SJ – 2618 : DI ANTARA MASJIQ QUBA’ DENGAN MASJID al-AQSA

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ – 2618 : DI ANTARA MASJIQ QUBA’ DENGAN MASJID al-AQSA

:salam

Mengapakah Masjid Quba' diketahui sebagai masjid yg pertama di dunia(silibus darjah 6) sedangkan masjid aqsa yg lebih awal darinya?
:chepa

:wassalam

Re: SJ – 2618 : DI ANTARA MASJIQ QUBA’ DENGAN MASJID al-AQS


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SJ – 2618 : DI ANTARA MASJIQ QUBA’ DENGAN MASJID al-AQSA

Alhamdulillah , Segala Puja – Puji hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama' yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta'ala dan seluruh muslimin. Amin.

Terima Kasih kepada Saudara Petapa yang menaruh kepercayaan kepada kami untuk memberikan jawapannya .

Kalau benarlah buku yang digunakan oleh murid-murid tahun 6 ini mengatakan bahawa Masjid Quba’ merupakan masjid yang pertama di dunia maka ini adalah SATU KENYATAAN YANG SILAP .

Kerana masjid yang pertama sekali dibina di atas muka bumi ini adalah MASJIDIL HARAM di Makkah al-Mukarramah yang di dalamnya terdapatnya al-Kaabah al-Musyarrafah sebagai qiblat umat Islam ketika melakukan sembahyang . Dan sebahagian ulama’ menyatakan bahawa Masjidil Haram ini telah dibina oleh Baginda Nabi Ibrahim a.s bersama-sama puteranya , Baginda Nabi Ismail a.s . Manakala sebahagian ulama’ lagi menyatakan bahawa Masjidil Haram ini sebenarnya telah didirikan oleh Baginda Nabi Adam a.s sendiri apabila beliau membina Kaabah , dan proses penyempurnaan dan pembaikannya dilakukan pula oleh Baginda Nabi Ibrahim a.s bersama-sama puteranya ; Nabi Ismail a.s .

Selepas Baginda Nabi Ibrahim a.s mendirikan Masjidil Haram di Makkah al-Mukarramah , Baginda a.s pun mendirikan pula Masjid al-Aqsa di Palestin dan Masjid al-Aqsa ini juga mengalami proses penyempurnaan dan pembaikan melalui beberapa zaman .

Dan jika dikatakan Masjid Quba’ merupakan MASJID YANG PERTAMA SEKALI DIDIRIKAN DI al-MADINAH al-MUNAWWARAH maka KENYATAAN INI ADALAH TEPAT . Ini disebabkan apabila Baginda Rasulullah s.a.w sampai ke al-Madinah al-Munawwarah ( Hijrah ) perkara yang pertama sekali dilakukan oleh Baginda s.a.w ialah mendirikan sebuah masjid di sebuah kampung yang bernama QUBA’ .

Kamus Islam Harf memberikan definasi berkenaan Masjid Quba’ ini sebagai :


þãÓÌÏ ÞÈÇÁ (ÇáÓÚæÏíÉ) : Ãæá ãÓÌÏ Ýí ÇáÅÓáÇã ÈäÇå ÇáÑÓæá (Õáì Çááå Úáíå æÓáã) ÓäÉ 1åÜ - 622ã ÈãÏíäÉ ÞÈÇÁ Úáì ãÔÇÑÝ ÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ. ÐßÑ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Ãäå ÇáãÓÌÏ ÇáÐí ÃÓÓ Úáì ÇáÊÞæì. æÊã ÊÌÏíÏå ÚÏÉ ãÑÇÊ æßÇä ÇáÎáíÝÉ ÚãÑ Èä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Ãæá ãä æÖÚ áå ãÆÐäÉ. æÊæáì ÊÌÏíÏå Ýí ÇáÚÕÑ ÇáÍÏíË ÃÓÑÉ Âá ÓÚæÏ.þ

Masjid pertama dalam Islam yang dibina oleh Rasulullah s.a.w pada tahun 1 Hijrah - 622 Masehi di Quba' sekitar 5 km di tenggara Kota Madinah. Dalam al-Quran telah disebut bahawa masjid inilah yang dibina atas dasar takwa. Pembaikiannya telah dibuat beberapa kali. Umar bin Abdul Aziz merupakan orang yang pertama membina menara masjid ini. Kini projek pembaharuan masjid ini diselenggarakan oleh keluarga Ali Saud.

Gambar : Masjid Quba’ di al-Madinah al-Munawwarah daripada pandangan atas

Gambar : Keindahan Masjid Quba’ di al-Madinah al-Munawwarah di waktu malam

Masjid Quba’ inilah yang dinyatakan oleh Allah Ta’ala sebagai MASJID at-TAQWA dan masjid inilah yang hendak dicabar oleh kaum munafiqin apabila mereka mendirikan Masjid adh-Dhirar . Firman Allah Ta’ala yang menyatakan kelebihan dan kemuliaan Masjid Quba’ dan usaha jahat kaum munafiqin itu :


áÇó ÊóÞõãú Ýöíåö ÃóÈóÏðÇ áøóãóÓúÌöÏñ ÃõÓøöÓó Úóáóì ÇáÊøóÞúæóì ãöäú Ãóæøóáö íóæúãò ÃóÍóÞøõ Ãóä ÊóÞõæãó Ýöíåö Ýöíåö ÑöÌóÇáñ íõÍöÈøõæäó Ãóä íóÊóØóåøóÑõæÇú æóÇááøåõ íõÍöÈøõ ÇáúãõØøóåøöÑöíäó

Huraian Ringkas Ayat : " Janganlah engkau, Wahai Muhammad, melakukan salat di masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk mencari keridaan Allah sejak pertama kalinya, seperti masjid Qubâ', adalah masjid yang layak dijadikan tempat untuk melakukan syiar-syiar keagamaan. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan ibadah yang benar. Allah mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan menyucikan jiwa dan raga “ ~ Surah at-Taubah , ayat 108 .


ÃóÝóãóäú ÃóÓøóÓó ÈõäúíóÇäóåõ Úóáóì ÊóÞúæóì ãöäó Çááøåö æóÑöÖúæóÇäò ÎóíúÑñ Ãóã ãøóäú ÃóÓøóÓó ÈõäúíóÇäóåõ Úóáóìó ÔóÝóÇ ÌõÑõÝò åóÇÑò ÝóÇäúåóÇÑó Èöåö Ýöí äóÇÑö Ìóåóäøóãó æóÇááøåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó

Huraian Ringkas Ayat : " Akidah dan perbuatan orang-orang yang berdiri di atas landasan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah demi mencari keridaan-Nya, tidaklah sama dengan orang yang mendirikannya atas dasar kemunafikan dan kekufuran. Karena, sesungguhnya, pekerjaan orang yang bertakwa adalah lurus dan kuat di atas dasar yang kokoh, sedangkan pekerjaan orang- orang munafik bagaikan bangunan di tepi jurang yang hampir runtuh. Ia lemah dan akan roboh bersama pemiliknya ke dalam neraka jahanam. Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang benar kepada orang- orang yang bersikeras menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran. “ ~ Surah at-Taubah , ayat 109 .

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

RUJUKAN & SARANAN PEMBACAAN

1 ~ KAMUS ISLAM HARF
http://www.harf.com/mal/

2 – al-MU’UJAM al-ISLAMI
Oleh : al-‘Allamah Syeikh Ashraf Toha Abu ad-Dahb
Halaman : 82 & 461
Terbitan : Darul Shurook , Cairo ( 2002 )

3 – TAFSIR al-MUNTAKHAB
{ Tafsir al-Quranul Karim Di Dalam 6 Bahasa Utama Dunia }
Terbitan : Kementerian Waqaf , Rep. Arab . Mesir

4 – FIQH as-SIRAH an-NABAWIYAH
Oleh : al-‘Allamah Prof . Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Bouty rh
( Ketua Jabatan ‘Aqidah & Perbandingan Agama , Universiti Damsyiq , Syiria )
Halaman : 135 hingga seterusnya
Terbitan : Darus Salam , Kaherah ( 1997 )
{ Buku ini telah diterbitkan di dalam B. Melayu oleh Dewan Pustaka Fajar ( DPF ) Shah Alam }


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
14 / Rabi’ul Akhir / 1424 H
14 / Jun / 2003 M

SABTU ~ Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum