SJ-13-0034 : Ruqyah2

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0034 : Ruqyah2

Assamualaikum,

JKK ustad kamin,

Tambahan pada persoalan ruqyah, kita dapati masyarakat amnya agak keliru apabila "berubat"secara ruqyah terutama dalam hal2 jin/syaitan/makhluk halus. Rata2 ramai meng"consult" ustad atau org alim tanpa melalui garis panduan seperti di atas. Sebab ada pengamal jampi yg menyalahgunakan ayat Quran dsb serta "berkawan"dgn jin/syaitan/makhluk halus utk berubat. Setahu saya jika tidak berhati2 lantas perbuatan tersebut tergolong dalam syirik serta melanggar akidah. Saya tidak pasti tapi pernah saya terjumpa hadis saranan serta larangan rasullulah pada awalnya menggunakan ayat Quran utk berubat tetapi selepas itu dibenarkan. antara sebabnya adalah abuse al-quran dalam hal2 ghaib terutama larangan dalam satu hadis lain melarang sama sekali mendekatkan diri dgn jin//makhluk halus kerana tidak diketahui baik/jahat mereka tu.

JKK

SJ-13-0034 : Ruqyah2

wa'alaikumussalam.

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab persoalan Zubayr_72 atau setidak-tidaknya memberi pandangan dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Benarlah apa yang dikata oleh sdr bahawa makhluk halus ini disebabkan ia bersifat ghaib, amat sukar untuk diketahui akan niat dihati mereka. 'Berkawan' dengan makhluk seperti ini amatlah tidak digalakkan. Akan tetapi, ada juga situasi yang melbatkan manusia berpeluang bercakap dengan Jin. Sheikh Abdul al-Kareem al-Khudayr
menjawab :-

ãÎÇØÈÉ ÇáÌä ããßäÉ ¡ æÇáÅÎÈÇÑ Úä ÇáãÛíÈÇÊ ¡ æãÇ Ýí ÇáäÝÓ ¡ ãä ÇÏÚÇÁ Úáã ÇáÛíÈ Ýåæ ÍÑÇã ¡ æÇáÐíä íÓÊÎÏãæä ÃáÝÇÙÇ ð æßáãÇÊ ãä ÇáÞÑÂä áíÓíØÑæÇ Úáì ÇáÌä ¡ æÓÇÆáåã ÛíÑ ÔÑÚíå ÛÇáÈÇ ð ¡ ÝÇÓÊÎÏÇã ÇáÌä ãä ÎÕÇÆÕ ÓáíãÇä Úáíå ÇáÓáÇã ¡ æáÐÇ áãøÇ ÃÑÇÏ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ãä íæËÞ ÇáÌäíø ÇáÐí ÊÛáøÈ Úáíå Ýí ÕáÇÊå ÊÐßÑ ÏÚæÉ ÓáíãÇä Úáíå ÇáÓáÇã ÝÊÑßå .
"Manusia boleh bercakap dengan Jin, tetapi mencari perkara yang ghaib dan mengetahui sesuatu didalam hati seseorang adalah haram hukumnya. Biasanya mereka yang menggunakan ayat-ayat al-Quran bertujuan untuk menguasai Jin. Penggunaan cara ini tidak islamik. Menggunaankan kuasa Jin hanyalah satu kuasa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman as. Malah Nabi saw mahukan Jin yang datang semasa solat diikat, dia teringat akan do'a Nabi Sulaiman dan tidak melakukannya"

Bercakap dengan Jin boleh berlaku didalam situasi apabila kita diketemukan dengan Jin, dan bukan kita sengaja mencari Jin. Tambah Shiekh al-Khudayr lagi :

æÇáßáÇã ãÚ ÇáÌä Åä ÍÕá ãä ÛíÑ ÓÈÈò ãäß ÝáÇ ãÇäÚ ãä Ãä ÊÊßáã ãÚåã Èá íÓÊÍÈ ÏÚæÊåã Åáì Ïíä Çááå æÇáÇÓÊÞÇãÉ Úáì ÔÑÚå ßãÇ íõÏÚì ÇáÃäÓ ¡ æáÇ íõäÕÍ ÈÞÑÇÁÉ ßÊÈ ¡ æáÇ ÞÑÇÁÉ ÇáÞÑÂä ãä ÃÌá Ðáß ÝÇáÞÑÂä áã íõäÒá áåÐå ÇáÃãæÑ Èá ÃõäÒá áíßæä äÈÑÇÓÇ ð æãäåÌÇ ð Ýí ÍíÇÉ ÇáãÓáã ¡ íÞÊÝí ÇáãÓáã ÃËÑå ÈÇÊÈÇÚ ÃæÇãÑå æÇÌÊäÇÈ äæÇåíå .
"Bercakap dengan Jin tanpa sebab untuk mencarinya tidaklah ditegah, bahkan adalah mustahab untuk mengajak mereka (jin) kepada agama Allah dan patut kepada syariah, sepertimana yang dilakukan berdakwah keatas manusia. Tidak digalakkan membaca buku atau membaca ayat Al-Quran bagi tujuan ini, kerana alQur'an tidak diturunkan untuk melakukan perkara ini; ia diturunkan secara nur dan petunjuk didalam penghidupan seorang Islam, agar orang Islam dapat mengikutinya, mematuhi arahan dan mengelak dari apa yang dilarang"

Apakah hukumnya menggunakan khidmat Jin?

Disini kami memetik fatwa yang dikeluarkan oleh al-Lajnah Al-Daa'imah (1/407-408):-

áÇ ÊÌæÒ ÇáÇÓÊÚÇäÉ ÈÇáÌä Ýí ãÚÑÝÉ äæÚ ÇáÅÕÇÈÉ æäæÚ ÚáÇÌåÇ º áÃä ÇáÇÓÊÚÇäÉ ÈÇáÌä ÔÑß ¡ ÞÇá ÊÚÇáì : " æÃäå ßÇä ÑÌÇá ãä ÇáÅäÓ íÚæÐæä ÈÑÌÇá ãä ÇáÌä ÝÒÇÏæåã ÑåÞÇ " ÇáÌä : 6 ¡ æÞÇá ÊÚÇáì : " æíæã íÍÔÑåã ÌãíÚÇ íÇ ãÚÔÑ ÇáÌä ÞÏ ÇÓÊßËÑÊã ãä ÇáÅäÓ æÞÇá ÃæáíÇÄåã ãä ÇáÅäÓ ÑÈäÇ ÇÓÊãÊÚ ÈÚÖäÇ ÈÈÚÖ æÈáÛäÇ ÃÌáäÇ ÇáÐí ÃÌáÊ áäÇ ÞÇá ÇáäÇÑ ãËæÇßã ÎÇáÏíä ÝíåÇ ÅáÇ ãÇ ÔÇÁ Çááå Åä ÑÈß Íßíã Úáíã " ÇáÃäÚÇã 128 ¡ æãÚäì ÇÓÊãÊÇÚ ÈÚÖåã ÈÈÚÖ Ãä ÇáÅäÓ ÚÙãæÇ ÇáÌä æÎÖÚæÇ áåã æÇÓÊÚÇÐæÇ Èåã ¡ æÇáÌä ÎÏãæåã ÈãÇ íÑíÏæä æÃÍÖÑæÇ áåã ãÇ íØáÈæä ¡ æãä Ðáß ÅÎÈÇÑåã ÈäæÚ ÇáãÑÖ æÃÓÈÇÈå ããÇ íØáÚ Úáíå ÇáÌä Ïæä ÇáÅäÓ º æÞÏ íßÐÈæä ÝÅäåã áÇ íõÄãóäæä ¡ æáÇ íÌæÒ ÊÕÏíÞåã
"Tidak dibenarkan memohon pertolongan dari Jin didalam mencari punca masalah dan cara menyelesaikannya! Kerana sesungguhnya memohon pertolongan Jin ada syirik. Firman Allah swt :

"Dan bahawa sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa orang dari manusia, menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. " - [al-Jinn 72:6]

"Dan (ingatlah) hari (kiamat yang padanya) Allah akan himpunkan mereka semua, (lalu berfirman): "Wahai sekalian jin (Syaitan-syaitan)! Sesungguhnya kamu telah banyak pengikut-pengikut dari manusia". Dan berkatalah pula pengikut-pengikut mereka dari golongan manusia: Wahai Tuhan kami, sebahagian dari kami (manusia) telah bersenang-senang (mendapat kemudahan) dengan sebahagian yang lain (Syaitan-syaitan), dan kami telah sampailah kepada masa kami (hari kiamat) yang Engkau telah tentukan bagi kami. (Allah berfirman): Nerakalah tempat kediaman kamu, kekal kamu di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui." - [al-An’aam 6:128]

Makna ayat "kami (manusia) telah bersenang-senang (mendapat kemudahan) dengan sebahagian yang lain (Syaitan-syaitan)" menunjukkan bahawa manusia pergi kepada Jin dan menyerah diri kepada mereka bagi mendapatkan pertolongan, dan Jin telah berkhidmat untuk mereka dan membawa kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Ia termasuklah memberi maklumat mengenai jenis sakit dan sebabnya, kerana Jin boleh memberitahu kepada manusia apa yang mereka tidak tahu, akan tetapi mereka mungkin berbohong, kerana mereka tidak boleh dipercayai, dan tidak dibenarkan mempercayai mereka. Wallahu'alam" - tamat petikan fatwa

-----
Dari fatwa diatas jelas menunjukkan jika kita berhadapan dengan Jin, kemungkinan kita boleh berbicara dengannya. Akan tetapi umat Islam tidak dibenarkan mempelajari ayat-ayat dari Al-Quran yang disalah gunakan untuk tujuan memanggil Jin. Penggunaan Jin hanya diperbolehkan kepada Nabi Sulaiman as. Kita tidak dibenarkan mempergunakan Jin dan juga mempercayai berita yang dibawa oleh Jin, ini adalah kerana kemungkinan Jin tersebut akan berbohong. Ulama' mengatakan bahawa Jin tidak tahu rahsia alam ghaib. Maka eloklah kita berhati-hati didalam mencari tukang ubat atau Raaqi. Malahan fatwa-fatwa mengenai pengubatan sihir secara Islam telah dikeluarkan oleh Lembaga tetap fatwa dan penyelidikan Arab Saudi untuk kita amalkan.

Persoalan mengenai persoalan Jin dan berubat dengannya telah dibincangkan berkali-kali didalam al-ahkam. Berikut adalah link kepada arkib Soal-Jawab Al-Ahkam yang telah di jawab oleh Ustaz thtl dan juga Ustaz Pendekar.

SJ – 2441 : JIN BOTOL & RAWATAN ROHANI
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=11811

SJ-1752: Susulan Jin
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=7694

SJ - 1745 : BERUBAT DENGAN JIN MUSLIM
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=7676

SJ-2395: Hempapan/Tindihan Hantu Ketika Tidur
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=11549

SJ-2339: Iblis dan syaitan
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=11188

Siapa nak kenal Jin?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=11210

SJ – 2333 : HUKUM BELAJAR HAL-EHWAL GHAIB , JIN & MAKHLUK HALUS
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=11138

SJ – 2179 : ADAKAH SCAN & ULTRASOUND TERMASUK DI DALAM ILMU GHAIB DAN RAMALAN YANG DILARANG ?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=9859

SJ – 2203 : PERSOALAN ROH & HANTU-SETAN DARI KUBUR
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=10107

SJ – 2320 : PERSOALAN HANTU-SETAN LAGI
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=10984

SJ-875: Dakwa tahu alam ghaib
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=4890

SJ - 1916 : SANTAU , SIHIR & RASUKAN SYAITAN
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=8293

SJ-2284: "Menangkap Jin ke dalam botol" bukan dari tradisi Islam?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=10744

SJ-1905: JAMPI & AZIMAT : DI ANTARA HARUS DAN HARAMNYA
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=8277

SJ-1638: Pandang Tembus Bayi
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=7148

SJ-1479: jin, syaitan & iblis
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=6110

Iblis dan Syaitan
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=4213

SJ-1074: Memagar Rumah Dari Makhluk Halus
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=5291

SJ-1135: Ujudkan Bunian?
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=5412

SU – 00057 : BERKAWAN DENGAN JIN
http://www.al-ahkam.com.my/forum2/viewtopic.php?t=12549

wassalam
===========
Rujukan

1. Fataawa Al-lajnah Daa'imah - 1 (Aqidah). cetakan ke 3. Riyad : Dar Al-Mu'ayyad, 2000.

خيرالأمين