáå ÇáÊÎÝíÝ ÞÇá Ýáã ÃÒá ÃÑÌÚ Èíä ÑÈí ÊÈÇÑß æÊÚÇáì æÈíä þ þãæÓì þ þÚáíå ÇáÓáÇã þ þÍÊì ÞÇá íÇ þ þãÍãÏ þ þÅäåä ÎãÓ ÕáæÇÊ ßá íæã æáíáÉ áßá ÕáÇÉ ÚÔÑ ÝÐáß ÎãÓæä ÕáÇÉ æãä åã ÈÍÓäÉ Ýáã íÚãáåÇ ßÊÈÊ áå ÍÓäÉ ÝÅä ÚãáåÇ ßÊÈÊ áå ÚÔÑÇ æãä åã ÈÓíÆÉ Ýáã íÚãáåÇ áã ÊßÊÈ ÔíÆÇ ÝÅä ÚãáåÇ ßÊÈÊ ÓíÆÉ æÇÍÏÉ ÞÇá ÝäÒáÊ ÍÊì ÇäÊåíÊ Åáì þ þãæÓì þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÃÎÈÑÊå ÝÞÇá ÇÑÌÚ Åáì ÑÈß ÝÇÓÃáå ÇáÊÎÝíÝ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÞáÊ ÞÏ ÑÌÚÊ Åáì ÑÈí ÍÊì ÇÓÊÍííÊ ãäå

Meriwayatkan dari kami Syaiban bin Farukh meriwayatkan dari Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Tsabit dari Anas bin Malik r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: "Aku telah didatangi Buraq. Iaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keldai tetapi lebih kecil dari baghal. Ia merendahkan tubuhnya sehinggalah perut buraq tersebut mencecah bumi."

Baginda bersabda lagi: "Tanpa membuang masa, aku terus menungganginya sehinggalah sampai ke Baitulmuqaddis. Baginda bersabda lagi: Aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi."

Baginda bersabda lagi: "Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sembahyang sebanyak dua rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, secara tiba-tiba aku didatangi dengan semangkuk arak dan semangkuk susu oleh Jibril a.s. Aku memilih susu."

Lalu Jibril a.s berkata: "Engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit."

Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan."

Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan.

Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan."

Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan."

Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.
Firman Allah s.w.t æóÑóÝóÚúäóÇåõ ãóßóÇäðÇ ÚóáöíøðÇ (Surah Maryam: ayat 5)
"Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima."

Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan."

Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril." Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad." Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutuskan?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari memuatkan tujuh puluh ribu malaikat. Setelah keluar mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan.

Baginda bersabda: "Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah s.w.t, baginda dapati kesemuanya aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah s.w.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan sembahyang lima puluh waktu sehari semalam." Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a.s, dia bertanya: "Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Baginda bersabda: "Sembahyang lima puluh waktu." Nabi Musa a.s berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka." Baginda bersabda: "Baginda kemudiannya kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku."

Lalu Allah s.w.t mengurangkan lima waktu sembahyang dari baginda.
Baginda kembali kepada Nabi Musa a.s dan berkata: "Allah telah mengurangkan lima waktu sembahyang dariku." Nabi Musa a.s berkata: "Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi."

Baginda bersabda: "Baginda tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa a.s, sehinggalah Allah s.w.t berfirman Yang bermaksud: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. Oleh yang demikian, bererti lima waktu sembahyang fardu sama dengan lima puluh sembahyang fardu. Begitu juga sesiapa yang berniat, untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya, nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya."

Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a.s, lalu aku memberitahu kepadanya.

Dia masih lagi berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan."

Baginda menyahut: "Aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan, sehingga menyebabkan aku malu kepada-Nya."
(Hadith Sahih Muslim)

Puak Muktazilah menolak cerita atas alasan ia bertentangan dgn aqal.

Cerita ini turut dinukilkan dlm Surah Al-Isra' dan Surah An-Najm.

SJ-01-0006: Peristiwa Maal Hijrah

:wassalam