SJ-13-0266 : US announced military aid worth.....

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0266 : US announced military aid worth.....

Quote:
On Monday, the US announced military aid worth more than $43bn to Egypt, Israel, Saudi Arabia and other Gulf states in an effort to boost its Middle East allies against Iran.

Al-Ahkam dapat tak?

SJ-13-0266 : US announced military aid worth.....

Assalamu'alaikum

Kenapa anda bertanya demikian? Adakah kami termasuk 8 negara Arab yang mereka maksudkan? Lagi pun, itu missi pembelian senjata. Cuba baca balik petikan akhbar ini :-

Quote:
ÔÏÏÊ æÒíÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÃãÑíßíÉ ßæäÏæáíÒÇ ÑÇíÓ æäÙÑÇÄåÇ ãä ãÕÑ æÇáÃÑÏä æÏæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí ÇáÓÊ Ýí ãÄÊãÑ (ßæäÏí - 8) Úáì "ÏÚãåã ÇáÞæí" áÃí ÏæáÉ ÎáíÌíÉ ÊÊÚÑÖ áÜ"ÊåÏíÏÇÊ ÎÇÑÌíÉ". Ýí ÅÔÇÑÉ Åáì ÅíÑÇä ÇáÊí ÊÊåãåÇ æÇÔäØä ÈÒÚÒÚÉ ÇÓÊÞÑÇÑ ÇáãäØÞÉ.

æÞÇá æÒÑÇÁ ÎÇÑÌíÉ ÇáÏæá ÇáÊÓÚ (ÃãÑíßÇ æãÕÑ æÇáÃÑÏä æÇáÓÚæÏíÉ æÞØÑ æÇáßæíÊ æÇáÅãÇÑÇÊ æÇáÈÍÑíä æÚãÇä) -Ýí ÈíÇä ãÔÊÑß ÚÞÈ ãÄÊãÑ ÚÞÏæå Çáíæã ÇáËáÇËÇÁ Ýí ãäÊÌÚ ÔÑã ÇáÔíÎ ÇáãÕÑí-: Åäåã íÚÑÈæä Úä ÏÚãåã ÇáÞæí áÃí ÏæáÉ ÎáíÌíÉ ÊæÇÌå ÊåÏíÏÇÊ ÎÇÑÌíÉ áÓíÇÏÊåÇ ææÍÏÉ ÃÑÇÖíåÇ.

dir="ltr">

sumber : http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1184649445011&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

Kepada anda yang mengemukakan soalan ini, anda dipertanggung jawabkan atas apa yang anda tulis. Ruangan ini adalah bagi mereka yang ikhlas bertanyakan soalan fiqh.

Selama 8 tahun al-ahkam berada di cyber, tidak terfikir pula nak minta bantuan Amerika ini. Perbelanjaan al-Ahkam adalah atas titik peluh kawan-kawan yang ikhlas berjuang. Kami tidak seteruk itu hendak menerima bantuan puak kuffar. Adakah anda berfikiran demikian?

Sekian, wassalam

خيرالأمين