SJ-13-0340 : pakai cincin di jari telunjuk, hantu dan ibu

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0340 : pakai cincin di jari telunjuk, hantu dan ibu

mengenai hukum mmakai cincin di jari telunjuk, hantu dan ibu

Salam,
ada orang cakap yang x bleh pakai di ketiga-tiga jari ini cincin sbb menyerupai kaum nabi tertentu...
adakah kenyataan ini punyai dasarnya atau sekadar rekaan semata....
mohon pencerahan....
Wassalam

SJ-13-0340 : pakai cincin di jari telunjuk, hantu dan ibu

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda denan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Khilaf (perselisihan) pandangan ulama kedudukan jari yang memakai cincin berdasarkan kepada hadith2 Nabi :saw, dan tidak diketahui pula menyerupai kaum Nabi tertentu. Disebabkan khilaf, maka kedudukan tangan kiri atau kanan memakainya tidaklah menjadi masalah.

Berikut kami petik fatwa yang ambil dari Ensaiklopedia Fiqh Kuwait :-

kamin wrote:
Fatwa cara memakai cincin dari Ensaiklopedia Fekah Kuwait (ÇáãæÓæÚÉ ÇáÝÞåíÉ ÇáßæíÊíÉ )
þãæÖÚ ÇáÊÎÊã þ:þ þ þáã íÎÊáÝ ÇáÝÞåÇÁ Ýí ãæÖÚ ÇáÊÎÊã ÈÇáäÓÈÉ ááãÑÃÉ þ;þ áÃäå ÊÒíä Ýí ÍÞåÇ þ,þ æáåÇ Ãä ÊÖÚ ÎÇÊãåÇ Ýí ÃÕÇÈÚ íÏíåÇ Ãæ ÑÌáíåÇ Ãæ ÍíË ÔÇÁÊ þ.þ þ þæáßä ÇáÝÞåÇÁ ÇÎÊáÝæÇ Ýí ãæÖÚ ÇáÊÎÊã ááÑÌá þ,þ Èá Åä ÝÞåÇÁ ÈÚÖ ÇáãÐÇåÈ ÇÎÊáÝæÇ ÝíãÇ Èíäåã Ýí Ðáß þ:þ ÝÐåÈ ÈÚÖ ÇáÍäÝíÉ Åáì Ãäå íäÈÛí Ãä íßæä ÊÎÊã ÇáÑÌá Ýí ÎäÕÑ íÏå ÇáíÓÑì þ,þ Ïæä ÓÇÆÑ ÃÕÇÈÚå þ,þ æÏæä Çáíãäì þ.þ þ þæÐåÈ ÈÚÖåã Åáì Ãäå íÌæÒ Ãä íÌÚá ÎÇÊãå Ýí íÏå Çáíãäì þ,þ æÓæì ÈÚÖ ÇáÝÞåÇÁ Èíä Çáíãíä æÇáíÓÇÑ þ;þ áÃäå ÞÏ ÇÎÊáÝÊ ÇáÑæÇíÇÊ Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí Ðáß þ,þ æÞæá ÈÚÖåã þ:þ Åäå Ýí Çáíãíä ãä ÚáÇãÇÊ Ãåá ÇáÈÛí áíÓ ÈÔíÁ þ;þ áÃä ÇáäÞá ÇáÕÍíÍ Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íäÝí Ðáß þ.
align="left" dir="ltr">

Tempat cincin : Ulama' tidak berselisih faham mengenai memakai cincin kepada perempuan; kerana mereka dari segi aspek ini hak perhiasannya, kepadanya (wanita) mereka boleh meletakkan dijari tangan atau atau dijari kaki , dimana mereka mahukan. Tetapi ulama' berselisih faham tempat letaknya cincin kaum lelaki, ada beberapa sarjana mazhab tidak mendapat persetujuan mengenainya : beberapa pengikut Hanafi mengatakan bahawa kaum lelaki harus memakai cincin di jari yg kecil ditangan kiri, bukan jari yg lain, dan bukan tangan kanan. Ada juga beberapa orang dikalangan mereka membenarkan memakai cincin di jari tangan kanan dan ada juga sarjana (ulama') menerima kedua-dua tangan kanan dan kiri; kerana terdapat riwayat yg berbeza mengenai hadis Rasulullah saw dan berkata beberapa mereka itu : Sesungguhnya di tangan kanan dari kalangan manusia tidaklah menandakan apa-apa; kerana pentafsiran kanan dari Rasulullah saw membatalkannya.

þ þæÇáãÎÊÇÑ ÚäÏ ãÇáß ÑÍãå Çááå ÇáÊÎÊã Ýí ÇáíÓÇÑ Úáì ÌåÉ ÇáäÏÈ þ,þ æÌÚá ÇáÎÇÊã Ýí ÇáÎäÕÑ þ,þ æßÇä ãÇáß íáÈÓå Ýí íÓÇÑå þ,þ ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ Èä ÇáÚÑÈí Ýí ÇáÞÈÓ ÔÑÍ ÇáãæØà þ:þ ÕÍ Úä þ{þ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÊÎÊã Ýí íãíäå æÝí íÓÇÑå þ,þ æÇÓÊÞÑ ÇáÃßËÑ Úáì Ãäå ßÇä íÊÎÊã Ýí íÓÇÑå þ}þ þ,þ ÝÇáÊÎÊã Ýí Çáíãíä ãßÑæå þ,þ æíÊÎÊã Ýí ÇáÎäÕÑ þ;þ áÃäå ÈÐáß ÃÊÊ ÇáÓäÉ Úäå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÇáÇÞÊÏÇÁ Èå ÍÓä þ.þ æáÃä ßæäå Ýí ÇáíÓÇÑ ÃÈÚÏ Úä ÇáÅÚÌÇÈ þ.þ þ þæÞÇá ÇáÔÇÝÚíÉ þ:þ íÌæÒ ááÑÌá áÈÓ ÎÇÊã ÇáÝÖÉ Ýí ÎäÕÑ íãíäå þ,þ æÅä ÔÇÁ Ýí ÎäÕÑ þíÓÇÑå þ,þ ßáÇåãÇ ÕÍ ÝÚáå Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áßä ÇáÕÍíÍ ÇáãÔåæÑ Ãäå Ýí Çáíãíä ÃÝÖá áÃäå ÒíäÉ þ,þ æÇáíãíä ÃÔÑÝ þ
align="left" dir="ltr">

Imam Malik r.h. memilih memakai cincin disebelah kiri, menjadikan pemakaian cincin di jari kecil, berkata Abu Bakar Bin Al-Arabi didalam syarah Muwatta' : Sah dari : {Rasulullah saw memakai cincin pada sebelah kanannya dan sebelah kirinya dan lebih banyak memakai cincin di sebelah kirinya}. Memakai cincin disebelah kanan adalah makruh, memakai cincin adalah di jari yg kecil; kerana sesungguhnya ia merupakan sunnah dari Rasulullah saw dan menirunya adalah baik. Sesungguhnya umum memuji pemakaian disebelah kiri. Berkata Imam Shafiee : Kepada lelaki, pemakaian cincin 'silver' di jari kecil sebelah kanan adalah dibenarkan, dan jika ia mahu dijari kecil sebelah kiri, kedua-duanya adalah sah dari Nabi saw, tetapi yg masyhur adalah sebelah kanan yg afdal kerana ia sebagai perhiasan, dan kanan adalah mulia.

þæÞÇá ÈÚÖåã þ:þ Ýí ÇáíÓÇÑ ÃÝÖá þ.þ æÝí Óää ÃÈí ÏÇæÏ ÈÅÓäÇÏ ÕÍíÍ Ãä ÇÈä ÚãÑ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ ßÇä íÊÎÊã Ýí íÓÇÑå þ,þ æÈÅÓäÇÏ ÍÓä Ãä ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ ÊÎÊã Ýí íãíäå þ.þ þ þæÚäÏ ÇáÔÇÝÚíÉ Ãä ÇáÊÎÊã Ýí ÇáæÓØì æÇáÓÈÇÈÉ ãäåí Úäå áãÇ æÑÏ Úä Úáí ÑÖí Çááå ÊÚÇáì Úäå ÞÇá þ{þ þ:þ äåÇäí ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãä ÃÊÎÊã Ýí ÃÕÈÚí åÐå Ãæ åÐå ÞÇá þ:þ ÝÃæãà Åáì ÇáæÓØì æÇáÊí ÊáíåÇ þ}þ þ.þ þ
align="left" dir="ltr">

Berkata sebahagian : kiri adalah lebih afdal. Dari Sunan Abi Daud yg berisnad sahih, bahawa Ibn Umar r.a. bahawa memakai cincin disebelah kirinya, dan dari isnad Hassan dari Ibnu Abbas r.a bahawa memakai cincin di sebelah kanannya. Dari Syafiee mengatakan bahawa memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk adalah dilarang berikutan dari hadis yg didatang dari Ali r.a. {Rasulullah saw melarang memakai cincin di jari ini atau ini, katanya dengan menunjuk kearah jari tengah dan yg berikutnya}.

þæÞÇá ÇáÍäÇÈáÉ þ:þ áÈÓ ÇáÎÇÊã Ýí ÎäÕÑ ÇáíÓÇÑ ÃÝÖá ãä áÈÓå Ýí ÎäÕÑ Çáíãíä þ,þ äÕ Úáíå Ýí ÑæÇíÉ ÕÇáÍ þÚä ÃÈíå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá ,þ æÖÚÝ Ýí ÑæÇíÉ ÇáÃËÑã æÛíÑå ÇáÊÎÊã Ýí Çáíãäì þ,þ ÞÇá ÇáÏÇÑÞØäí æÛíÑå þ:þ ÇáãÍÝæÙ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßÇä íÊÎÊã Ýí íÓÇÑå þ,þ æÃäå ÅäãÇ ßÇä Ýí ÇáÎäÕÑ áßæäå ØÑÝðÇ þ,þ Ýåæ ÃÈÚÏ Úä ÇáÇãÊåÇä ÝíãÇ ÊÊäÇæáå ÇáíÏ þ;þ æáÃäå áÇ íÔÛá ÇáíÏ ÚãÇ ÊÊäÇæáå þ.þ þ þæÚäÏ ÇáÍäÇÈáÉ Ãäå íßÑå áÈÓ ÇáÎÇÊã Ýí ÓÈÇÈÉ ææÓØì ááäåí ÇáÕÍíÍ Úä Ðáß þ.þ æÙÇåÑå áÇ íßÑå áÈÓå Ýí ÇáÅÈåÇã æÇáÈäÕÑ þ,þ æÅä ßÇä ÇáÎäÕÑ ÃÝÖá ÇÞÊÕÇÑÇ Úáì ÇáäÕ þ.
align="left" dir="ltr">

Kata Hanbali : Memakai cincin di kiri jari kecil adalah lebih baik memakai di sebelah jari kecil disebelah kanan, pandangan yg sahih dari bapa Ahmad bin Hanbal, riwayat yg lemah memakai cincin di sebelah kanan., Berkata Daar Al-Qatni yg menerimanya : Mengingatkan bahawa Rasulullah saw memakai cincin di sebelah kiri, dan sesungguhnya di jari kecil; dan kerana ini tidak akan memburukkan tangan yg memakainya. Bahawa Hanbali benci (makruh) memakai cincin di jari tengah dan telunjuk dan melarang memakai dijari tangan. Pada zahirnya ia tidak melarang memakai di ibu jari dan jari manis, dan jika ia jari kecil (anak jari) maka adalah lebih baik kerana menurut nas.

þÇäÊåì ÇáãæÓæÚÉ ÇáÝÞåíÉ æÚáíå ÝÅä ÇáÃãÑ Ýíå ÝÓÍÉ¡ÝíÌæÒ áÈÓå Ýí Çáíãíä Ãæ ÇáíÓÇÑ¡æåÐÇ ãä ÈÇÈ ÇáÊíÓíÑ Úáì ÇáÃãÉ¡æáÇ ãÇäÚ ãä æÖÚ ÇáÎÇÊã Ýí ÇáíÏ ÇáíÓÑì ÏáÇáÉ Úáì Ãä ÇáÅäÓÇä ãÊÒæÌ ÇáãÍÑÑ
align="left" dir="ltr">

Tamat lah maklumat ensaiklopedia fekah, dan sesungguhnya disebabkan beberapa kekeliruan maka adalah dibenarkan memakai disebelah kiri atau kanan, dan ini memudahkan umat, dan tidak ditegah meletakkan cincin di tangan kiri bagi menunjukkan tanda sudah berkahwin.

sumber : http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=posting&mode=quote&p=8066

===

خيرالأمين