SJ – 2646 : APAKAH SEBENARNYA “ NUR MUHAMMAD “ ?

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ – 2646 : APAKAH SEBENARNYA “ NUR MUHAMMAD “ ?

:salam

Minta tolong pada moderator Ahkam cerita sikit tentang Nur Muhammad. Tak faham lansung tentang bende tu. ok :confused:

:wassalam

semutapi (not verified)
Re: Nur Muhammad

:salam

Artikel ini diambil dari Web Al-Ahkam (terima kasih kpd AL-Ahkam).Ini mungkin bukan jawapan yg diinginkan. Tetapi mungkin boleh dijadikan panduan.
Kita tunggu jawapan yg tepat dari Al Fadhil Ustaz2 Al Ahkam sekalian.

Soalan :

ãÇ ÑÃíß ÈåÐÇ ÇáÍÏíË : " ÅÐÇ áã íßä íæÌÏ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÅä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì áã íßä áíÎáÞ Çáßæä" . ÈÕÑÇÍÉ ÝÃäÇ ÃÔÊÈå ÈÕÍÉ åÐÇ ÇáÍÏíË Ýåá íãßä Ãä ÊáÞí ÈÚÖ ÇáÖæÁ .

Apakah pandangan Tuan tentang hadith ini "Jika bukan disebabkan Muhammad s.a.w. maka Allah s.w.t. tidak menciptakan dunia."

ÇáÌæÇÈ:

Jawapan :

ÇáÍãÏ ááå

Alhamdulillah

ÞÏ ÑæíÊ ÃÍÇÏíË ÈÇØáÉ æãæÖæÚÉ ÈåÐÇ ÇáãÚäì ¡ Ýãä Ðáß :

Saya melihat hadith-hadith semakna ini adalah batil dan maudhu' (palsu), diantaranya

(áæ áÇß ãÇ ÎáÞÊ ÇáÃÝáÇß)

Kalau bukan kerana engkau (Muhammad) Aku tidak menciptakan planet-planet

ÐßÑå ÇáÔæßÇäí Ýí "ÇáÝæÇÆÏ ÇáãÌãæÚÉ Ýí ÇáÃÍÇÏíË ÇáãæÖæÚÉ" (Õ 326) æÞÇá : ÞÇá ÇáÕÛÇäí : ãæÖæÚ ÇåÜ

As-Syaukani menyebut di dlm "al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadith al-Maudhu'ah" (muka 326) dgn katanya : Telah berkata as-Son'aani : Maudhu' (hadith ini palsu).

ÞÇá ÇáÃáÈÇäí Ýí "ÇáÓáÓáÉ ÇáÖÚíÝÉ" (282) : ãæÖæÚ ÇåÜ

Berkata al-Albani di dlm "al-Silsilah ad-Dhoiefah" (282) : Maudhu' (hadith ini palsu)

æãäåÇ : ãÇ ÑæÇå ÇáÍÇßã Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÞÇá :

Dan diantaranya apa yg diriwayatkan al-Hakim daripada Ibn 'Abbas

ÃæÍì Çááå Åáì ÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã : íÇ ÚíÓì Âãä ÈãÍãÏ ¡ æÃãÑ ãä ÃÏÑßå ãä ÃãÊß Ãä íÄãäæÇ Èå ¡ ÝáæáÇ ãÍãÏ ãÇ ÎáÞÊ ÂÏã ¡ æáæáÇ ãÍãÏ ãÇ ÎáÞÊ ÇáÌäÉ æÇáäÇÑ ¡ æáÞÏ ÎáÞÊ ÇáÚÑÔ Úáì ÇáãÇÁ ÝÇÖØÑÈ ÝßÊÈÊ Úáíå : áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ãÍãÏ ÑÓæá Çááå ¡ ÝÓßä .

Allah mewahyukan kepada 'Isa a.s. : Wahai 'Isa berimanlah kepada Muhammad, dan arahkanlah kepada umatmu semua supaya beriman dengannya (Muhammad). Kalau bukanlah kerana Muhammad tidak aku ciptakan Adam, dan kalaulah bukan kereana Muhammad aku tidak ciptakan Syurga dan Neraka, dan telah aku ciptakan 'Arasy itu di atas air, ianya bergegar maka Aku tuliskan di atasnya : Laa ilaha illalLah Muhammadur rasululLah. maka ia tetap.

ÞÇá ÇáÍÇßã : ÕÍíÍ ÇáÅÓäÇÏ !! æÊÚÞÈå ÇáÐåÈí ÈÞæáå :

Berkata al-Hakim : Soheh Isnadnya !! manakala az-Zahabi memberi komen dengan katanya

ÃÙäå ãæÖæÚÇð Úáì ÓÚíÏ ÇåÜ .

Aku percaya ianya Palsu kerana adanya Sa'id

íÚäí : ÓÚíÏ Èä ÃÈí ÚÑæÈÉ (ÃÍÏ ÑæÇÉ åÐÇ ÇáÍÏíË) ¡ æÞÏ Ñæì åÐÇ ÇáÍÏíË Úäå ÚãÑæ Èä ÃæÓ ÇáÃäÕÇÑí æåæ ÇáãÊåã ÈæÖÚ åÐÇ ÇáÍÏíË ¡ æÞÏ ÐßÑå ÇáÐåÈí Ýí "ÇáãíÒÇä" æÞÇá : ÃÊì ÈÎÈÑ ãäßÑ ¡ Ëã ÓÇÞ åÐÇ ÇáÍÏíË ¡ æÞÇá : æÃÙäå ãæÖæÚÇð. ææÇÝÞå ÇáÍÇÝÙ ÇÈä ÍÌÑ ßãÇ Ýí "ÇááÓÇä" .

Iaitu : Sa'id bin 'Aroobah (bersendirian meriwayatkan hadith ini), dan telah diriwayatkannya dari 'Amru bin Aus al-Ansori dan ianya didapati telah memalsukan hadith ini. Az-Zahabi telah menyebut tentangnya di dlm "al-Mizan", katanya : Dia mendatangkan khabar yg mungkar, dan katanya : Aku percaya ianya palsu dan dipersetujui oleh al-Hafidz Ibn Hajar di dlm "al-Lisan"

æÞÇá ÇáÃáÈÇäí Ýí "ÇáÓáÓáÉ ÇáÖÚíÝÉ" (280) : áÇ ÃÕá áå ÇåÜ .

Berkata al-Albani (tentang hadith di atas) di dlm "as-Silsilah ad-Dhoiefah" (280) : Tiada asal padanya.

æÓÆá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ ÑÍãå Çááå :

Dan ditanya kepada Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah r.h.

åá ÇáÍÏíË ÇáÐì íÐßÑå ÈÚÖ ÇáäÇÓ : áæáÇß ãÇ ÎáÞ Çááå ÚÑÔÇð æáÇ ßÑÓíÇð æáÇ ÃÑÖÇð æáÇ ÓãÇÁ æáÇ ÔãÓÇ æáÇ ÞãÑÇ æáÇ ÛíÑ Ðáß ÕÍíÍ åæ Ãã áÇ ¿

Apakah hadith yg di sebutkan oleh sebahagian manusia iaitu : Kalaulah bukan kerana engkau (Muhammad), tidak Allah ciptakan 'Arasy, Kursi, bumi, langit, matahari, bulan dan selainnya, adakah ianya soheh atau tidak.

ÝÃÌÇÈ :

Maka jawab (Ibn Taimiyyah)

ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÓíÏ æáÏ ÂÏã ¡ æÃÝÖá ÇáÎáÞ æÃßÑãåã Úáíå ¡ æãä åäÇ ÞÇá ãä ÞÇá : Åä Çááå ÎáÞ ãä ÃÌáå ÇáÚÇáã . Ãæ Ãäå áæáÇ åæ áãÇ ÎáÞ ÚÑÔÇ æáÇ ßÑÓíÇ æáÇ ÓãÇÁ æáÇ ÃÑÖÇ æáÇ ÔãÓÇ æáÇ ÞãÑÇ .

Muhammad s.a.w. Sayyid (tuan) anak2 Adam, dan seutama-utama ciptaan dan yg paling mulia, dan dari sini telah berkata sebahagian org : sesungguhnya Allah menciptakan alam kerananya, atau (kata mereka) Kalau bukan kerananya (muhammad) Allah tidak menciptakan 'Arays, Kursi, langit, bumi, matahari dan bulan.

áßä áíÓ åÐÇ ÍÏíËÇ Úä ÇáäÈì Õáì Çááå ÊÚÇáì Úáíå æÓáã áÇ ÕÍíÍÇ æáÇ ÖÚíÝÇ ¡ æáã íäÞáå ÇÍÏ ãä Ãåá ÇáÚáã ÈÇáÍÏíË Úä ÇáäÈì Õáì Çááå ÊÚÇáì Úáíå æÓáã ¡ Èá æáÇ íÚÑÝ Úä ÇáÕÍÇÈÉ Èá åæ ßáÇã áÇ íõÏúÑóì ÞÇÆáå ÇåÜ. ãÌãæÚ ÇáÝÊÇæì (11/86-96) .

Akan tetapi ianya bukan hadith dari Nabi s.a.w, tidak yang soheh tidak juga yg dhoief. dan tidak seorgpun di kalangan ahli Ilmu yg menyebutnya sebagai hadith dari Nabi s.a.w. bahkan tidak juga diketahui dari sahabat bahkan ianya adalah perkataan yg tidak diketahui siapakah pengucapnya. (majmu' al-Fatawa 11/86-96)

æÓÆáÊ ÇááÌäÉ ÇáÏÇÆãÉ :

Dan telah ditanya kepada al-Lajnah ad-Daa'imah

åá íÞÇá : Åä Çááå ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ áÃÌá ÎáÞ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æãÇ ãÚäì áæáÇß áãÇ ÎáÞ ÇáÃÝáÇß åá åÐÇ ÍÏíË ÃÕáÇ ¿

Apakah perkataan : Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi kerana diciptakan Muhammad s.a.w. dan apakah pula makna (hadith) "kalau bukan kerana engkau (Muhammad) tidak diciptakan bintang-bintang." apakah hadith ini ada asalnya ?

ÝÃÌÇÈÊ :

maka jawapannya :

áã ÊÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ãä ÃÌáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Èá ÎõáÞÊ áãÇ ÐßÑå Çááå ÓÈÍÇäå Ýí Þæáå ÚÒ æÌá

Tidak diciptakan langit dan bumi kerana Muhammad s.a.w. bahkan diciptakannya sepertimana yg disebut oleh Allah s.w.t. dlm firmannya :

Çááå ÇáÐí ÎáÞ ÓÈÚ ÓãæÇÊ æãä ÇáÃÑÖ ãËáåä íÊäÒá ÇáÃãÑ Èíäåä áÊÚáãæÇ Ãä Çááå Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ æÃä Çááå ÞÏ ÃÍÇØ Èßá ÔÆ ÚáãÇ"

"Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah , ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."

, ÃãÇ ÇáÍÏíË ÇáãÐßæÑ Ýåæ ãßÐæÈ Úáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÇ ÃÓÇÓ áå ãä ÇáÕÍÉ ÇåÜ . ÝÊÇæì ÇááÌäÉ ÇáÏÇÆãÉ (1/312) .

adapun hadith yg disebut itu ianya adalah pembohongan ke atas Nabi s.a.w. tidak diasaskannya dari yg soheh. (fatwa al-Lajnah ad-Daa'imah 1/312)

æÓÆá ÇáÔíÎ ÇÈä ÈÇÒ Úä åÐÇ ÇáÍÏíË ÝÞÇá :

Dan ditanya kepada as-Syeikh Ibn Baz tentang hadith ini, maka kata beliau :

ÇáÌæÇÈ : åÐÇ íäÞá ãä ßáÇã ÈÚÖ ÇáÚÇãÉ æåã áÇ íÝåãæä ¡ íÞæá ÈÚÖ ÇáäÇÓ Åä ÇáÏäíÇ ÎáÞÊ ãä ÃÌá ãÍãÏ æáæáÇ ãÍãÏ ãÇ ÎáÞÊ ÇáÏäíÇ æáÇ ÎáÞ ÇáäÇÓ æåÐÇ ÈÇØá áÇ ÃÕá áå ¡ æåÐÇ ßáÇã ÝÇÓÏ ¡ ÝÇááå ÎáÞ ÇáÏäíÇ áíÚÑÝ æíõÚáã ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì æáíõÚÈÏ Ìá æÚáÇ ¡ ÎáÞ ÇáÏäíÇ æÎáÞ ÇáÎáÞ áíõÚÑÝ ÈÃÓãÇÆå æÕÝÇÊå ¡ æÈÞÏÑÊå æÚáãå ¡ æáíÚÈÏ æÍÏå áÇ ÔÑíß áå æíØÇÚ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ¡ áÇ ãä ÃÌá ãÍãÏ ¡ æáÇ ãä ÃÌá äæÍ ¡ æáÇ ãæÓì ¡ æáÇ ÚíÓì ¡ æáÇ ÛíÑåã ãä ÇáÃäÈíÇÁ ¡ Èá ÎáÞ Çááå ÇáÎáÞ áíÚÈÏ æÍÏå áÇ ÔÑíß áå ÇåÜ ÝÊÇæì äæÑ Úáì ÇáÏÑÈ (46) .

Ini adalah ucapan dari sebahagian org awam yang tidak mengetahui (tidak faham), sebahagian mereka mengatakan bahawasanya dunia diciptakan disebabkan Muhammad, kalaulah bukan kerana Muhammad, tidak diciptakan dunia, tidak diciptakan manusia, (perkataan ini) adalah batil dan tiada asal padanya, dan perkataan ini adalah perkataan yg jahat. Allah menciptakan dunia ini utk diketahui kesucian dan ketiggiannya dan utk beribadah kepadanya. diciptakan dunia dan ciptaan2 utk diketahui nama2nya dan sifat2nya, kudrahnya dan ilmuNya dan utk beribadah kepadanya, tiada sekutu baginya. Bukan disebabkan Muhammad, Nuh, bukan juga Musa, 'Isa dan bukan disebabkan para Nabi yg lain. bahkan diciptakannya utk diabdikan diri kepadanya sahaja tiada sekutu baginya. (fatawa Nur 'ala ad-darb, 46)

æÇááå ÃÚáã .

Wallahu a'lam.

Sumber Arab : http://63.175.194.25/index.php?

solid (not verified)
Re: Nur Muhammad

Saya rasa soalan ni ada jawapan nya dalam ruangan fatwa ulama.

Re: SJ – 2646 : APAKAH SEBENARNYA “ NUR MUHAMMAD “ ?


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SJ – 2646 : APAKAH SEBENARNYA “ NUR MUHAMMAD “ ?

Alhamdulillah , Segala Puja – Puji hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama' yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta'ala dan seluruh muslimin. Amin.

Terima Kasih kepada Saudara amrudiab yang mengajukan soalan di atas . Namun kami cukup heran , biasanya orang yang memakai nama “ Amru Diab “ adalah student di Mesir disebabkan nama tu adalah nama bagi seorang penyanyi yang sangat masyhur di negara Mesir dan Arab , amnya . Dan biasanya , masalah “ NUR MUHAMMAD “ ini adalah satu perkara yang maklum bagi students kita di Mesir , khasnya yang belajar di Fakulti Pengajian Usuluddin & Dakwah . ‘Ala kulli hal ( walau bagaimana sekalipun ) kami akan melayan juga hajat saudara .

Kami juga berterima kasih kepada al-Fadhil Saudara semutapi al-Kalantani yang telah memberikan gambaran terhadap topik “ Nur Muhammad “ ini . Mudah-mudahan gambaran yang beliau berikan itu dan juga FATWA mengenainya ( yang dikirim oleh al-Fadhil Tuan Haji Kamin ) dapatlah “ menyejukkan “ hati para pengunjung al-Ahkam Online yang terpaksa menunggu beberapa hari jawapannya dijawab secara rasmi oleh pihak panelis al-Ahkam Online . :adus

Persoalan mengenai “ NUR MUHAMMAD “ sebenarnya sudah biasa dibincangkan di sini , sama ada melalui RUANGAN UMUM , BERITA , INFO & ISU SEMASA ( DISKUSI UMUM ) , ataupun di RUANGAN FATWA DAN KENYATAAN ULAMAK , ataupun di RUANGAN SOAL-JAWAB FIQH ( SJ ) yang menjadi tulang belakang web al-Ahkam Online itu sendiri .

Menurut pengalaman kami , apabila dibincangkan masalah ini , ia lama-kelamaan akan menjadi satu topik yang panas ( samalah apabila dibincangkan bab politik di sini ) . “ Kepanasan “ itu juga melahirkan muka-muka baru di sini , sama ada pihak yang pro ataupun yang kontra terhadap teori Nur Muhammad ini .

Oleh kerana topik ini sudah kerap-kali dibincangkan di sini ( walhal masih banyak lagi masalah-masalah lain yang masih belum disentuh secara serius ) , maka kami pun TIDAK INGIN lagi menjawab persoalan mengenainya secara panjang-lebar .

Inilah dia rumusan dan sikap kami di al-Ahkam Online terhadap isu Nur Muhammad :

1 ~ Baginda Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia , bahkan makhluk yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Ta’ala .

2 ~ Kecintaan Allah Ta’ala kepada Baginda s.a.w dan juga segala anugerah dan puji-pujian drp Allah Ta’ala terhadap kekasih-Nya ini SUDAH CUKUP meyakinkan kita bahawa kita tidak perlu mereka-reka dan mencipta kisah-kisah baru / teori-teori filsafat demi menyerlahkan lagi kemuliaan dan keagungan Baginda Rasulullah s.a.w .

3 ~ Menurut ayat-ayat al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih sendiri , Baginda Rasulullah s.a.w adalah MANUSIA yang dilahirkan secara tabi’e ( natural ) , iaitu melalui proses perkahwinan di antara kedua-dua ayahanda dan bonda baginda s.a.w .

4 ~ Umat Islam TIDAK PERLU ( BAHKAN DILARANG ) BERTAQLID BUTA kepada apa-apa teori rekaan yang berunsur ‘Aqidah dan Iman . Dan bertitik-tolak drp situlah maka kita tidak boleh sama-sekali beriktiqad bahawa Baginda Rasulullah s.a.w adalah dilahirkan daripada “ CAHAYA ALLAH “ ataupun “ PELUH ALLAH “ atau apa-apa unsur Zat Allah Ta’ala , bahkan Baginda s.a.w adalah lahir sebagaimana manusia biasa yang lahir dengan wasilah perkahwinan .

5 ~ Teori bahawa ada seorang manusia yang termulia yang dilahirkan daripada “ Cahaya ataupun Peluh Tuhan “ ini sebenarnya adalah CEDOKAN / UNSUR-UNSUR LUARAN yang menyerap masuk ke dalam pemikiran umat Islam .

Teori seperti itu wujud di dalam Konsep LOGOS yang diutakan oleh ahli Falsafah Greek Kuno ; Heroclitus ( 578 – 480 s.m ) . Ia juga wujud di dalam Konsep Ketuhanan Dewa Krishna yang diimani oleh masyarakat Hindu . Dan ia juga wujud di dalam ajaran sesat Batiniyyah yang mengemukakan teori “ Tuhan yang bersifat al-Sabiq dan at-Tali “ . Dan ia juga wujud di dalam ajaran Agama Kristian yang mengemukakan konsep al-Masih Nabi Isa a.s sebagai seorang “ ANAK TUHAN “ kerapa penyerapan ( incarnation ) Tuhan Yang Maha Besar ke dalam tubuh Baginda Nabi Isa a.s ( yang digelar sbg Jesus Christ oleh mereka ) .

6 ~ Adapun istilah “ NUR “ ( Cahaya ) yang dinisbahkan ( disandarkan ) kepada Baginda Rasulullah s.a.w di dalam ayat-ayat al-Quranul Karim dan Hadis-Hadis yang sahih itu BUKANLAH BERMAKNA Bahawa Rasulullah s.a.w benar-benar diciptakan daripada unsur cahaya , ini disebabkan makhluk yang dicipta daripada cahaya HANYALAH para malaikat a.s .

7 ~ Teori “ NUR MUHAMMAD “ ini sendiri TIDAK PERNAH kami temui ~ sepanjang ilmu pengetahuan kami yang sedikit ini ~ di dalam kitab-kitab muktabar Ahlus Sunnah Wal Jamaah , sama ada drp kalangan pendokong Aliran Salafi , Aliran ‘Asya’irah , Aliran Maturidiyah dan aliran Sufi yang sahih itu sendiri .

Bukan itu sahaja , malahan kami sendiri tidak pernah menemui teori ini di dalam ajaran Para Sahabat r.a , Para Tabi’ien dan Tabie’ at-Tabi’ien r.a , dan ia sendiri tidak pernah dikemukakan oleh imam-imam kita yang tidak disyakki lagi keilmuan mereka berkenaan selok-belok ilmu-ilmu pengetahuan Islam ini .

Itulah dia ketujuh-tujuh rumusan dan sikap yang dipegang oleh kami di al-Ahkam Online ini berkenaan dengan teori NUR MUHAMMAD .

Kalau mahu dilanjutkan lagi pengetahuan mengenai masalah ini , silakan saudara-saudari sekalian merujuk kembali kepada tajuk-tajuk berikut :

Ilmu Martabat 7: Tajalli Allah Melalui 7 Martabat
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=9230

SJ - 1767 lLMU MARTABAT TUJUH & IBNU 'ARABI
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=7744

Fahaman Nur Muhammad
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=3132

Fatwa mengenai Makhluk pertama - Nur Muhammad
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB2&Number=14510

Apakah Nabi Muhammad saw Makhluk dari Nur?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB2&Number=14512

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

RUJUKAN & SARANAN PEMBACAAN

1~ AHSANUL KALAM FIL FATAWA WAL AHKAM
Oleh : Al-‘Allamah Syeikh ‘Atiyah Saqr ha
{ Bekas Pengerusi Lajnah Fatwa al-Azhar asy-Syarif }
Jilid 1 , Bahagian 1 , Halaman 31 – 33
Jilid 3 , Bahagian 14 , Halaman 523 – 524
Terbitan : Darul Ghad al-‘Arabi , Kaherah

2 – AJARAN SESAT
Oleh : Al-Fadhil Dr. Abdulfatah Haron Ibrahim
{ Pensyarah di Jabatan Usuluddin Dan Falsafah , UKM }
Terbitan : Dewan Bahasa Dan Pustaka ( 1993 )


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
22 / Rabi’ul Akhir / 1424 H
22 / Jun / 2003 M

SABTU ~ Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum