SJ-05-0006: bismillah...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0006: bismillah...

assalamualaikum..
betulke hadith yg mnyatakn bismillah sbahgian dari ayat /surah alfatihah dan wajib dibaca wajib dibac keras dalam solat jahriah yg dikatakan oleh golongan syafie adalh maudu'?.so kita sekarang baca dgn suara keras ikut pendapat inilah padahal ianya adalah hadith maudu'..
sekian minta pandangan ust2 yg lebih arif..

SJ-05-0006: bismillah...

:salam

tidak benar bahawa hadith tentang bacaan bismillah itu adalah hadith maudhu'. Al-muhaqqiq ibn qayyim berkata, "bahawa kadang2 rasulullah S.A.W menyaringkan bacaan bismillah dan kadang2 tidak. ttp selalunya dia akan memperlahankan bacaan bismillah itu."


æäÞá Úä ÇÈä ÊíãíÉ Ýí ÇáÝÊÇæì ÇáãÕÑíÉ Þæáå:
ãÑÇÚÇÉ ÇáÇÆÊáÇÝ åí ÇáÍÞ¡ ÝíÌåÑ ÈÇáÈÓãáÉ ÃÍíÇäÇ áãÕáÍÉ ÑÇÌÍÉ¡ æíÓæÛ ÊÑß ÇáÃÝÖá áÊÃáíÝ ÇáÞáæÈ¡

Dinaqalkan dari Ibn Taimiyah dlm Fatwa Mesir, katanya:
“Menjaga kesatuan adlah satu haq. Menyaringkan bacaan bismillah juga kadangkala satu maslahah. Meninggalkan sesuatu yg afdhal adlah harus demi utk menyatukan umat.”

Katanya lagi:


ÞÇá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ:

"æÞÏ ßÇä Ýí ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä æãä ÈÚÏåã ãä íÞÑà ÈÇáÈÓãáÉ¡ æãäåã ãä áÇ íÞÑà ÈåÇ¡ æãÚ åÐÇ¡ ßÇä ÈÚÖåã íÕáí ÎáÝ ÈÚÖ¡ ãËáãÇ ßÇä ÃÈæ ÍäíÝÉ æÃÕÍÇÈå æÇáÔÇÝÚí æÛíÑåã íÕáæä ÎáÝ ÃÆãÉ Ãåá ÇáãÏíäÉ ãä ÇáãÇáßíÉ¡ æÅä ßÇäæÇ áÇ íÞÑÄæä ÈÇáÈÓãáÉ áÇ ÓÑÇ æáÇ ÌåÑÇ".


“Pada zaman sahabat, tabiin dan selepasnya, ada orang yg membaca bismillah dan ada yg tidak, dan ada orang yg bersembahyang di belakang orang lain (yg berlainan mazhab) spt abu hanifah dan org yg bermazhab dgnnya, as-syafie dan lain2 bersembahyang di belakang imam di madinah yg bermazhab maliki walaupun mereka tidak membaca bismillah samada kuat atau perlahan.”

Ibn qayyim dlm kitabnya Zadul Maad (jilid I)menyelaraskan hadith2 tentang bacaan bismillah samada dijahrkan atau disirrkan:
“Tidak ada satu hadith yg menunjukkan bahawa baginda S.A.W senantiasa menyaringkan bacaan bismillah, begitu juga tidak satu hadithpun yg menunjukkan makruh atau bid’ah kalau ditinggalkan.”

(ÒÇÏ ÇáãÚÇÏ Ì1Õ144).

Dan bahawasanya:


“æÃßËÑ ãä Ðáß Ãä ááãÃãæã Ãä íÕáí æÑÇÁ ÅãÇãå¡”

Semua ini menunjukkan bahawa makmum bersolat mengikut imamnya.