AAM; 30-11-2013, Kuliah Subuh: "Munafiq di Zaman Nabi, Munafiq di Akhir Zaman"