SJ-05-0035 : Solat Sunat Taqwiyatul Hifzi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0035 : Solat Sunat Taqwiyatul Hifzi

Assalamualaikum

Baru2 ni ana ada terbaca suatu jenis solat yang first time ana dengar...

Barangkali ana jahil ...

Tapi aper betul ker ader solat jenis gini...

http://www.muis.gov.sg/tahfiz/index2.html

Mohon penjelasan dan komentar...

Tq :idea:

Re: SJ-05-0035 : Solat Sunat Taqwiyatul Hifzi

Wa'alaikumussalam.

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr kakashi dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Solat Taqwiyatul Hifzi (ÊÞæíÉ ÇáÍÝÙ) atau Solat menguatkan hafalan diambil dari sebuah hadith yang panjang, dan diantara isi kandungnya ialah dikatakan Rasulullah saw mengajar Ali bin Abi Thalib ra bagaimana untuk melakukan satu solat sunat yang menguatkan hafalan al-Qurannya didada. Hendaklah pada malam Jumaat, bangun pada pertengahan malam, tapi kalau tidak mampu bangun pada awal malam, lakukan solat sebanyak 4 rakaat, dengan membaca al-Fatihah dan surah Yaasin rakaat pertama, al-Fatihah dan HaMim al-Dukhan pada rakaat kedua, al-Fatihan dan Alif Lam Min Tanzil (al-Sajadah) pada rakaat ketiga dan al-Fatihah dan Tabaraka (al-Mulk). Kemudian dikuiti dengan Istigfar dan do'a.

Matan hadith panjang ini boleh didapati di url berikut : http://www.islamweb.net/php/php_arabic/showHadiths.php?BkNo=4&KNo=49&BNo=115 dan saya juga memaparkannya dibawah. Hadith ini di Riwayatkan oleh al-Tirmudzi, katanya :-

åÐÇ ÍÏíË ÍÓä ÛÑíÈ áÇ äÚÑÝå ÅáÇ ãä ÍÏíË ÇáæáíÏ Èä ãÓáã . Óää ÇáÊÑãÐí ãÚ ÔÑÍå ÇáÊÍÝÉ
"hadith ini Hassan Gharib Tidaklah kami ketahui hadith ini melainkan dari al-Walid bin Muslim" - [Sunan al-Tirmidzi].

Ulama'-ulama' hadith berselisih pendapat mengenai hukum hadith yang dihasankan oleh Tirmudzi. Syiekh Nasyiruddin Al-Albani menyebut bahawa al-Hafiz Ibn Asyaakir telah menukar hukum keatas hadith tanpa menggunakan perkataan hassan. Al-Albani mengatakan bahawa perawi hadith al-Walid bin Muslim juga tidak boleh lari dari penyakit hadith.

Al-Munziri didalam komentarnya terhadap hadith ini mengatakan : (ØÑÞ ÃÓÇäíÏ åÐÇ ÇáÍÏíË ÌíÏÉ ¡æãÊäå ÛÑíÈ ÌÏÇð) - "Hadith ini sanadnya baik, dan matannya sangat gharib (pelik)". Ibn al-Jawzi dan Imam Syawkani meletakkan hadith diatas ini sebagai hadith mawidhu' didalam kitab-kitab mereka.

Al-Zhaabi menyebut didalam biografi, orang yang bernama al-Walid al-Muslim dengan meluasnya, kemudiannya berkata (åÐÇ ÚäÏí ãæÖæÚ)"Ini disisiku Maudhu'".

Al-Zhahabi juga didalam memperbetulkan hadith al-Hakim berkata : (åÐÇ ÍÏíË ãäßÑ ÔÇÐ ¡æÞÏ ÍíÑäí æÇááå ÌæÏÉ ÅÓäÇÏå) "Hadith ini Mungkar Shaz, dan ini mengkonfusekan ku, demi Allah Sanadnya ada kualiti."

Syiekh al-Albani didalam komentarnya yang panjang berkenaan dengan hadith ini, memaparkan sebuah hadith lain yang melarang mengkhususkan sesuatu amalan Jumaat semata-mata untuk beribadat :- hadith sahih dari Abu Hurairah ra, bahawa Nabi saw berkata :

áÇ ÊÎÊÕæÇ áíáÉ ÇáÌãÚÉ ÈÞíÇã ãä Èíä ÇááíÇáí æáÇ ÊÎÕæÇ íæã ÇáÌãÚÉ ÈÕíÇã ãä Èíä ÇáÃíÇã ÅáÇ Ãä íßæä Ýí Õæã íÕæãå ÃÍÏßã
"Janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan berqiam diantara malamnya, dan janganlah mengkhususkan hari Jumaat dengan berpuasa diharinya melainkan kamu memang berpuasa, maka berpuasa salah seseorang dari kamu" - [Hadith riwayat Muslim].

Berkata al-Hafiz Imam al-Nawawi mengenai hadith ini ::

æÝí åÐÇ ÇáÍÏíË Çáäåí ÇáÕÑíÍ Úä ÊÎÕíÕ áíáÉ ÇáÌãÚÉ ÈÕáÇÉ ãä Èíä ÇááíÇáí æíæãåÇ ÈÕæã ßãÇ ÊÞÏã æåÐÇ ãÊÝÞ Úáì ßÑÇåíÊå
"Didalam hadith ini jelas larangan khusus dimalam Jumaat melakukan solat dan dihari siangnya berpuasa dan sepakat ulama' membenci perbuatan ini"

Fatwa dari Markas Fatwa pimpinan Dr Abdullah al-Faqih mengatakan :-

ÝåÐÇ ÇáÍÏíË ÇáØæíá ÇáãÔÊãá Úáì ÏÚÇÁ áÍÝÙ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã¡ ÑæÇå ÇáÊÑãÐí æÇáÍÇßã Ýí ÇáãÓÊÏÑß¡ æåæ ÍÏíË ãæÖæÚ áÇ íÌæÒ äÓÈÊå Åáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æ Óáã¡ æáÇ íÔÑÚ ÇáÊÚÈÏ ÈãÇ Ýíå¡ áÇ ÓíãÇ ãÚ ÊÖãäå áÕáÇÉ ÛÑíÈÉ áíÓ áåÇ äÙíÑ Ýí ÇáÕáæÇÊ ÇáãÔÑæÚÉ ÇáËÇÈÊÉ.
"hadith panjang ini memasukkan do'a untuk menhafal al-Quran al-Karim, diriwayatkan oleh Tirmudzi dan al-Hakim didalam al-Mustradrak, dan ia adalah hadith mawdhu' (palsu) dan tidak boleh dinisbahkan/kaitkan keatas Nabi saw, dan tidak syara' beribadat dengannya, khususnya didalam memasukkan satu solat yang pelik jika hendak dibandingkan dengan solat-solat lain yang dibenarkan oleh syara'"

Sebagai kesimpulan mengenai amalan solat yang berdasarkan hadith ini, saya memetik kata-kata Dr Husamuddin bin Musa Afhaanah, Pensyarah Fiqh dan Usul di Universiti Qudus mengatakan :-

æáÇ íÕÍ ÇáÚãá ÈåÐÇ ÇáÍÏíË ÇáãæÖæÚ Úáì ÃÓÇÓ Ãäå æÇÑÏ Ýí ÝÖÇÆá ÇáÃÚãÇá ºáÃä ÇáÍÏíË ÇáãæÖæÚ áÇ íÚãá Èå Ýí ÝÖÇÆá ÇáÃÚãÇá æáÇ ÛíÑåÇ¡ æáÇ íÌæÒ Ãä íäÓÈ Åáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã .
æÎáÇÕÉ ÇáÃãÑ Ãä ÇáÍÏíË ÇáãÐßæÑ áÇ íÕÍ ÇáÇÚÊãÇÏ Úáíå áÃäå ãæÖæÚ Ãí ãßÐæÈ¡ æÕáÇÉ ÇáÍÝÙ ÇáÊí æÑÏÊ Ýíå ÕáÇÉ ãÈÊÏÚÉ ÛíÑ ãÔÑæÚÉ .ÇäÊåì ßáÇã ÇáÏßÊæÑ ÍÓÇã ÇáÏíä.

"Tidak sah beramal dengan hadith maudhu' ini diatas asas bahawa ini merupakan Fadhaail al-Amal, kerana sesungguhnya hadith mawdhu' tidak boleh diamalkan sebagai fadhilat dan selainnya, Ia tidak boleh dinisbahkan dengan Nabi saw. Sebagai kesimpulan bahawa Hadith yang disebutkan tidak sah dipegang keatasnya kerana sesungguhnya ia Mawdhu', iaitu palsu, dan solat al-hafiz merupakan solat yang bid'ah, iaitu tidak syara'". WA

wassalam
========
Rujukan :

1. Dr Husamuddin bin Musa Afhaanah. åá åäÇß ÍÏíË áÊÓåíá ÍÝÙ ÇáÞÑÂä ¿. url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=99149

2. Markas Fatwa pimpinan Dr Abdullah al-Faqih. ÍÏíË "ÊÝáÊ åÐÇ ÇáÞÑÂä ãä ÕÏÑí" ãæÖæÚ . url : http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=344&Option=FatwaId

Matan hadith :-

ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÇáÍÓä ÍÏËäÇ ÓáíãÇä Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÏãÔÞí ÍÏËäÇ ÇáæáíÏ Èä ãÓáã ÍÏËäÇ Èä ÌÑíÌ Úä ÚØÇÁ Èä ÃÈí ÑÈÇÍ æÚßÑãÉ ãæáì Èä ÚÈÇÓ Úä Èä ÚÈÇÓ Ãäå ÞÇá : (ÈíäãÇ äÍä ÚäÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÅÐ ÌÇÁå Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÝÞÇá ÈÃÈí ÃäÊ æÃãí ÊÝáÊ åÐÇ ÇáÞÑÂä ãä ÕÏÑí ÝãÇ ÃÌÏäí ÃÞÏÑ Úáíå ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÇ ÃÈÇ ÇáÍÓä ÃÝáÇ ÃÚáãß ßáãÇÊ íäÝÚß Çááå Èåä æíäÝÚ Èåä ãä ÚáãÊå æíËÈÊ ãÇ ÊÚáãÊ Ýí ÕÏÑß ÞÇá ÃÌá íÇ ÑÓæá Çááå ÝÚáãäí ÞÇá ÅÐÇ ßÇä áíáÉ ÇáÌãÚÉ ÝÅä ÇÓÊØÚÊ Ãä ÊÞæã Ýí ËáË Çááíá ÇáÂÎÑ ÝÅäåÇ ÓÇÚÉ ãÔåæÏÉ æÇáÏÚÇÁ ÝíåÇ ãÓÊÌÇÈ æÞÏ ÞÇá ÃÎí íÚÞæÈ áÈäíå ÓæÝ ÃÓÊÛÝÑ áßã ÑÈí íÞæá ÍÊì ÊÃÊí áíáÉ ÇáÌãÚÉ ÝÅä áã ÊÓÊØÚ ÝÞã Ýí æÓØåÇ ÝÅä áã ÊÓÊØÚ ÝÞã Ýí ÃæáåÇ ÝÕá ÃÑÈÚ ÑßÚÇÊ ÊÞÑà Ýí ÇáÑßÚÉ ÇáÃæáì ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÓæÑÉ íÓ æÝí ÇáÑßÚÉ ÇáËÇäíÉ ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÍã ÇáÏÎÇä æÝí ÇáÑßÚÉ ÇáËÇáËÉ ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÃáã ÊäÒíá ÇáÓÌÏÉ æÝí ÇáÑßÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÊÈÇÑß ÇáãÝÕá ÝÅÐÇ ÝÑÛÊ ãä ÇáÊÔåÏ ÝÇÍãÏ Çááå æÃÍÓä ÇáËäÇÁ Úáì Çááå æÕá Úáí æÃÍÓä æÚáì ÓÇÆÑ ÇáäÈííä æÃÓÊÛÝÑ ááãÄãäíä æÇáãÄãäÇÊ æáÅÎæÇäß ÇáÐíä ÓÈÞæß ÈÇáÅíãÇä Ëã Þá Ýí ÂÎÑ Ðáß Çááåã ÇÑÍãäí ÈÊÑß ÇáãÚÇÕí ÃÈÏÇ ãÇ ÃÈÞíÊäí æÇÑÍãäí Ãä ÃÊßáÝ ãÇ áÇ íÚäíäí æÇÑÒÞäí ÍÓä ÇáäÙÑ ÝíãÇ íÑÖíß Úäí Çááåã ÈÏíÚ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã æÇáÚÒÉ ÇáÊí áÇ ÊÑÇã ÃÓÃáß íÇ Çááå íÇ ÑÍãä ÈÌáÇáß æäæÑ æÌåß Ãä ÊáÒã ÞáÈí ÍÝÙ ßÊÇÈß ßãÇ ÚáãÊäí æÇÑÒÞäí Ãä ÃÊáæå Úáì ÇáäÍæ ÇáÐí íÑÖíß Úäí Çááåã ÈÏíÚ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇã æÇáÚÒÉ ÇáÊí áÇ ÊÑÇã ÃÓÃáß íÇ Çááå íÇ ÑÍãä ÈÌáÇáß æäæÑ æÌåß Ãä ÊäæÑ ÈßÊÇÈß ÈÕÑí æÃä ÊØáÞ Èå áÓÇäí æÃä ÊÝÑÌ Èå Úä ÞáÈí æÃä ÊÔÑÍ Èå ÕÏÑí æÃä ÊÚãá Èå ÈÏäí áÃäå áÇ íÚíääí Úáì ÇáÍÞ ÛíÑß æáÇ íÄÊíå ÅáÇ ÃäÊ æáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã íÇ ÃÈÇ ÇáÍÓä ÝÇÝÚá Ðáß ËáÇË ÌãÚ Ãæ ÎãÓ Ãæ ÓÈÚ íÌÇÈ ÈÅÐä Çááå æÇáÐí ÈÚËäí ÈÇáÍÞ ãÇ ÃÎØà ãÄãäÇ ÞØ ÞÇá ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ ÝæÇááå ãÇ áÈË Úáí ÅáÇ ÎãÓÇ Ãæ ÓÈÚÇ ÍÊì ÌÇÁ Úáí ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ãËá Ðáß ÇáãÌáÓ ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå Åäí ßäÊ ÝíãÇ ÎáÇ áÇ ÂÎÐ ÅáÇ ÃÑÈÚ ÂíÇÊ Ãæ äÍæåä æÅÐÇ ÞÑÃÊåä Úáì äÝÓí ÊÝáÊä æÃäÇ ÃÊÚáã Çáíæã ÃÑÈÚíä ÂíÉ Ãæ äÍæåÇ æÅÐÇ ÞÑÃÊåÇ Úáì äÝÓí ÝßÃäãÇ ßÊÇÈ Çááå Èíä Úíäí æáÞÏ ßäÊ ÃÓãÚ ÇáÍÏíË ÝÅÐÇ ÑÏÏÊå ÊÝáÊ æÃäÇ Çáíæã ÃÓãÚ ÇáÃÍÇÏíË ÝÅÐÇ ÊÍÏËÊ ÈåÇ áã ÃÎÑã ãäåÇ ÍÑÝÇ ÝÞÇá áå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÚäÏ Ðáß ãÄãä æÑÈ ÇáßÚÈÉ íÇ ÃÈÇ ÇáÍÓä ÞÇá ÃÈæ ÚíÓì åÐÇ ÍÏíË ÍÓä ÛÑíÈ áÇ äÚÑÝå ÅáÇ ãä ÍÏíË ÇáæáíÏ Èä ãÓáã).

خيرالأمين