SJ-05-0143 : SUJUD SAHWI???

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0143 : SUJUD SAHWI???

ade satu ust tu cakap sujud sahwi tu hanya terdapat dlm mazhab syafiee
sahaja.dan bacaan semasa sujud sahwi tu tdk sabit dr nabi .
soalan, adakah sujud sahwi pernah di lakukan oleh nabi dan kalau pernah ape bacaan nya.

SJ-05-0143 : SUJUD SAHWI???

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr Islam4all dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Adalah silap mengatakan bahawa sujud sahw hanya ada pada mazhab al-syafie sahaja. Sujud Sahw ini terdapat pada semua mazhab-mazhab muktabar, cuma ulama' ini berselisih pandangan mengenai :-

a. Bilakah digalakkan melakukan sujud sahw? Selepas salam atau sebelum salam.

b. Apakah perlu dilakukan sujud sahw jika ada penambahan atau pengurangan rakaat? [Kitab Solah : Bab sujud sahw. Mausuu'ah masaail al-Jumhur fi al-fiqh al-islaamii. Dr Muhd Naim Haani Saa'ii, 1/192].

c. Perkara2 lain yang menyebabkan sujud sahw. Diantaranya : menurut Mazhab Syafie - meninggalkan dengan sengaja Tashahud awal dan do'a qunut dengan sengaja. [Bab Sujud Sahw, al-Mughni Ibn Qudamah, 2/195].

d. Apakah hukumnya : wajib (Sahih dikalangan Mazhab Hanafi) atau sunat (Mazhab yang lain) ? [al-Fiqh al-Islami, 2/88].

Diantara dalil sujud sahw :- Dari Abu Saed al-Khudr ra. berkata, telah bersabda Nabi :saw :

þæ ÍÏËäí þ þãÍãÏ Èä ÃÍãÏ Èä ÃÈí ÎáÝ þ þÍÏËäÇ þ þãæÓì Èä ÏÇæÏ þ þÍÏËäÇ þ þÓáíãÇä Èä ÈáÇá þ þÚä þ þÒíÏ Èä ÃÓáã þ þÚä þ þÚØÇÁ Èä íÓÇÑ þ þÚä þ þÃÈí ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí þ þÞÇá ÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ
align="left" dir="ltr">
þþ ÅÐÇ Ôß ÃÍÏßã Ýí ÕáÇÊå Ýáã íÏÑ ßã Õáì ËáÇËÇ Ãã ÃÑÈÚÇ ÝáíØÑÍ ÇáÔß æáíÈä Úáì ãÇ ÇÓÊíÞä Ëã íÓÌÏ ÓÌÏÊíä ÞÈá Ãä íÓáã ÝÅä ßÇä Õáì ÎãÓÇ ÔÝÚä áå ÕáÇÊå æÅä ßÇä Õáì ÅÊãÇãÇ áÃÑÈÚ ßÇäÊÇ þ þÊÑÛíãÇ þ þááÔíØÇä
align="left" dir="ltr">"Jika seseorang mempunyai syak ketika solat dan dia tidak ingat akan berapa rakaat dia telah solat, samada 3 atau 4, maka di hentikan syaknya dengan bersolat apa yang dia yakin (rakaat yang kurang) dan kemudian melakukan 2 sujud sebelum salam. Jika didapati dia telah melakukan 5 rakaat, maka 2 sujud menjadikan ianya sama. Jika dia mencukupkan 4 rakaat, kemungkinan mereka disilapkan oleh syaitan" [Riwayat Muslim didalam al-Masaajid, 1/400, Abu Daud 1/1034, Ibn Maajah 1/1210, etc].

Tidak ada hadith spesifik yang membicarakan mengenai bacaan semasa sujud sahw. Fatwa dari al-Lajnah al-Daaimah menyatakan bahawa :

" íÞæá ÇáÓÇÌÏ Ýí ÓÌæÏ ÇáÓåæ æÇáÊáÇæÉ ãËá ãÇ íÞæá Ýí ÓÌæÏå Ýí ÕáÇÊå : " ÓÈÍÇä ÑÈí ÇáÃÚáì " æÇáæÇÌÈ Ýí Ðáß ãÑÉ æÇÍÏÉ ¡ æÃÏäì ÇáßãÇá ËáÇË ãÑÇÊ ¡ æíÓÊÍÈ ÇáÏÚÇÁ Ýí ÇáÓÌæÏ ÈãÇ íÓÑ Çááå ãä ÇáÃÏÚíÉ ÇáÔÑÚíÉ ÇáãåãÉ "
align="left" dir="ltr">"Mereka yang melakukan sujud Sahw dan sujud Tilaawah, hendaklah membaca yang sama seperti bacaan didalam sujud solat : Subhana Rabbiy al-'ala (Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi). Apa yang diperlukan adalah membaxa sekali, atau menyempurnakan dengan bacaan 3 kali. Adalah mustahab berdo'a ketika sujud dengan do'a yang disyara'kan" [Fataawa al-Lajnah al-Daaimah, 6/443]

Mengenai bacaan : Subhaana man la yas-hu wa laa yanaam - ÓÈÍÇä ãä áÇ íÓåæ æáÇ íäÇã (Maha Suci bagi sesiapa yang tidak lupa dan tidak), ulama mengatakan tidak ada dalil sahih mengenainya. Menurut al-Hafiz ibn Hajar didalam al-Talkhis (2/12) bahawa dia tidak berjumpa asalnya (áã ÃÌÏ áå ÃÕáÇð).

Sekian, wassalam

خيرالأمين