SJ-05-0057 : Doa semasa Khutbah Jumaat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0057 : Doa semasa Khutbah Jumaat

:salam
Saya ada sikit kemushkilan tentang doa semasa khutbah sembahyang Jumaat.
Apa yang saya faham doa adalah rukun khutbah dan biasanya dalam khutbah kedua.

Yang mushkilnya di Masjid Meru tempat saya melakukan solat jumaat, 80 % para makmun mengangkat tangan dan mengaminkan (seolah-olah khatib tengah berdoa) dalam khutbah pertama pada ayat terakhir khatib bacakan sebelum duduk antara dua khutbah. Ayat tersebut text tetap yg dibacakan di semua masjid-masjid.

Soalannya apakah dibolehkan berbuat demikian ataupun boleh mengakibatkan terbatalnya Jumaat ?

Re: Doa semasa Khutbah Jumaat

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr Hanania dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Sebenarnya, perbuatan mengangkat tangan semasa Imam sedang membaca do'a ketika khutbah Jumaat juga tidak dilakukan oleh Rasulullah :saw dan sahabat2 baginda. Kita boleh mengaminkan dengan kadar suara yang rendah. Larangan mengangkat tangan ini dikenakan kepada Imam yang membaca khutbah, dan sudah semestilah makmum yang mendengar khutbah tidak perlu juga mengangkat tangan ketika berdoa'. Berikut kami paparkan fatwa dua orang ulama dan kedua2 mereka merupakan bekas Mufti Besar Arab Saudi :-

1. Pandangan Syiekh Abdul Aziz bin Baaz rh. :-

ÑÝÚ ÇáíÏíä ÛíÑ ãÔÑæÚ Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ æáÇ Ýí ÎØÈÉ ÇáÚíÏ áÇ ááÅãÇã æáÇ ááãÃãæãíä ¡ æÅäãÇ ÇáãÔÑæÚ ÇáÅäÕÇÊ ááÎØíÈ æÇáÊÃãíä Úáì ÏÚÇÆå Èíäå æÈíä äÝÓå ãä Ïæä ÑÝÚ ÕæÊ ¡ æÃãÇ ÑÝÚ ÇáíÏíä ÝáÇ íÔÑÚ ¡ áÃä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áã íßä íÑÝÚ íÏíå Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ æáÇ Ýí ÎØÈÉ ÇáÃÚíÇÏ ¡ æáãÇ ÑÃì ÈÚÖ ÇáÕÍÇÈÉ ÈÚÖ ÇáÃãÑÇÁ íÑÝÚ íÏíå Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ÃäßÑ Úáíå Ðáß ¡ æÞÇá : ãÇ ßÇä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÑÝÚåãÇ ¡ äÚã ÅÐÇ ßÇä íÓÊÛíË Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ááÇÓÊÓÞÇÁ ¡ ÝÅäå íÑÝÚ íÏíå ÍÇá ÇáÇÓÊÛÇËÉ - Ãí ØáÈ äÒæá ÇáãØÑ - áÃä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßÇä íÑÝÚ íÏíå Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ ¡ ÝÅÐÇ ÇÓÊÓÞì Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ Ãæ Ýí ÎØÈÉ ÇáÚíÏ ÝÅäå íÔÑÚ áå Ãä íÑÝÚ íÏíå ÊÃÓíÇð ÈÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã .
align="left" dir="ltr">"Mengangkat tangan tidak disyariatkan didalam khutbah Jumaat dan tidak didalam Khutbah Eid, samada Imam atau Makmum, kerana apa yang disyariatkan ialah mendengar dengan baik khutbah tersebut dan mengaminkan do'anya, mengaminkan kadar suara ynag didengar oleh diri sendiri tanpa menaikkan suara. Bagi mengangkat kedua2 tangan tidaklah disyariatkan, kerana sesungguhnya Nabi :saw tidak mengangkat kedua tangannya didalam khutbah Jumaat dan Eid. Dan apabila salah seorang sahabat melihat salah seorang governor mengangkat tangan ketika berkhutbah Jumaat, dia menyanggah perbuatan itu dan mengatakan bahawa Nabi :saw tidak mengangkat tangannya. Benar, jika Imam berkhutbat semasa solat istisqa' (minta hujan), mereka dibenarkan mengangkat tangan, kerana Nabi :saw pernah mengangkat tangannya didalam situasi ini. Maka jika bersolat meminta hujan semasa khutbah Jumaat atau khutbah Eid, maka disyara'kan mengangkat kedua2 tangan, mengikuti contoh Nabi :saw " -[Majmu' Fataawa wa maqaalat Mutanawwiyah li Samahat al-Syiekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, 12/339].

2. Syiekh Ibn Utsaimin rh :-

ÑÝÚ ÇáÃíÏí æÇáÅãÇã íÎØÈ íæã ÇáÌãÚÉ áíÓ ÈãÔÑæÚ ¡ æÞÏ ÃäßÑ ÇáÕÍÇÈÉ Úáì ÈÔÑ Èä ãÑæÇä Ííä ÑÝÚ íÏíå Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ¡ áßä íÓÊËäì ãä Ðáß ÇáÏÚÇÁ ÈÇáÇÓÊÓÞÇÁ ÝÅäå ËÈÊ Úä ÇáäÈí Ãäå ÑÝÚ íÏíå íÏÚæ Çááå ÚÒ æÌá ÈÇáÛíË æåæ Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ¡ æÑÝÚ ÇáäÇÓ ÃíÏíåã ãÚå ¡ æãÇ ÚÏÇ Ðáß ÝÅäå áÇ íäÈÛí ÑÝÚ ÇáíÏíä Ýí ÍÇá ÇáÏÚÇÁ Ýí ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ
align="left" dir="ltr">"Mengangkat tangan apabila Imam menyampaikan khutbah pada hari Jumaat tidaklah di syara'kan, Para sahabat telah mengingkari Bishr ibn Marwan apada beliau mengangkat tangan semasa khutbah Jumaat. Akan tetapi terdapat pengecualian didalam kes Solat istisqa', kerana sesungguhnya thabit dari Nabi :saw sesungguhnya beliau mengangkat tangan ketika berdo'a kepada Allah azza wajalla pada Khutbah Jumaat, dan makmum pun mengangkat tangan mereka bersamanya, akan tetapi selain dari itu, seseorang tidak harus mengangkat tangan apabila melakukan do'a ketika Khutbah Jumaat" - [Fataawa Arkaan al-Islam, ms 392].

Perbincangan lanjut mengenai permasalahan mengangkat tangan semasa berdo'a ketika Khutbah Jumaat boleh di lihat pada link di bawah ini :-

SJ-2643 : Mengangkat Tangan Ketika BerDoa pada hari Jumaat
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=14736

:aklam, wassalam

خيرالأمين