SJ - 3204 : rukuk bersama imam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3204 : rukuk bersama imam

:salam

bagaimanakah yg dikatakan kita sempat rukuk bersama imam..?

Re: SJ - 3204 : rukuk bersama imam

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdri nur_wasatiah dengan kadar yang mampu, Insyaallah.

"Sempat rukuk bersama Imam" - mengambarkan situasi makmum masbuk (tidak dapat membaca Al-Fatihah bersama Imam) lantas sempat mendapatkan rakaat bersama Imam. Menurut Jumhur ulama', barangsiapa yang sempat mendapatkan Imam ketika Imam rukuk, iaitu sempat menyertai rukuk Imam, ia dikira telah mendapat rakaat, walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Didalam satu riwayat sahih bahawa Ibu Mas'ud ra berkata :

ãä áã íÏÑß ÇáÅãÇã ÑÇßÚÇ áã íÏÑß Êáß ÇáÑßÚÉ
"Barangsiapa yang tidak sempat mendapatkan Imam semasa rukuk tidak mendapat rakaat tersebut" - [Riwayat Al-Baihaqi; dikelaskan sahih oleh Al-Albani didalam Irwa' al-Ghaleel, 2/262].

Didalam riwayat yang lain pula mendetailkan lagi keadaan rukuk Imam, Ibn Umar berkata :

ãä ÃÏÑß ÇáÅãÇã ÑÇßÚÇ¡ ÝÑßÚ ÞÈá Ãä íÑÝÚ ÇáÅãÇã ÑÃÓå¡ ÝÞÏ ÃÏÑß Êáß ÇáÑßÚÉ
"Barangsiapa mendapatkan Imam semasa rukuk, dan ia rukuk bersama sebelum Imam menaikkan kepalanya, dia telah mendapatkan rakaat tersebut" - [Riwayat Al-Baihaqi; dikelaskan sahih oleh Al-Albani didalam Irwa' al-Ghaleel, 2/263].

Imam Al-Nawawi didalam Al-Majmu'(4/112) berkata :

æåÐÇ ÇáÐí ÐßÑäÇå ãä ÅÏÑÇß ÇáÑßÚÉ ÈÅÏÑÇß ÇáÑßæÚ åæ ÇáÕæÇÈ ÇáÐí äÕ Úáíå ÇáÔÇÝÚí , æÞÇáå ÌãÇåíÑ ÇáÃÕÍÇÈ æÌãÇåíÑ ÇáÚáãÇÁ , æÊÙÇåÑÊ Èå ÇáÃÍÇÏíË æÃØÈÞ Úáíå ÇáäÇÓ
"Apa yang kami sebut mengenai mendapatkan rakaat dengan mendapatkan rukuk' merupakan padangan yang betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Syafie. Ia juga merupakan pandangan jumhur sahabat dan jumhur ulama', berdasarkan zahir makna hadith dan persetujuan semua".

Didalam fatwanya, Imam Al-Nawawi (ms 50) menjelaskan :

Åä ßÈÑ ÇáãÃãæã ÞÇÆãÇð Ëã ÑßÚ æÇØãÃä ÞÈá Ãä íÑÝÚ ÇáÅãÇã ÍÓÈÊ áå ÇáÑßÚÉ ¡ ÝÅä áã íØãÆä ÍÊì ÑÝÚ ÇáÅãÇã áã ÊÍÓÈ áå åÐå ÇáÑßÚÉ
"Jika seseorang mengucap Allahu Akbar dan rukuk bersama dengan toma'ninah sebelum Imam bangun, maka rakaatnya dikira, maka jika tidak sempat toma'ninah sehingga Imam bangkit, maka rakaat tersebut tidak dikira"

Kesimpulan yg dapat diambil ialah, apabila makmum sempat bersama Imam semasa Imam sedang rukuk dengan keadaan toma'ninah, maka makmum tersebut telah dikira mendapat rakaat bersama Imam. Wallahu'alam

wassalam
=========
Rujukan :

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid. Èã ÊÏÑß ÇáÑßÚÉ ¿. url : http://63.175.194.25/index.php?cs=prn&ln=ara&QR=45494&dgn=4&dgn=2

خيرالأمين