SJ - 3111 : Salat sunat Qiam Al-Lail selepas Terawih

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3111 : Salat sunat Qiam Al-Lail selepas Terawih

:salam
Adakah Nabi S.A.W. atau Sahabat-Sahabat mengerjakan Salat Qiam Al-Lail selepas Salat Terawih seperti yang dilakukan ketika ini dimesjid-mesjid?
Terima Kasih.

Re: SJ - 3111 : Salat sunat Qiam Al-Lail selepas Terawih

wa'alaikumussalam. Ramadhan Mubarak!

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab persoalan sdr Tengku dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Nabi saw menghidupkan malam khususnya 10 malam terakhir Ramadhan, malah beliau mengejutkan ahli keluarganya bersama. Disini kami ingin memetik fatwa yang telah dikeluarkan oleh Al-Lajnah Al-Daa'imah Arab Saudi sebagai menjawab persoalan diatas :-

[="#0000ff" size="3"]ÃæáÇð: ßÇä ÑÓæá Çááå íÌÊåÏ Ýí ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ ãä ÑãÖÇä ãÇáÇ íÌÊåÏ Ýí ÛíÑåÇ ÈÇáÕáÇÉ æÇáÞÑÇÁÉ æÇáÏÚÇÁ¡ ÝÑæì ÇáÈÎÇÑí æãÓáã Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ãä ÇáäÈí : (ßÇä ÅÐÇ ÏÎá ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ ÃÍíÇ Çááíá æÃíÞÙ Ãåáå æÔÏ ÇáãÆÒÑ). æáÃÍãÏ æãÓáã: (ßÇä íÌÊåÏ Ýí ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ ãÇáÇ íÌÊåÏ Ýí ÛíÑåÇ).
Pertama : Rasulullah saw bersungguh-sungguh pada malam 10 terakhir Ramadhan tidak seperti bulan-bulan yang lain dengan SOLAT, MEMBACA AL-QURAN dan BERDO'A, sepertimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari A'isyah ra. bahawa Nabi saw : (Apabila masuk 10 malam terakhir, baginda menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya dan mengetatkan pinggang) dan dari Ahmad dan Muslim (Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dan tidak seperti dibulan yang lainnya).
[="#0000ff" size="3"]ËÇäíÇð: ÍË ÇáäÈí Úáì ÞíÇã áíáÉ ÇáÞÏÑ ÅíãÇäÇð æÇÍÊÓÇÈÇð¡ ÝÚä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå Úä ÇáäÈí Ãäå ÞÇá: «ãä ÞÇã áíáÉ ÇáÞÏÑ ÅíãÇäÇð æÇÍÊÓÇÈÇð ÛÝÑ áå ãÇ ÊÞÏã ãä ÐäÈå»( ) ÑæÇå ÇáÌãÇÚÉ ÅáÇ ÇÈä ãÇÌå¡ æåÐÇ ÇáÍÏíË íÏá Úáì ãÔÑæÚíÉ ÅÍíÇÆåÇ ÈÇáÞíÇã.
Kedua :Nabi saw menganjurkan Qiam pada malam Al-Qadr dengan penuh keimanan dan pengharapan. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda : (Barangsiapa yang berSolat pada malam Al-Qadr dengan penuh keimanan dan pengharapan telah diampunkan dosanya yang telah lalu) - riwayat jama'ah kecuali Ibn Majah, dan hadith ini menjadi dalil kebenaran menghidupkan malam dengan Qiam.
[="#0000ff" size="3"]ËÇáËÇð: ãä ÃÝÖá ÇáÃÏÚíÉ ÇáÊí ÊÞÇá Ýí áíáÉ ÇáÞÏÑ ãÇ Úáãå ÇáäÈí ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ¡ ÝÑæì ÇáÊÑãÐí æÕÍÍå Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ: (ÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃÑÃíÊ Åä ÚáãÊ Ãí áíáÉ áíáÉ ÇáÞÏÑ ãÇ ÃÞæá ÝíåÇ¿) ÞÇá: «Þæáí: Çááåã Åäß ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝ Úäí»
Ketiga :Adalah Afdal berdoa dimalam Al-Qadr sebagaimana yang dilakukan oleh A'isyah ra. dengannya, telah diriwayatkan oleh Al-Tirmudzi dan Sahihnya, dari A'isyah ra berkata : (Aku berkata : Ya Rasulullah saw, jika aku melihat dan mengetahui mana-mana malam Al-Qadr apa yang perlu aku kata ? Sabda Baginda : Katakan : 'Allaahumma Innaka 'afuuu tuhibbul 'afwaa fa'fuanni' [Ya Allah sesungguhnya engkau pengampun dan suka kepada keampunan, maka ampunlah daku].
---------------------

Fatwa diatas jelas menunjukkan bahawa Nabi saw menghidupkan malam terakhir bukan sahaja dengan Qiam Al-Lail, akan tetapi dengan membaca Al-Quran dan juga berdo'a. Jika masjid-masjid tersebut melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw, maka itulah sebaik-baik ikutan. Apa yang ditegah oleh syara' ialah, terdapat juga dikalangan masjid atau surau mengadakan Ihtifal atau sejenis sambutan Malam Al-Qadr. Menurut fatwa tersebut :

[="#0000ff" size="3"]ÝãÇ íÝÚá Ýí ÈÚÖ áíÇáí ÑãÖÇä ãä ÇáÇÍÊÝÇáÇÊ áÇ äÚáã áå ÃÕáÇ¡ æÎíÑ ÇáåÏí åÏí ãÍãÏ¡ æÔÑ ÇáÃãæÑ ãÍÏËÇÊåÇ.
"maka bagi sebahagian yang melakukan perayaan pada malam ramadhan, tidaklah kami ketahui akan asalnya, sebaik-baik hidayah adalah petunjukkan Nabi Muhammad saw, dan seburuk-buruk perkara dalah mengada-adakannya".

wallahu'alam, wassalam

=============
Rujukan :

1. Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ - 10. Cetakan ke 3. Riyad : Dar Al-Mu'ayyad, 2000. ms 413-414.

خيرالأمين