SU - 00069 : SEMBELIH GUNA ELEKTRIK

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU - 00069 : SEMBELIH GUNA ELEKTRIK

Assalamualaikum...

Kalau dilihat pada hari ini dengan teknologi yang serba moden... Sembelihan binatang menggunakan elektrik dan yang seumpamanya. Di sini, saya ingin bertanya... Adakah perkara sebegini dibenarkan oleh Islam? Dan adakah sembelihan tersebut boleh dimakan? Apa hukumnya di sisi Islam? semoga Ustaz dapat menjawabnya. :eyecrazy

Sekian, Terima kasih.

Re: Sembelih guna Elektrik..

Assalamu'alaikum

Alhamdulillah. Berikut adalah beberapa link Arkib SJ Al-Ahkam berkenaan dengan sembelihan yang telah dijawab oleh al-Fadhil Ustaz THTL dan al-Fadhil Ustaz Pendekar :

1. SJ-2346: Sembelihan Stail Baru
2. SJ-2303: sembelihan 2
3. SJ-2294: Seputar Sembelihan
4. SJ-1654 : Sembelihan Menurut Syarak
5. SJ-1324: binatang buruan mati tak sempat hendak di sembelih

------------------
Berikut saya memetik Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fiqh Islam sedunia :

"Pada sessi yang ke 10 Majlis Fiqh Islam di Liga Dunia Islam yang berlangsung di Mekah dari hari Sabtu, 24 Safar 1408H / 17hb Oktober 1987 hingga ke Rabu, 28 Safar 1408H / 21hb Oktober 1987, isu penyembelihan binatang dengan menggunakan kejutan electrik telah di perbincangkan.

Setelah bermunaqasyah mengenai isu tersebut, majlis bersetuju mengenai perkara berikut :

Pertama, jika bintang itu masih hidup setelah kejutan eletrik dab kemudiannya ia disembelih, maka sembelihan menurut syariah Islam, maka ia halal dimakan. Kerana umumnya firman Allah swt :

[="#ff00000" size="3"]ÍÑãÊ Úáíßã ÇáãíÊÉ æÇáÏã æáÍã ÇáÎäÒíÑ æãÇ Ãåá áÛíÑ Çááå Èå æÇáãäÎäÞÉ æÇáãæÞæÐÉ æÇáãÊÑÏíÉ æÇáäØíÍÉ æãÇ Ãßá ÇáÓÈÚ ÅáÇ ãÇ ÐßíÊã
"Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih) dan darah (yang keluar mengalir) dan daging babi (termasuk semuanya) dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas..."[Al-Maidah:3]

Kedua, jika binatang tersebut mati semasa kejutan elektrik sebelum ianya disembelih, maka ia adalah bangkai, maka haram di makan. Pada umumnya firman Allah swt :

[="#ff00000" size="3"]ÍÑãÊ Úáíßã ÇáãíÊÉ
"Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai…" (Al-Ma’idah: 3)

Ketiga, mengenakan Voltan yang tinggi keatas binatang sebelum ianya disembelih merupakan satu penyiksaan kepada binatang. Islam melarang menyiksa binatang dan melaku ihsan dan merahmatinya. nabi saw bersabda :

[="#0000ff" size="3"]Åä Çááå ßÊÈ ÇáÅÍÓÇä Úáì ßá ÔíÁ ¡ ÝÅÐÇ ÞÊáÊã ÝÃÍÓäæÇ ÇáÞÊáÉ ¡ æÅÐÇ ÐÈÍÊã ÝÃÍÓäæÇ ÇáÐÈÍÉ ¡ æáíÍÏ ÃÍÏßã ÔÝÑÊå æáíÑÍ ÐÈíÍÊå
"Sesungguhnya Allah swt telah segala sesuatu; maka jika kamu bunuh mereka, bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila menyembelih mereka, sembelihlah dengan cara yang baik. Setiap seorang dari kami hendaklah menajamkan pisau, dan biarkan binatang sembelihan mati dengan baik"

Keempat, Jika binatang tersebut didedahkan kepada kejutan elektrik yang rendah yang tidak menyebabkan binatang itu tersiksa, dan ia dilakukan unutk meringan kesakitan dan mengawalnya semasa penyembelihan, adalah mengapa pada syara' melakukannya, asalkan ia dipersetuji oleh umum"

***kami paparkan teks original dibawah**
--------------

Kesimpulannya, pada dasarnya Kejutan eletrik akan menyebabkan penyiksaan yang teruk keatas binatang. Walaubagaimana pun, jika kejutan electrik adalah diparas rendah agar ia tidak menyiksa binatang, maka bolehlah ia digunakan.

Sebagai tambahan, jika binatang ini masih hidup setelah kejutan electrik, maka ia boleh disembelih dan di makan. Akan tetapi jika ia mati akibat kejutan maka tidaklah boleh ianya di makan.

Majlis Fatwa Al-Azhar mengatakan :

"Jika Mesin electrik tersebut memenuhi kehendak penyebelihan dan syaratnya, dan pisaunya tajam yang boleh memotong urat ditempat yang di sembelih, maka ia boleh digunakan didalam penyembelihan sebagaimana menggunakan pisau. Walaubagaimana pun, jika mesin tersebut membunuh binatang dengan kejutan eletrik atau asphyxia atau dngan cara lain yang tidak memenuhi kehendak Islam, maka daging tersebut tidak boleh dimakan."

wallahu 'alam

-wassalam-

خيرالأمين

Re: Sembelih guna Elektrik..

Majlis Fatwa Fiqh Islam seDunia mengenai Sembelihan menggunakan kejutan elektrik

[="#ff00000" size="3"]ÐÈÍ ÇáÍíæÇä ÇáãÃßæá ÈæÇÓØÉ ÇáÕÚÞ ÇáßåÑÈÇÆí ÚäæÇä ÇáÝÊæì

24 / March / 2003 ÊÇÑíÎ ÇáÝÊæì

24 / March / 2003 ÊÇÑíÎ ÇáÅÌÇÈÉ

ÇáÃØÚãÉ æÇáÃÔÑÈÉ ãæÖæÚ ÇáÝÊæì

åá íÌæÒ Ãßá ÇáÐÈÇÆÍ ÈÇáÕÚÞ ÇáßåÑÈí ãÈÇÍÉ ÔÑÚÇ Ãã áÇ¿ äÕ ÇáÓÄÇá

ãÌãÚ ÇáÝÞå ÇáÅÓáÇãí ÇÓã ÇáãÝÊí

ÈÓã Çááå ¡ æÇáÍãÏ ááå¡ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå ¡ æÈÚÏ:

ÝÕÚÞ ÇáÍíæÇä ÈÇáßåÑÈÇÁ ÚÇáí ÇáÖÛØ Ýíå ÊÚÐíÈ ááÍíæÇä ¡ÃãÇ Åä ßÇä ÎÝíÝÇ áÇ íÚÐÈ ¡ ÝáÇ ÈÃÓ Èå ¡ æÅä ÐÈÍ ÇáÍíæÇä ÈÚÏ ÇáÕÚÞ æÝíå ÑæÍ ¡ ÝáÇ ÈÃÓ ÈÃßáå ¡ ÃãÇ Åä ÐÈÍ ÈÚÏ ÇáãæÊ ¡ ÝáÇ íÌæÒ Ãßáå .

æÅáíß ÝÊæì ÇáãÌãÚ ÇáÝÞåí ÇáÅÓáÇãí ÇáÊÇÈÚ áÑÇÈØÉ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí:

Åä ãÌáÓ ÇáãÌãÚ ÇáÝÞåí ÇáÅÓáÇãí ÈÑÇÈØÉ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí Ýí ÏæÑÊå ÇáÚÇÔÑÉ ÇáãäÚÞÏÉ ÈãßÉ ÇáãßÑãÉ Ýí ÇáÝÊÑÉ ãä íæã ÇáÓÈÊ 24 ÕÝÑ 1408 åÜ ÇáãæÇÝÞ 17 ÃßÊæÈÑ 1987 ã Åáì íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 28 ÕÝÑ 1408 åÜ ÇáãæÇÝÞ 21 ÃßÊæÈÑ 1987 ã ÞÏ äÙÑ Ýí ãæÖæÚ ÐÈÍ ÇáÍíæÇä ÇáãÃßæá ÈæÇÓØÉ ÇáÕÚÞ ÇáßåÑÈÇÆí .

æÈÚÏ ãäÇÞÔÉ ÇáãæÖæÚ æÊÏÇæá ÇáÑÃí Ýíå ÞÑøóÑ ÇáãÌãÚ ãÇ íáí :

ÃæáÇð : ÅÐÇ ÕÚÞ ÇáÍíæÇä ÇáãÃßæá ÈÇáÊíÇÑ ÇáßåÑÈÇÆí Ëã ÈÚÏ Ðáß Êãøó ÐÈÍå Ãæ äÍÑå æÝíå ÍíÇÉ ÝÞÏ Ðßí ÐßÇÉ ÔÑÚíÉ æÍáøó Ãßáå ¡ áÚãæã Þæáå ÊÚÇáì : ] ÍÑãÊ Úáíßã ÇáãíÊÉ æÇáÏã æáÍã ÇáÎäÒíÑ æãÇ Ãåá áÛíÑ Çááå Èå æÇáãäÎäÞÉ æÇáãæÞæÐÉ æÇáãÊÑÏíÉ æÇáäØíÍÉ æãÇ Ãßá ÇáÓÈÚ ÅáÇ ãÇ ÐßíÊã [ .

ËÇäíÇð : ÅÐÇ ÒåÞÊ ÑæÍ ÇáÍíæÇä ÇáãÕÇÈ ÈÇáÕÚÞ ÇáßåÑÈÇÆí ÞÈá ÐÈÍå Ãæ äÍÑå ÝÅäå ãíÊÉ íÍÑã Ãßáå ¡ áÚãæã Þæáå ÊÚÇáì : ] ÍÑøöãÊ Úáíßã ÇáãíÊÉ [ .

ËÇáËÇð : ÕÚÞ ÇáÍíæÇä ÈÇáÊíÇÑ ÇáßåÑÈÇÆí ÚÇáí ÇáÖÛØ åæ ÊÚÐíÈ ááÍíæÇä ÞÈá ÐÈÍå Ãæ äÍÑå ¡ æÇáÅÓáÇã íäåì Úä åÐÇ æíÃãÑ ÈÇáÑÍãÉ æÇáÑÃÝÉ Èå ¡ ÝÞÏ ÕÍøó Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãä ÞÇá : ( Åä Çááå ßÊÈ ÇáÅÍÓÇä Úáì ßá ÔíÁ ¡ ÝÅÐÇ ÞÊáÊã ÝÃÍÓäæÇ ÇáÞÊáÉ ¡ æÅÐÇ ÐÈÍÊã ÝÃÍÓäæÇ ÇáÐÈÍÉ ¡ æáíÍÏ ÃÍÏßã ÔÝÑÊå æáíÑÍ ÐÈíÍÊå ) ÑæÇå ãÓáã .

ÑÇÈÚÇð : ÅÐÇ ßÇä ÇáÊíÇÑ ÇáßåÑÈÇÆí ãäÎÝÖ ÇáÖÛØ æÎÝíÝ ÇáãÓ ÈÍíË áÇ íÚÐÈ ÇáÍíæÇä æßÇä Ýí Ðáß ãÕáÍÉ ßÊÎÝíÝ Ãáã ÇáÐÈÍ Úäå æÊåÏÆÉ ÚäÞå æãÞÇæãÊå ¡ ÝáÇ ÈÃÓ ÈÐáß ÔÑÚÇð ãÑÇÚÇÉ ááãÕáÍÉ .Ã.åÜ

æÃÓãÇÁ ÇáÐíä æÞÚæÇ Úáì ÇáÝÊæì åã :

Ï. ÚÈÏ Çááå ÚãÑ äÕíÝ
ÇáÔíÎ ÇÈä ÈÇÒ ÑÍãå Çááå
ÇáÔíÎ ãÍãÏ Èä ÌÈíÑ
ÇáÔíÎ ÈßÑ ÚÈÏ Çááå ÃÈæ ÒíÏ
ÇáÔíÎ ÚÈÏ Çááå ÇáÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÓÇã
ÇáÔíÎ ÕÇáÍ Èä ÝæÒÇä ÇáÝæÒÇä
ÇáÔíÎ ãÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÓÈíá
ÇáÏßÊæÑ ãÕØÝì ÃÍãÏ ÇáÒÑÞÇÁ
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ãÍãæÏ ÕæÇÝ
ÇáÔíÎ ÃÈæ ÇáÍÓä Úáí ÇáÍÓäí ÇáäÏæí
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÑÔíÏ ÑÇÛÈ ÞÈÇäí
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÇáÔÇÐáí ÇáäíÝÑ
ÇáÔíÎ ÃÈæ ÈßÑ Ìæãí
Ï. ÃÍãÏ Ýåãí ÃÈæÓäå
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÇáÍÈíÈ Èä ÇáÎæÌÉ
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÓÇáã Èä ÚÈÏ ÇáæÏæÏ
Ï. ØáÇá ÚãÑ ÈÇÝÞíå

æÇááå ÃÚáã


خيرالأمين

Re: SU - 00069 : SEMBELIH GUNA ELEKTRIK

:salam

Sila lanjutkan lagi pengetahuan kita sekalian berkenaan masalah ini dengan melihat pula masalah-masalah di bawah ini :

Bab 2.1: Makanan dan Minuman: Sembelihan syar’i : Sembelihan dengan elektrik
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=halal&Number=7110

SJ-2620: [U] Lembu/kambing versi sembelihan ahli kitab
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=14230

Halal dan Haram dalam Islam
{ 2.1.17.6.2 Sembelihan yang Dilakukan Oleh Ahli Kitab dengan Tenaga Listrik dan Sebagainya }
http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/201172.html

Semoga Ianya Boleh Membantu Kita Semua .

:wassalam