SJ-05-0045 : bantulah insan ini

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0045 : bantulah insan ini

assalamualaikum

saya bknlah dr golongan org yg x solat tapi hari ni br saya tau saya dh lakukn kesilpn besar dlm hidup sehingga menjlng umur yg ke 23 esok....saya ckp yakin bl solat tp rupanya hari ini lbh kurang 13 thn solt rupanya solat saya x sah sbb tingglkn perkara wajib dlm solat iaitu al fatihah dlm rakaat ke 3 dn ke 4...itupun stelh terbaca dlm al ahkm ni....adakhn saya perlu ganti solat yg spnhjg 13 thn itu ..saya terlalu takut skrang ini dn terasa dosa ini akn mmbawa saya ke neraka..nauzubillah..tolongla saya,apa yg perlu saya buat

Re: SJ-05-0045 : bantulah insan ini

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab kemuskilan sdr bertatih dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Membaca al-fatihah didalam solat merupakan rukun solat. Solat tidak akan sempurna tanpa membaca surah al-fatihah. Nabi saw bersabda :-

áÇ ÕóáÇÉ áöãóäú áóãú íóÞúÑóÃú ÈöÝóÇÊöÍóÉö ÇáúßöÊóÇÈö
"Tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca al-Fatihah" - [Riwayat al-Bukhaari, al-azaan #714]

Jika seseorang itu terlupa akan membaca al-fatihah, maka hendaklah dia mengulangi Solat tersebut, sebagaimana yang Nabi saw telah mengarahkan seorang lelaki yang tidak sempurna toma'ninahnya didalam solat mengulangi solat tersebut. Sabda baginda :-

ÇÑÌÚ ÝÕá ¡ ÝÅäß áã ÊÕáøö
"Kembali bersolat, kerana sesungguhnya kamu belum lagi bersolat" - [Muttafaq 'alaih].

Didalam kes sdr bertatih, 13 tahun merupakan jangkamasa yang lama. Solat yang boleh diqadha'kan ialah apabila kita meninggalkannya (atau rukun2nya) akibat lupa, tertidor dsb, sebagaimana hadith Nabi saw :-

ãä äÓí ÕáÇÉ Ãæ äÇã ÚäåÇ ÝáíÕáåÇ ÅÐÇ ÐßÑåÇ áÇ ßÝÇÑÉ áåÇ ÅáÇ Ðáß
"barangsiapa yang terlupa bersolat atau tidor dan tertinggalnya, maka bersolatlah apabila ia ingat, dan tidak ada kafarah baginya melainkan itu" - [Hadith Riwayat Al-Bukhaari #572; Muslim #1564]

Selain dari faktor lupa dan tertidur, terdapat dikalangan ulama' seperti Ibn Taimiyah [Majmu' fataawa Majmoo’ 21/103], Syiekh Abdul Aziz bin Baaz [Majmu' fataawa bin Baaz, 4/157], Ibn Utsaimin [Fataawa al-Syiekh Ibn Utsaimin, 1/322] mengatakan bahawa solat tidak perlu diqadha'.

Didalam kes, meninggalkan al-fatihah akibat jahil mengenai hukumnya dan melakukannya didalam suatu masa yang panjang, disini saya membawa pandangan Syiekh al-Islam ibn Taimiyah mengenai seorang wanita yang merasakan bahawa solat ini hanya wajib bagi wanita tua sahaja. Kata al-Syeikh ibn Taimiyah rh :-

æÞÏ ËÈÊ ÚäÏí ÈÇáäÞá ÇáãÊæÇÊÑ Ãä Ýí ÇáäÓÇÁ æÇáÑÌÇá ÈÇáÈæÇÏí æÛíÑ ÇáÈæÇÏí ãóä íÈáÛ æáÇ íÚáã Ãä ÇáÕáÇÉ Úáíå æÇÌÈÉ ¡ Èá ÅÐÇ Þíá ááãÑÃÉ : Õáøöí ¡ ÊÞæá : ÍÊì ÃßÈÑ æÃÕíÑ ÚÌæÒÉ ! ÙÇäøóÉ Ãäå áÇ íÎÇØóÈ ÈÇáÕáÇÉ ÅáÇ ÇáãÑÃÉ ÇáßÈíÑÉ ßÇáÚÌæÒ æäÍæåÇ ¡ æÝí ÃÊÈÇÚ ÇáÔíæÎ ( Ãí ãä ÇáÕæÝíÉ ) ØæÇÆÝ ßËíÑæä áÇ íÚáãæä Ãä ÇáÕáÇÉ æÇÌÈÉ Úáíåã ¡ ÝåÄáÇÁ áÇ íÌÈ Úáíåã Ýí ÇáÕÍíÍ ÞÖÇÁ ÇáÕáæÇÊ ÓæÇÁ Þíá : ßÇäæÇ ßÝøóÇÑÇð Ãæ ßÇäæÇ ãÚÐæÑíä ÈÇáÌåá ...
"Telah thabit disisi, dari pandangan yang mutawatir, mengenai wanita dan lelaki yang tinggal dikawasan padang pasir atau mana2 tempat yang telah sampai umur baligh dan tidak tahu bahawa solat itu wajib bagi mereka, dan walaupun telah diperkatakan kepada wanita tersebut 'Kamu hendaklah bersolat' dan dia mengatakan 'Tidak sehingga aku berumur dan menjadi wanita tua', merasakan bahawa arahan solat hanya ditujukan kepada wanita tua, atau pengikut dikalangan kumpulan syeikh (seperti ahli sufi) yang tidak tahu bahawa solat itu wajib bagi mereka, menurut pandangan yang benar, mereka tidak perlu mengqadha' solat yang lepas tidak kiralah samada mereka dikatakan kafir atau mereka adalah orang2 yang diberi perlepasan akibat jahil" - [Majmu' fataawa 21/101-102].

Saudara tidak perlulah mengqadha' solat yang tertinggal rukun selama 13 tahun. Apa yang perlu dilakukan menurut Syiekh Ibn Baaz Majmu' Fatawa bin Baaz, 4/157-158] bahawa :-

a. Bertaubat nasuha, dan memohon pengampunan dari Allah swt.
b. Memperbanyakkan solat2 sunat.
c. Jika mempunya reski yang lebih sedikit, lakukan sedekah.

Nasihat kami :- pelajarilah solat dengan betul, kerana Solat itu asas binaan agama Islam. Carilah seorang guru yang mahir serba-serbi mengenai solat, maka pelajarilah dengannya secara mendalam, sehingga sdr boleh membezakan syarat2 solat, rukun2 solat, wajib solat, sunat2 solat dan perkara yang membatalkan solat. Solat yang terbaik adalah solat sebagaimana Solat Nabi saw. Kami mendo'akan agar sdr diampunkan Allah swt diatas kejahilan sdr dan moga2 sdr dapat mempertingkat ilmu untuk beribadat kepada Allah swt. WA.

Disini, kami paparkan beberapa URL mengenai permasalahan mengqadha' solat :-

SJ - 3231: Qada Salat DiWaktu Megerjakan Haji.
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=23888

SJ - 3225: [Susulan] Re: SJ-2187: tiada Qadha' dalam ibadah
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=23861

SJ - 2748 : Qoda Sembahyang Subuh -- Qunut
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=16149

000015-SJ-SOLAT: Qadhak sembahyang yang sengaja ditinggalkan
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=14990

SJ-2187: tiada qada dalam ibadah
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=13323

SJ-2196: Qada sembahyang utk Arwah
http://al-ahkam.net:2020/forum2/viewtopic.php?t=9850

wassalam
==============
1. Mohammad bin Abdul Rahman Qasim. Majmu' fatawa Shiekh Al-Islam Ibnu Taimiyah - 22. Mekah : Percetakan Al-Hukumah, 1969.

2. Prof. Dr Abdullah bin Muhammad al-Thayyaar [penyusun]. Majmu' Fataawa Samaahat al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz - 4. Riyad : Dar al-Watan, [tt].

3. Fatwa Syiekh bin Baaz didalam program Nur 'ala Al-Darb, kaset 110 :

Ó : ÇáÓÇÆá : Ú . à . ã . Ú- ÞäÇ- ÌãåæÑíÉ ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ íÞæá : áã ÃÕá ÅáÇ ÈÚÏ ãÇ ÈáÛÊ ÇáÑÇÈÚÉ æÇáÚÔÑíä ãä ÚãÑí ¡ æÕÑÊ ÇáÂä ÃÕáí ãÚ ßá ÝÑÖ ÝÑÖÇ ÂÎÑ ¡ Ýåá íÌæÒ áí Ðáß¿ æåá ÃÏÇæã Úáì åÐÇ ¡ Ãã Åä Úáí ÍÞæÞÇ ÃÎÑì¿ ÃÝíÏæäí ÃÝÇÏßã Çááå .
Ì : ÇáÐí íÊÑß ÇáÕáÇÉ ÚãÏÇ áíÓ Úáíå ÞÖÇÁ Úáì ÇáÕÍíÍ ¡ æÅäãÇ Úáíå ÇáÊæÈÉ Åáì Çááå ÚÒ æÌẠáÃä ÇáÕáÇÉ ÚãæÏ ÇáÅÓáÇã ¡ æÊÑßåÇ ÃÚÙã ÇáÌÑÇÆã ¡ Èá ÊÑßåÇ ÚãÏÇ ßÝÑ ÃßÈÑ Ýí ÃÕÍ Þæáí ÇáÚáãÇÁº áãÇ ËÈÊ Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá : ÇáÚåÏ ÇáÐí ÈíääÇ æÈíäåã ÇáÕáÇÉ Ýãä ÊÑßåÇ ÝÞÏ ßÝÑ ÃÎÑÌå ÇáÅãÇã ÃÍãÏ ¡ æÃåá ÇáÓää ÈÅÓäÇÏ ÕÍíÍ ¡ Úä ÈÑíÏÉ ÑÖí Çááå Úäåº æáÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã : Èíä ÇáÑÌá æÈíä ÇáÔÑß æÇáßÝÑ ÊÑß ÇáÕáÇÉ ÃÎÑÌå ÇáÅãÇã ãÓáã Ýí ÕÍíÍå ¡ Úä ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏ Çááå ÑÖí Çááå ÚäåãÇ ¡ æÝí ÇáÈÇÈ ÃÍÇÏíË ÃÎÑì ÊÏá Úáì Ðáß .
ÝÇáæÇÌÈ Úáíß íÇ ÃÎí ÇáÊæÈÉ Åáì Çááå- ÇáÊæÈÉ ÇáÕÇÏÞÉ- æÐáߺ ÈÇáäÏã Úáì ãÇ ãÖì ãäß ¡ æÇáÅÞáÇÚ ãä ÊÑß ÇáÕáÇÉ ¡ æÇáÚÒã ÇáÕÇÏÞ Úáì Ãä áÇ ÊÚæÏ Åáì Ðáß ¡ æáíÓ Úáíß Ãä ÊÞÖí- áÇ ãÚ ßá ÕáÇÉ æáÇ Ýí ÛíÑ Ðáß- Èá Úáíß ÇáÊæÈÉ ÝÞØ ¡ æÇáÍãÏ ááå ¡ ãä ÊÇÈ ÊÇÈ Çááå Úáíå ¡ íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå : æóÊõæÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö ÌóãöíÚðÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó æíÞæá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã : ÇáÊÇÆÈ ãä ÇáÐäÈ ßãä áÇ ÐäÈ áå
ÝÚáíß Ãä ÊÕÏÞ Ýí ÇáÊæÈÉ ¡ æÃä ÊÍÇÓÈ äÝÓß ¡ æÃä ÊÌÊåÏ ÈÇáãÍÇÝÙÉ Úáì ÇáÕáÇÉ Ýí ÃæÞÇÊåÇ Ýí ÇáÌãÇÚÉ ¡ æÃä ÊÓÊÛÝÑ Çááå ÚãÇ ÌÑì ãäß ¡ æÊßËÑ ãä ÇáÚãá ÇáÕÇáÍ ¡ æÃÈÔÑ ÈÇáÎíÑ ¡ íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå : æóÅöäøöí áóÛóÝøóÇÑñ áöãóäú ÊóÇÈó æóÂãóäó æóÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ Ëõãøó ÇåúÊóÏóì æáãÇ ÐßÑ ÇáÔÑß æÇáÞÊá æÇáÒäÇ Ýí ÓæÑÉ ÇáÝÑÞÇä ÞÇá Ìá æÚáÇ ÈÚÏ Ðáß : æóãóäú íóÝúÚóáú Ðóáößó íóáúÞó ÃóËóÇãðÇ íõÖóÇÚóÝú áóåõ ÇáúÚóÐóÇÈõ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóíóÎúáõÏú Ýöíåö ãõåóÇäðÇ ÅöáÇ ãóäú ÊóÇÈó æóÂãóäó æóÚóãöáó ÚóãóáðÇ ÕóÇáöÍðÇ ÝóÃõæáóÆößó íõÈóÏøöáõ Çááøóåõ ÓóíøöÆóÇÊöåöãú ÍóÓóäóÇÊò æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑóÍöíãðÇ
äÓÃá Çááå áäÇ æáß ÇáÊæÝíÞ ¡ æÕÍÉ ÇáÊæÈÉ ¡ æÇáÇÓÊÞÇãÉ Úáì ÇáÎíÑ .

خيرالأمين