SJ-05-0435 : Solat sunat Tahiyatul Masjid atau Rawatib?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0435 : Solat sunat Tahiyatul Masjid atau Rawatib?

Salam,

Saya tiba di masjid selepas azan. Bilal belum qamat. Solat sunat yang mana patut saya dahulukan; tahiyatul masjid atau rawatib?

Terima kasih atau usaha antum.

Wassalam.

SJ-05-0435 : Solat sunat Tahiyatul Masjid atau Rawatib?

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, In Sya Allah.

Berikut kami petik soal-jawab dari buku Fatwa al-Lajnah al-Daemah (Fatwa# 7845, 7/244) :-

ÔÎÕ ÏÎá ÇáãÓÌÏ ÞÈá ÅÞÇãÉ ÕáÇÉ ÇáÝÌÑ Ýåá íÕáí ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ Ëã íÓáã æíÕáí ÓäÉ ÇáÝÌÑ Ãã íÕáí ÓäÉ ÇáÝÌÑ æÊßÝí Úä ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ ¿.

ÓÆáÊ ÇááÌäÉ ÇáÏÇÆãÉ Úä Ðáß ÝÃÌÇÈÊ :
ÊÌÒÆ ÕáÇÉ ÑßÚÊí ÇáÝÌÑ Úä äÝÓåÇ æÚä ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ ¡ æåÐÇ åæ ÇáÃÝÖá ¡ æáæ Õáì ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ ÃæáÇð Ëã ÑßÚÊí ÇáÝÌÑ ÝáÇ ÈÃÓ .

dir="ltr"> Maksudnya :-

Soalan :- Seorang telah memasuki masjid sebelum Iqamah solat subuh. Apa dia perlu bersolat Tahiyat al-Masjid, kemudian memberi salam, selepas itu solat Sunat sebelum subuh, atau Solat sunat subuh (Fajar) dan adakah itu bermaksud dia tidak perlu solat Tahiyat al-Masjid?

Jawapan : Solat dua rakaat Fajar (solat sunat sebelum subuh) suduh mencukupi untuknya dan termasuk ia solat Tahiyat al-Masjid. Ini adalah lebih afdal (utama). Jika dia melakukan solat Tahiyat al-Masjid dahulu, dan diikuti dengan 2 rakaat Fajar pun tidak mengapa.

Didalam Fatwa yang lain (#7396) menyatakan bahawa, hanya jika masa mencukupi, bolehlah seseorang itu melakukan solat Tahiyat al-Masjid.

Kesimpulannya, jika masa tidak mencukupi, hendaklah didahului solat sunat Qabliyah dari Solat Tahiyat al-Masjid. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين