SJ - 2967 : lanjutan soalan yang terdahulu: sms ketika khutb

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2967 : lanjutan soalan yang terdahulu: sms ketika khutb

:salam

Kepada sheikh abg kamin, terima kasih atas jawapan yang sheikh abg kamin berikan atas persoalan ana terdahulu, permasalahan itu terungkai dengan dalil2 yang dikemukana, dan salah satu fatwa yang sheikh abg kamin lampirkan ialah:

Menurut Sheikh Abdul Aziz bin Baaz[4] :

ÝíäÈÛí ááãÄãä Ýí ÇáÌãÚÉ Ãä íäÕÊ æíÎÔÚ æíÍÐÑ ÇáÚÈË ÈÇáÍÕì Ãæ ÛíÑå ¡ æÅÐÇ Óáã Úáíå ÃÍÏ ÃÔÇÑ Åáíå æáã íÊßáã ¡ æÅä æÖÚ íÏå Ýí íÏå ÅÐÇ ãÏåÇ ãä ÛíÑ ßáÇã ÝáÇ ÈÃÓ ßãÇ ÊÞÏã ¡ æíÚáãå ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÎØÈÉ Ãä åÐÇ áÇ íäÈÛí áå ¡ æÅäãÇ ÇáãÔÑæÚ áå ÅÐÇ ÏÎá æÇáÅãÇã íÎØÈ Ãä íÕáí ÑßÚÊíä ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ æáÇ íÓáã Úáì ÃÍÏ ÍÊì ÊäÊåí ÇáÎØÈÉ ¡ æÅÐÇ ÚØÓ ÝÚáíå Ãä íÍãÏ Çááå Ýí äÝÓå æáÇ íÑÝÚ ÕæÊå .

"Semasa solat Jumaat, orang yang Mu'min hendaklah mendengar Khutbah Jumaat dengan Khusyuk dan Senyap sunyi, dan ia ditegah dari bermain batu di atas tanah atau selainnya. Jika seseorang memberi salam kepadanya, hendaklah ia memberi isyarat dengan menggunakan isyarat tanpa bercakap. Jika ia meletakkan tangan untuk bersalam, tanpa bercakap, ia dibenarkan. Dia harus memberitahunya selepas Khutbah bahawa dia tidak boleh melakukan perkara tersebut, sesungguhnya dibolehkan kepada seseorang yang masuk masjid semasa Imam sedang berkhutbah untuk menunaikan 2 rakaat Tahiyat Al-Masjid, dan tidak memberi salam kepada sesiapa sehingga khutbah selesai., dan jika dia bersin, maka pujilah Allah (Alhamdulillah) untuk dirinya sendiri dan tidak menaikkan suaranya".

Soalan:
Bagaimana jika seseorang itu mencatitkan isi khutbah tersebut, iaitu disamping dia mendengar dengan tekun, dia juga mencatitkan isi kuliah tersebut utk dijadikan rujukannya. Adakah perbuatan ini dibenarkan iaitu tidak termasuk berbuat sesuatu yang lara.

:wassalam

Re: SJ - 2967 : lanjutan soalan yang terdahulu: sms ketika k

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Terima kasih Akhi Desaputra diatas soalan diatas. Kami akan cuba menjawab dengan kekurangan dan kemampuan yang ada, Insyallah.

Bila kita imbas kembali Fatwa bin Baaz ini, larangan-larangan itu termasuklah memberi salam, menjawab salam, bermain batu di tangan dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan kepada 2 perkara : (a) mengganggu orang lain (b) perbuatan diri sendiri yang melalaikan, tidak menumpukan perhatian kepada khutbah. Elok juga kita lihat kembali kepada hadith yang melarang 'berkata-kata yang sia-sia' (laghw) :-

[="#ff00000" size="3"]Úä ÃÈí åÑíÑÉ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá : ( ÅÐÇ ÞáÊ áÕÇÍÈß æÇáÅãÇã íÎØÈ íæã ÇáÌãÚÉ ÃäÕÊ ÝÞÏ áÛæÊ )
Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa nabi saw bersabda :" Jika kamu berkata kepada rakan kamu dan [masa itu] Imam sedang berkhutbah di hari Jumaat dengan perkataan 'diam', maka kamu telah lagw" - [Riwayat Al-Bukhaari #892, Muslim #851].

Berkata Al-Albani (Al-Ajwabah al-Naafi’ah, ms. 45):-

[="#0000ff" size="3"]ÝÅä Þæá ÇáÞÇÆá : " ÃäÕÊ " ¡ áÇ íÚÏ áÛÉ ãä ÇááÛæ ¡ áÃäå ãä ÈÇÈ ÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ æÇáäåí Úä ÇáãäßÑ ¡ æãÚ Ðáß ÝÞÏ ÓãÇå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã : áÛæÇð áÇ íÌæÒ ¡ æÐáß ãä ÈÇÈ ÊÑÌíÍ ÇáÃåã ¡ æåæ ÇáÅäÕÇÊ áãæÚÙÉ ÇáÎØíÈ ¡ Úáì Çáãåã ¡ æåæ ÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ Ýí ÃËäÇÁ ÇáÎØÈÉ ¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÃãÑ ßÐáß ¡ Ýßá ãÇ ßÇä Ýí ãÑÊÈÉ ÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ ¡ ÝÍßãå Íßã ÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ ¡ ÝßíÝ ÅÐÇ ßÇä Ïæäå Ýí ÇáÑÊÈÉ ¡ ÝáÇ Ôß Ãäå ÍíäÆÐ ÈÇáãäÚ Ãæáì æÃÍÑì ¡ æåæ ãä ÇááÛæ ÔÑÚÇð .
"Jika seseorang itu berkata "Diam!", ini tidak dilihat sebagai perkataan yang sia-sia dari istilah lughah atau bahasa, kerana ia datang dari bab melakukan Amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, akan tetapi Nabi saw menggelarkan laghw kepada maksud "Yang tidak dibenarkan", ini dari bab mentarjih yang lebih penting, iaitu berdiam diri menumpukan perhatian mendengar khutbah, keatas perkara yang penting sahaja, iaitu seperti perbuatan ma'ruf (baik) ketika khutbah. Bagi kes ini, semuanya dikategorikan dibawah martabah Amar ma'ruf, jadi bagaimana jikalau perkara itu kurang mustahak dari yang lain? Maka tidak syak lagi adalah lebih sesuai tidak dibenarkan dan ia jatuh kedalam kategori laghw."

Sebagai contoh :- memberi salam baik (Amr ma'ruf), akan tetapi memberi salam kepada orang lain semasa Imam sedang berkhutbah adalah tidak dibenarkan (Ibn Utsaimin). Ada perkara yang lebih mustahak, iaitu menumpukan perhatian kepada khutbah.

Akan tetapi, membuat catitan isi kandungan khutbah di buku catitan tidaklah dikira laghw oleh kerana ia menunjukkan seseorang itu sedang khuysuk mendengar khutbah, dan ia bukanlah melukis atau menulis sesuatu yang melalaikan, dan ia tidak mengganggu orang lain. Sehinggakan ada pandangan yang mengatakan bahawa jika Imam tersilap baca atau kenyataannya tidak difahami, maka makmum bolehlah membuat pertanyaan. Sheikh Ibn Utsaimin berkata didalam al-Sharh al-Mumti’ (5/140):

[="#0000ff" size="3"]æÅÐÇ ßÇä áÍÇÌÉ íÌæÒ ãä ÈÇÈ Ãæáì ¡ Ýãä ÇáÍÇÌÉ Ãä íÎÝì Úáì ÇáãÓÊãÚ ãÚäì ÌãáÉ Ýí ÇáÎØÈÉ ÝíÓÃá ¡ æãä ÇáÍÇÌÉ ÃíÖÇð Ãä íÎØÆ ÇáÎØíÈ Ýí ÂíÉ ÎØà íÍíá ÇáãÚäì ¡ ãËá Ãä íÓÞØ ÌãáÉ ãä ÇáÂíÉ Ãæ ãÇ ÃÔÈå Ðáß .
"Jika adanya keperluan, maka ia dibenarkan, (contohnya :-)maka sesiapa yang ada keperluan kerana tidak memahami khutbah bolehlah bertanya didalam khutbah, atau sesiapa juga yang ada hajat [menegur] ketika Imam membuat kesilapan didalam ayat yang mengubah maknanya, contohnya dia tertinggalkan ayat dari surah, atau lain-lain lagi".

Kesemua ini menunjukkan perbincangan dan permasalahan yang bersekitar dengan khutbah dan isi kandungannya, dan menunjukkan betapa pentingnya memberi perhatian kepada isi kandungan khutbah yang Imam sedang sampaikan, termasuklah mencatit point-point penting didalam khutbah. Wallahu'alam.

-wassalam-
-------------
Rujukan :-

1. Sheikh Muhammad Nasyiruddin Al-Albani. Al-Ajwabah al-Naafi’ah (fi Ahkam Salat al-Jummah). cetakan ke 2. Al-Maktab Al-Islami, 1979.

2. Sheikh Mohammad Salih Ibn Al-Utsaimin. al-Sharh al-Mumti’. Beirut : Al-Risalah.

خيرالأمين