SJ-05-0011: Sifat Salat Nabi (Tawarruk)

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0011: Sifat Salat Nabi (Tawarruk)

Mohon penjelasan berkenaan buku di atas dalam bab Tasyahhud Akhir. Di dalam bab tersebut pengarang ada mengemukakan beberapa hadis yang menunjukkan duduk tawarruk pada tasyahhud akhir. Tetapi hadis-hadis tersebut tidak dinyatakan selengkapnya. Kalau ada yang tahu minta tolong kemukakan hadis-hadis tersebut dengan lengkapnya.

Sekian terima kasih.

SJ-05-0011: Sifat Salat Nabi (Tawarruk)

:salam

Salah satu hadis yg lengkap perihal tasyahud ini adalah:

Drpd Muhammad bin Amr bin Atha', bhw ia duduk dgn sekelompok sahabat Nabi saw. Lalu kami menyebutkan tentang solat Nabi saw, maka Abu Humaid as-Sa'idi berkata, "Aku adalah org yg paling hafal di atnara kalian tentang solat Rasulullah saw, aku melihat beliau bertakbir seraya menempatkan kedua tangannya sejajar dgn kedua pundaknya. Apabila ruku' beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. kemudian beliau meratakan belakangnya(punggung). Apabila mengangkat kepalanya beliau tegak hingga setiap ruas tulang belakang kembali pd tempatnya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menelangkupkan dan tidak pula merapatkannya dan menghadapkan jari2 kakinya ke kiblat. Apabila duduk pada dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Apabila duduk pd rakaat terakhir beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki yg satunya, seraya duduk dgn punggungnya."[HR Bukhari]

:wassalam

SJ-05-0011: Sifat Salat Nabi (Tawarruk)

:salam

DUDUK IFTIRASY (duduk sujud antara 2 sujud) DAN TAWARRUK (duduk rakaat terakhir) DALAM SOLAT DUA RAKAAT

Pertama-tamanya yang harus diketahui, bahawa topik ini termasuk pembahasan serius di kalangan para Fuqaha' dan Muhaddithin.Tidak ada kata putus di kalangan mereka. Pada akhirnya, kesimpulan hukum iftirasy-tawarruk oleh para muhaqqiq dinyatakan sebagai masalah yang muwassa'ah, memerlukan kelapangan masing-masing pihak untuk memilih samada iftirasy atau tawarruk untuk jenis solat "ats-Tsaniyah" (2 rakaat, seperti: Subuh, Jum'at, Eidain, Khusuf-Kusuf, Qiamul Lail, Rawatib, Mutlak, dan yg seumpamanya).

Definisi Iftirasy dan Tawarruk

Duduk Tawarruk: Duduk yang telah dikenali oleh kaum muslimin ketika mereka tasyahhud akhir (untuk solat yang lebih dari 2 rakaat), iaitu punggung melabuh di lantai, sementara kaki kiri berada di bawah paha dan betis yang kanan.

Duduk Iftirasy : duduk yang telah dikenal oleh kaum muslimin dengan duduk antara 2 sujud, atau duduk istirahat, iaitu duduk dengan punggung dilabuhkan pada tapak kaki kiri yang dihamparkan, sementara tapak kaki kanan ditegakkan.

PEMBAHASAN FUQAHA

Dalil Iftirasy:

Sebagaimana yg kita teliti dlm kitab masterpiece Syeikh Albani, Sifat Solat Nabi s.a.w, beliau memilih kesimpulan duduk iftirasy untuk semua jenis solat 2-rakaat (solat ats-tsaniyah). Kerana baginya, duduk tawarruk hanya diperuntukan untuk solat ats-tsalitsah (3 rakaat) dan ruba'iyah (4 rakaat). Dalil yang dipegang, Hadith Riwayat An-Nasa'i, I:53 (Foot note, 354) dan Hadith Riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi (FN:356). (Sifat Solat Nabi s.a.w, p.193)

Berikut hadith Abu Dawud dan Al-Baihaqi:

ßÊÇÈ ÇáØåÇÑÉ >> 289 - ÈÇÈ ÕáÇÉ ãä áÇ íÞíã ÕáÈå Ýí ÇáÑßæÚ æÇáÓÌæÏ
858 - ÍÏËäÇ ãõÄóãøáõ Èäõ åöÔóÇãò ÃÎÈÑäÇ ÅÓúãóÇÚöíáõ Úä ãõÍóãøÏö Èäö ÅÓúÍóÇÞó ÍÏËäí Úóáöíø
Èäõ íóÍúíóì Èäö ÎóáÇøÏö Èäö ÑóÇÝöÚò Úä ÃÈöíåö Úä Úóãøåö ÑöÝóÇÚóÉó Èäö ÑóÇÝöÚò Úä ÇáäøÈíø Õáì Çááå
Úáíå æÓáã ÈöåóÐöåö ÇáÞöÕøÉö ÞÇá: "ÅÐóÇ ÃäúÊó ÞõãúÊó Ýí ÕóáÇóÊößó ÝóßóÈøÑö Çááå ÚóÒøæóÌóáø Ëõãø ÇÞúÑóÃú
ãóÇ ÊóíóÓøÑó Úóáóíúßó ãöäó ÇáúÞõÑúÂäö - æÞÇá Ýíå - ÝÅÐóÇ ÌóáóÓúÊó Ýí æóÓóØöÇáÕøáÇóÉö ÝóÇØúãóÆöäø
æóÇÝúÊóÑöÔú ÝóÎöÐößó ÇáúíõÓúÑóì¡ Ëõãø ÊóÔóåøÏú¡ Ëõãø ÅÐóÇ ÞõãúÊó ÝóãöËúáó Ðóáößó ÍóÊøì ÊóÝúÑõÛó ãöäú ÕóáÇóÊöß

Hadith An-Nasa'i adalah sebagai berikut:

ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË >> 13 Ü ßÊÇÈ ÇáÓåæ >> 761 Ü ÈÇÈ ÞÈÖ ÇáËäÊíä ãä ÃÕÇÈÚ
ÇáíÏ Çáíãäì æÚÞÏ ÇáæÓØì æÇáÇÈåÇã ãäå
Ç 1261 Ü ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÓõæóíúÏõ Èúäõ äóÕúÑò ÞóÇáó: ÃÎÈÑäÇ ÚóÈúÏõ Çááøåö Èúäõ ÇáúãõÈóÇÑóßö Úóäú ÒóÇÆöÏóÉó
ÞóÇáó: ÍóÏøËóäóÇ ÚóÇÕöãõ Èúäõ ßõáóíúÈò ÞóÇáó: ÍóÏøËóäöí ÃóÈöÜÜí Ãóäø æóÇÆöáó Èúäó ÍõÌúÑò ÞóÇáó: "ÞõáúÊõ
áÃóäúÙõÑóäø Åáóì ÕóáÇóÉö ÑóÓõæáö Çááøåö Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßóíúÝó íõÕóáøí ÝóäóÙóÑúÊõ Åáóíúåö ÝóæóÕóÝó
ÞóÇáó Ëõãø ÞóÚóÏó æóÇÝúÊóÑóÔó ÑöÌúáóåõ ÇáúíõÓúÑóì æóæóÖóÚó ßóÝøåõ ÇáúíõÓúÑóì Úóáóì ÝóÎöÐöåö æóÑõßúÈóÊöåö ÇáúíõÓúÑóì
æóÌóÚóáó ÍóÏø ãöÑúÝóÞöåö ÇáÃóíúãóäö Úóáóì ÝóÎöÐöåö Çáúíõãúäóì Ëõãø ÞóÈóÖ ÇËúäóÊóíúäö ãöäú ÃóÕóÇÈöÚöåö æóÍóáøÞó
ÍóáúÞóÉð Ëõãø ÑóÝóÚ ÃõÕúÈõÚóåõ ÝóÑóÃóíúÊõåõ íõÍóÑøßõåóÇ íóÏúÚõæ ÈöåóÇ". ãõÎúÊóÕóÑñ
.

Syeikh Said Al-Qahthani dari Saudi Arabia termasuk yang memilih iftirasy (Solatu'l-Mu'min, Juz I:220-1, Riyadh:1422).

Dalilnya hadith Abu Humaid As-Sa'idy (Bukhari, 288, Abu Dawud (730-1; Turmudzi (3-4-5) lihat juga Bulughul Maram no. 284): "Apabila Nabi s.a.w duduk pada rakkat kedua, beliau duduk atas kakinya yang kiri dan mendidirkan yang kanan." ÅÐÇ ÌáÓ ÝáÇ ÇáÑßÚÊíä ÌáÓ Úáì ÑÌáå
ÇáíÓÑì æäÕÈ Çáíãäì
.” Cara duduk iftirasy itu sama persis dengan duduk antara dua sujud. Demikian Syeikh Al-Bani dan Al-Qahthani.

Dalil Tawarruk:

ãÓäÏ ÇáÅãÇã ÃÍãÏ.ÇáãÌáÏ ÇáÎÇãÓ. >> ãÓäÏ ÇáÃäÕÇÑ ÑÖí Çááå Úäåã. >> ÍÏíË
ÃÈí ÍãíÏ ÇáÓÇÚÏí ÑÖí Çááå Úäå.
ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå ÍÏËäí ÃÈí ÍÏËäÇ íÍíì Úä ÓÚíÏ Úä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ Èä ÌÚÝÑ ÞÇá:
ÍÏËäí ãÍãÏ Èä ÚØÇÁ Úä ÃÈí ÍãíÏ ÇáÓÇÚÏí ÞÇá: ÓãÚÊå æåæ Ýí ÚÔÑÉ ãä
ÃÕÍÇÈ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃÍÏåã ÃÈæ ÞÊÇÏÉ Èä ÑÈÚí íÞæá:
-ÃäÇ ÃÚáãßã ÈÕáÇÉ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇáæÇ áå ãÇ ßäÊ ÃÞÏãäÇ
ÕÍÈÉ æáÇ ÃßËÑäÇ áå ÊÈÇÚÉ ÞÇá: Èáì ÞÇáæÇ: ÝÃÚÑÖ ÞÇá: ßÇä ÅÐÇ ÞÇã Åáì
ÇáÕáÇÉ ÇÚÊÏá ÞÇÆãÇ æÑÝÚ íÏíå ÍÊì ÍÇÐì ÈåãÇ ãäßÈíå ÝÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÑßÚ
ÑÝÚ íÏíå ÍÊì íÍÇÐí ÈåãÇ ãäßÈíå Ëã ÞÇá: Çááå ÃßÈÑ ÝÑßÚ Ëã ÇÚÊÏá Ýáã íÕÈ
ÑÃÓå æáã íÞäÚå ææÖÚ íÏíå Úáì ÑßÈÊíå Ëã ÞÇá: ÓãÚ Çááå áãä ÍãÏå Ëã ÑÝÚ
æÇÚÊÏá ÍÊì ÑÌÚ ßá ÚÙã Ýí ãæÖÚå ãÚÊÏáÇ Ëã åæì ÓÇÌÏÇ æÞÇá: Çááå ÃßÈÑ Ëã
ÌÇÝì æÝÊÍ ÚÖÏíå Úä ÈØäå æÝÊÍ ÃÕÇÈÚ ÑÌáíå Ëã Ëäì ÑÌáå ÇáíÓÑì æÞÚÏ
ÚáíåÇ æÇÚÊÏá ÍÊì ÑÌÚ ßá ÚÙã Ýí ãæÖÚå Ëã åæì ÓÇÌÏÇ æÞÇá: Çááå ÃßÈÑ Ëã
Ëäì ÑÌáå æÞÚÏ ÚáíåÇ ÍÊì íÑÌÚ ßá ÚÖæ Åáì ãæÖÚå Ëã äåÖ ÝÕäÚ Ýí ÇáÑßÚÉ
ÇáËÇäíÉ ãËá Ðáß ÍÊì ÅÐÇ ÞÇã ãä ÇáÓÌÏÊíä ßÈÑ æÑÝÚ íÏíå ÍÊì íÍÇÐí ÈåãÇ
ãäßÈíå ßãÇ ÕäÚ Ííä ÇÝÊÊÍ ÇáÕáÇÉ Ëã ÕäÚ ßÐáß ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ßóÇäóÊö ÇáÑøóßúÚóÉ= õ ÇáøóÊöí
ÊóäúÞóÖöí ÝöíúåóÇ ÇáÕøóáÇóÉõ ÃóÎøóÑóÑöÌúáóåõ ÇáúíõÓúÑóì æóÞóÚóÏó Úóáóì ÔöÞøöåö ãõÊóæóÑøößðÇ Ëõãøó Óóáøóóãó.ÞÇóáõæúÇ:
ÕóÏóÞúÊó åóßóÐóÇ ßóÇäó íõÕóáøöì ÑóÓõæúáõ Çááåö Õóáøóì Çááåõ Úóáóíåö æóÓóáøóãó

Abu Humaid as-Sa'idiy berkata: Aku mendengar dari Abu Qatadah bin Rib'i, dia termasuk 10 besar dari sahabat Nabi s.a.w, ia berkata: "Aku ingin mengajarkan solat Rasul s.a.w pada kalian, ……..hingga apabila Nabi s.a.w duduk di rakaat penghabisan dari solatnya, beliau keluarkan kakinya yang kiri, Nabi s.a.w duduk mengiring di atas punggungnya secara tawarruk, lalu beliau salam. Mereka (para sahabat R.A)mengatakan: "Beginilah senantiasa solat Rasulullah s.a.w." (Hadith Riwayat Ahmad, Juz V, Musnad al-Anshar).

Riwayat serupa terdapat dalam Abu Dawud, Kitab Solat, Bab:
ÈÇÈ ãä ÐßÑ ÇáÊæÑøõß Ýí ÇáÑÇÈÚÉ, Juz II:181 dengan lafaz yang sama tetapi dengan tambahan "pada solat yang rakaat akhirnya terdapat salam:

ÍÊì ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÌÏÉ ÇáÊí ÝíåÇ ÇáÊÓáíã ÃÎøóÑ ÑÌáå ÇáíÓÑì æÞÚÏ ãÊæÑøößÇð Úáì ÔÞå ÇáÃíÓÑ

Diriwayatkan juga oleh Turmudzi dengan matan serupa Imam Ahmad (Kitab Solat: 280), juga Ibnu Majah dalam Iqamat Solat was Sunnah Fiha: 1051.

Status hadith ini dalam penjelasan Jarh wa't-Ta'dil, komentar para Muhaddithin, semuanya menyatakan tsiqah dan shaduq (sanad dengan rawi terpercaya).

KOMENTAR PARA FUQAHA:

Iftirasy:

Syeikh Bin Baz dalam "Tsalatsul Rasa'il Fi's-Shalah": "Jika solat itu adalah solat dua raka`at, seperti solat Subuh, solat Jum`at dan solat `Id, maka duduk iftirasy setelah bangkit dari sujud kedua, iaitu dengan menegakkan kaki kanan, dan bertumpu pada kaki kiri, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk untuk berisyarat kepada tauhid di saat mengingat Allah S.W.T dan berdo'a. Jika jari manis dan jari kelingking tangan kanan digenggamkan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah dan berisyarat dengan jari telunjuk, maka hal tersebut sangat baik sekali, kerana kedua cara tersebut ada di dalam hadith sahih dari Nabi S.A.W. Dan afdhalnya melakukan cara yang pertama pada suatu saat dan cara yang kedua pada saat yang lain. Sedangkan tangan kiri diletakkan di atas (hujung) paha kiri dan lutut; lalu membaca Tasyahhud."

Syeikh `Abdullah bin `Abdurahman Al-Jibrin dalam risalah mininya, "Sifat Solat" juga sependapat dengan cara ini. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), menyarankan cara ini. Syeikh `Abdullah bin Abdurahman Al-Bassam dalam Taudhihu'l-Ahkamnya melaporkan (Juz II:265, Mekkah: 2003), demikian pula dengan Imam Ahmad.

"Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin tsabit bin Zawti begitu juga murid-muridnya sangat menyukai (mustahabbah) untuk duduk iftirasy dalam semua duduknya dalam semua jenis solat, tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita."

Imam Ibnu Qayyim menulis: "Sifat duduk seperti diterangkan ini, sebenarnya tidak popular. Aku hanya mengetahuinya dari jalur Abu Hanifah, sedang murid-muridnya sendiri pun berbeda sudut-tinjau."
(Zadul Ma'ad II: 236, Tahqiq & Takhrij; Syuaib Arnauth)

Tawarruk

Berbeda dengan Abu Hanifah dan yang mengikuti cara ini, Imam yg tiga di luar Mazhab Baghdad, seperti Imam Malik, Imam As-Syafi'i serta Imam Ahmad menyarankan cara tawarruk, untuk semua jenis tahiyat akhir, baik pada solat 2 rakaat (tsananiyah), 3 (tsalatsiyah) maupun 4 (ruba'iyah). Demikian riwayat yg sahih dari Ibnu Ruslan dalam Syarh as-Sunnah seperti dikutip dalam Syarah Abu Dawud (Kitab Thaharah, Bab: (ÈÇÈ ÕáÇÉ ãä áÇ íÞíã ÕáÈå Ýí ÇáÑßæÚ æÇáÓÌæÏ), juga Imam Syaukani dalam Nailul Awtharnya (Juz II:184, ÊÇÈÚ ßÊÇÈ ÇáÕáÇÉ >> ÃÈæÇÈ ÕÝÉ ÇáÕáÇÉ ).

Imam Malik mengatakan: “Aku lebih menyukai duduk tawarruk di semua jenis duduk (tahiyat) akhir, baik pada solat 2 rakaat mahupun 4 rakaat, kerana begitulah hadith Ibnu Mas'ud menjelaskannya (Bukhari, II:258,261); Muslim (402); Turmudzi (289); Abu dawud (986); Nasa'i, II:237-9 Ahmad, Musnad, I:236, dst).

Imam As-Syafi'i secara mutlak memfatwakan:

Ãäå íÊæÑß Ýì ßá ÊÔåÏ ÇÎíÑ ãØáÞÇ

"duduk tawarruk berlaku penuh untuk semua jenis tasyahhud akhir."

TARJIH:

Imam Ibnu Jarir At-Thabari menengahkan, "kedua tata cara ini (iftirasy-tawarruk) pada waktu mana saja dia duduk dalam tahiyyat, maka sesungguhnya ia telah mengikuti sunnah. Saya berharap, perkara ini hendaknya dikhilafkan mengingatkan atsar dan riwayat yang menjelaskannya juga sangat luas. Wallahu A'lam." (Al-Bassam, II:266)

Ibnu Rusyd dalam Bidayah Mujtahidnya mengikuti cara Thabari dalam mentaufiqkan cara duduk ini, sebagaimana juga Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya kerana memang gurunya, Imam As-Syafi'i menyarankan demikian.

Syeikh Albani di dalam Tamamul Minnah menerangkan bahawa duduk yang berlaku dalam solat dua rakaat adalah duduk iftirasy.