SJ-07-0104 : Doa pengasih

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0104 : Doa pengasih

:salam

Saya berharap panel feqh yang budiman dapat memaparkan doa yang diajar baginda RasuluLlah kepada Abu Hurairah r.a agar manusia mengasihinya. JKK.

SJ-07-0104 : Doa pengasih

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Abu Hurairah r.a. pernah meminta Rasulullah SAW berdoa supaya dia dan ibunya dikasihi oleh orang lain, lalu baginda berdoa. Kisah ini berlaku selepas ibunya masuk Islam dengan doa daripada Rasulullah SAW.

Abu Hurairah melaporkan:

ÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÇÏÚ Çááå Ãä íÍÈÈäí ÃäÇ æÃãí Åáì ÚÈÇÏÉ ÇáãÄãäíä æíÍÈÈåã ÅáíäÇ ÞÇá ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æ Óáã Çááåã ÍÈÈ ÚÈíÏß åÐÇ - íÚäí ÃÈÇ åÑíÑÉ - æÃãå Åáì ÚÈÇÏß ÇáãÄãäíä æÍÈÈ ÅáíåãÇ ÇáãÄãäíä ÝãÇ ÎáÞ ãÄãä íÓãÚ Èí æáÇ íÑÇäí ÅáÇ ÃÍÈäí

Maksudnya: Aku berkata: Wahai Rasulallah, berdoalah kepada Allah supaya aku dan ibuku dikasihi oleh hamba-hambaMu yang beriman, dan mereka dikasihi oleh kami. Lalu Rasulullah SAW berkata: "Ya Allah, jadikanlah hambaMu ini (yakni: Abu Hurairah) dan ibunya dikasihi oleh hamba-hambaMu yang beriman, dan mereka (hamba-hambaMu) pula dikasihi oleh mereka (Abu Hurairah dan ibunya)". Lalu, tidak ada seorang mukmin yang mendengar tentang diriku dan melihatku melainkan dia mengasihiku.
Direkod oleh Muslim (no: 2491)

Wallahu A'lam