SJ - 2846 : Batu Nesan

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2846 : Batu Nesan

Perletakan batu nesan pada perkuburan adalah sesuatu yang dilakukan bagi kaum keluarga mengenal pasti dimana simati dikuburkan.Bagaimana cara terbaik membina batu nesan menurut Islam? Apakah maklumat yang perlu ada pada batu nesan selain nama dan tarikh kematian? Adakah kemestian menulis maklumat dalam huruf jawi? Bolehkah nama dan tarikh simati ditulis dalam rumi? Terima kasih.

zainzubir

Re: Batu Nesan

Dari al-Muttalib ibn Abi Wada'ah R.a , Baginda S.A.W meninggalkan (meletakkan) batu di bhgn kepala kubur Uthman bin Ma’zun. Baginda S.A.W bersabda: “Kita akan tahu kubur saudaraku, supaya dikebumikan orangyang mati daripada keluargaku.” (Hadith riwayat Abu Daud dan sanadnya adalah hasan)

Dari Anas bin Malik R.a, Baginda S.A.W bersabda: “Letakkan batu di atas kubur (bhgn kepala) Uthman bin Ma’zun supaya ia (kubur) dapat dikenali.” (Hadith riwayat Ibn Majah)

Hadith Mursal, bahawa Baginda S.A.W meletaknya (anak-anak batu) di atas kubur anaknya ibrahim. (Riwayat Imam As-Syafie)

Diharuskan meletak batu-batu kecil atau kayu pada bahagian kepala dgn tujuan utk mengenali kubur. (Fiqhus Sunnah dan Fiqh Islami)

Mengenai perihal menulis pada batu nesan, menurut pendapat jumhur fuqaha adalah makruh berbuat demikian samada ia adalah tulisan nama tuan kubur.

Mazhab hanafi berpendapat tidak menjadi kesalahan utk berbuat demikian jika terdapat keperluan berbuat demikin.

Menurut pendapat sbhgn ulamak maliki, haram menulis ayat al-quran pada kubur. Ini disandarkan kepada dalil:

Dari Jabir R.A bahawa nabi S.A.W melarang menyapu kubur pada kapur dan menulis di atasnya dan membina di atasnya. (Diriwayatkan oleh Ashabus Sunnan Arba’ah. Menurut At-tirmidzi hadith ini hassan sahih)

Mazhab hanafi berpendapat harus menulis di atas kafan ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’ ataupun ‘Mudah-mudahan Allah mengampunkan ke atas mayat ini’.

Tarjih wahbah Az-Zuhaili bahawa larangan menulis itu diandaikan sekiranya tidak terdapat sebarang keperluan.

Pendapat segolongan ulamak jazirah arab, haram meletakkan batu nesan apatah lagi menulisnya.

Dari Abu al-Hayyaj al Asady ia berkata: Ali bin Abi Thalib erkata kepadaku: saya akan mengutusmu terhadap sesuatu sebagaimana Rasulullah mengutusku; bahawa jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan, dan kubur yang tinggi (dibangun) kecuali kamu ratakan. (Hadith Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'ie dalam Sunan Al-Kubra ).

Rujukan:
Al-Fiqh Islami Wal Adillatuhu Al-Juz Thani, Wahbah Az-Zuhaili
Fiqhus Sunnah Jilid IV, Sayyid Sabiq

Re: SJ - 2846 : Batu Nesan

Wa'alaikumussalam

Alhamdullilah. Terima kasih kpd sdr/ustaz Zayed yang telah menjawab persoalan yang dikemukan oleh Pn ZainZubir. Insyaallah kami akan cuba menambah sedikit dengan dengan kadar kemampuan yang ada.

Seperti yang diperkatakan oleh ustaz Zayed, ulama khilaf menghukum didalam persoalan diatas. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan hukumnya haram. Perselisihan ini kemungkinan akibat memahami nas hadith larangan tersebut.

Jabir berkata :

[="#800000" size="3"]" äåì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãä íõÌóÕøÕó ÇáÞÈÑ æÃä íõÞúÚóÏ Úáíå æÃä íÈäì Úáíå " ÑæÇå ãÓáã ( ÇáÌäÇÆÒ/1610) æÚäÏ ÃÈí ÏÇæÏ : " äåì Ãä ÊÌÕÕ ÇáÞÈæÑ æÃä íßÊÈ ÚáíåÇ æÃä áÇ ÊæØà " (ÇáÌäÇÆÒ/3226) æÕÍÍå ÇáÃáÈÇäí Ýí ÕÍíÍ Óää ÃÈí ÏÇæÏ/ 2763 .
"Nabi saw melarang kita menampal (plaster) kubur, duduk diatasnya dan membina apa-apa diatasnya" (Riwayat Muslim al-Janaa’iz, 1610). Menurut Abu Daud, "Baginda melarang kami menampal kubur (plaster), menulis diatasnya atau memijaknya." - (al-Janaa’iz, 3226. dikelaskan sebagai sahih oleh Al-Albani didalam Sahih Sunan Abi Daud, 2763).

Sheikh Atiyyah Saqr, bekas pengerusi Rumah Fatwa Al-Azhar berkata :

[="#0000ff" size="3"]ÇáÙÇåÑ ãä åÐÇ ÇáÍÏíË Çáäåì Úä ÇáßÊÇÈÉ Úáì ÇáÞÈæÑ.þ Ïæä ÊÝÑÞÉ Èíä ßÊÇÈÉ ÇÓã ÇáãíÊ æßÊÇÈÉ ÛíÑå .þÞÇá ÇáÍÇßã :þ ãÚ ÕÍÉ ÇáÍÏíË ÝÇáÚãá áíÓ Úáíå ¡ ÝÅä ÃÆãÉ ÇáãÓáãíä ãä ÇáÔÑÞ æÇáÛÑÈ íßÊÈæä Úáì ÞÈæÑåã ¡ æåæ ÔìÁ ÃÎÐå ÇáÎáÝ Úä ÇáÓáÝ .þ áßä ÇáÐåÈì ÞÇá :þ Åä åÐÇ ÔìÁ ãÍÏË æáã íÈáÛåã Çáäåì .
"Apa yang kelihatan dari hadith ini ialah larangan menulis diatas kubur. Tanpa membezakan antara menulis nama si Mati dan menulis perkara yang lain. Kata Al-Hakim : Hadith ini sahih, dan amalannya bukan seperti itu, kerana sesungguhnya Imam-Imam Islam dari Timur hingga ke Barat telah tertulis nama mereka diatas kubur mereka, dan ini berlaku berbalik pada zaman salaf lagi. Akan tetapi menurut Al-Zahabi : Jika perkara ini baik, maka ia tidak disampaikan kepada mereka didalam bentuk larangan."

Menurut Al-Albani didalam buku Ahkam Al-Janaaiz wa bida'uhaa (ms 262) : "Mengenai menulis (diatas kubur), zahir hadith menampakkan keharamannya, dan Imam Syafie dan Hanbali memakruhkannya sahaja! Berkata Imam Nawawi (5/298) : Berkata golongan kami : Sama sahaja apa yang tertulis di kubur diatas papan disisi kepalanya (mayat) sebagaimana adat beberapa orang (awam), atau yang lainnya, kesemuanya adalah makruh atas (maksud) umum hadith tersebut

Sebahagian ulama' mengecualikan menulis Nama mayat, Tidak keatasnya diukir, bahkan diqiaskan keatas perbuatan Nabi saw meletakkan batu dimakam Uthman bin Mazh'un......".

Sebagaimana yang telah dipetik oleh ustaz Zayed dari petikan buku Fiqh Al-Sunnah karangan Sayid Sabiq mengenai pandangan-pandangan Imam Mazhab, elok juga kita memaparkan pandangan mereka lagi sekali yang telah rumuskan oleh Sheikh Atiyyah Saqr :

- Hanafi : Makruh yang berat menulis apa-apa diatas kubur, melainkan jika jauh dari kesan keburukan, maka tidaklah makruh.

- Maliki : Jika ayat Al-Quran yang ditulis, maka ia adalah haram, dan jika nama mayat atau tarikh dituliskan, maka hukumnya makruh.

- Shafie : Larangan menulis keatasnya, hukumnya makruh, sama sahaja samada menulis Al-Quran atau pun tidak, akan tetapi jika ia merupakan kubur ulama' atau orang soleh, maka ditulis namanya dan itu yang membezakan mereka dikenali.

- Hanbali : Larangan menulis keatasnya, hukumnya makruh, sama sahaja samada menulis Al-Quran atau pun tidak, tanpa membezakan samada kubur ulama' atau orang soleh dengan kubur yang lain.

Jumhur mengatakan makruh, dan ada yang membenarkan jika tidak mendatangkan apa-apa kemungkaran. Jelas yang mereka larang ialah menulis Al-Quran diatasnya.

-----------------

Seterusnya Shiekh Atiyyah Saqr menutup fatwa beliau dengan mengatakan :

[="#0000ff" size="3"]æÇÈä ÍÒã ¡ íÑì Ãä äÞÔ ÇÓã ÇáãíÊ Úáì ÇáÞÈÑ áÇ ßÑÇåÉ Ýíå ¡ æßá Ðáß íÚÊãÏ Ýíå Åáì ÍÏ ßÈíÑ Úáì ÇáäíÉ ÇáÈÇÚËÉ ááßÊÇÈÉ ¡ ÝÅä ßÇäÊ áãÌÑÏ ÇáÊÚÑÝ Úáì ÕÇÍÈ ÇáÞÈÑ ÝáÇ ÈÃÓ ÈÐáß ãØáÞÇ .þ ÝÞÏ Ñæì ÇÈä ãÇÌå Úä ÃäÓ Ãä ÇáäÈì Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÖÚ ÕÎÑÉ Úáì ÞÈÑ ÚËãÇä Èä ãÙÚæä æÌÇÁ Ýì ÑæÇíÉ ÃÈì ÏÇæÏ Ãäå ÞÇá :þ " ÃÊÚáøóã ÈåÇ ÞÈÑ ÃÎì¡ æÃÏÝä Åáíå ãä ãÇÊ ãä Ãåáì " æÅä ßÇäÊ ÇáßÊÇÈÉ ááÝÎÑ æÇáãÈÇåÇÉ Ýåì ãÐãæãÉ ÞØÚÇ .þ (ÇäÊåì
"Ibn Hazm melihat bahawa corak Nama mayat keatas mayat tidaklah Makruh mengenainya, dan semua ini bergantung kepada batasan-batasan yang besar mengenai MOTIF NIAT menulisnya, maka jika tujuannya mahu mengenali siapakah empunya kubur, maka secara mutlak tidaklah salah. Telah diriwayatkan oleh Ibn Majah, dari Anas bahawa Rasulullah saw meletakkan batu diatas kubur Uthman bin Mazh'un dan telah datang dari riwayat Abi Daud sesungguhnya berkata : 'Aku mengetahui akan kubur saudaraku, aku tanamkannya mati akibat sivil, dan jika menulis disebabkan ego dan kebanggaan, maka itu adalah sesuatu yang buruk".

Jelas menunjukkan bahawa, jika tujuannya menulis Nama dan tarikh Mati adalah untuk dikenali, dan bukan untuk sesuatu yang dibanggakan, maka hukumnya adalah diperbolehkan.

Sheikh Nasyiruddin Al-Albani secara pribadi didalam komentar terhadap qias meletakkan batu diatas kubur Uthman bin Mazh'un sebagai cara menghalalkan penulisan nama diatas kubur sebagai suatu yang jauh dari kebenaran. Kata beliau lagi : Tidak mencapai sasaran seperti apa yang Nabi saw letakkan batu keatas kubur kerana :

[="#0000ff" size="3"]ÃáÇ æåí ÇáÊÚÑÝ Úáíå¡ æÐáß ÈÓÈÈ ßËÑÉ ÇáÞÈæÑ ãËáÇ æßËÑÉ ÇáÃÍÌÇÑ ÇáãÚÑæÝɺ ÝÍíäÆÐ íÌæÒ ßÊÇÈÉ ÇáÇÓã ÈÞÏÑ ãÇÊÊÍÞÞ Èå ÇáÛÇíÉ ÇáãÐßæÑÉ. æÇááå ÃÚáã.
"tidak dapat mengenalinya, disebabkan diketahui banyaknya kubur misalnya, dan banyaknya batu! Maka dibenarkan menulis NAMA dengan kadar untuk bermatlamatkan apa yang disebut diatas (untuk dikenali)". - Ahkam Al-Janaaiz, 263.
---------

Kesimpulannya, amatlah jelas disini bahawa jika tujuan menulis diatas kubur (Batu Nesan) ialah kerana untuk mengenali kubur siMati adalah dibenarkan. Larangan-larangan termasuklah berlebih-lebih didalam membuat penulisan diatas kubur tersebut, sebagai contoh, menulis ayat-ayat Al-Quran diatas kubur. Tujuan menulis diatas batu Nesan tidaklah untuk berbangga dan jauh dari perasaan ego dan sebagainya. Bolehlah Puan ZainZubir menulis didalam tulisan Roman atau Jawi dengan Nama dan Tarikh kematian orang yang meninggal dunia dengan tidak berlebih-lebihan. Wallahu 'alam.

-wassalam-

-----------
Rujukan :

1. Sheikh Attiyyah Saqr. [="#800000" size="3"]ÇáßÊÇÈÉ Úáì ÇáÞÈÑ . url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=37661

2. Sheikh Nasyiruddin Al-Albani. Ahkam Al-Janaaiz wa bida'uhaa. cetakan baru. Riyad : Maktabah Al-Ma'arif, 1992.

خيرالأمين