SJ - 2968: [Z] Bunuh semut dengan semburan serangga

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2968: [Z] Bunuh semut dengan semburan serangga

assalamualaikum..,
Membunuh semut yang tidak membahayakan (spt semut hitam yang makan gula). Oleh kerana terlalu banyak sehingga bertelur atau bersarang di dalam kawasan rumah. Apa hukumnya membunuhnya dengan niat untuk kebersihan. Harap dapat penjelasan daripada saudara. Wassalam

Re: Bunuh semut dengan semburan serangga

Hukum Membunuh Semut

Firman Allah S.W.T:
ÞóÇáóÊú äóãúáóÉñ íÃóíøõåóÇ Çáäøóãúáõ ÇÏúÎõáõæÇú ãóÓóÜßöäóßõãú áÇó íóÍúØöãóäøóßõãú ÓõáóíúãóÜäõ æóÌõäõæÏõåõ æóåõãú áÇó íóÔúÚõÑõæäó
ÝóÊóÈóÓøóãó ÖóÜÍößÇð ãøöä ÞóæúáöåóÇ æóÞóÇáó ÑóÈøö ÃóæúÒöÚúäöì Ãóäú ÃóÔúßõÑó äöÚúãóÊóßó ÇáøóÊöì ÃóäúÚóãúÊó Úóáóìøó æóÚóáóì æóÇáöÏóìøó æóÃóäú ÃóÚúãóáó ÕóÜáöÍÇð ÊóÑúÖóÜå
õ
-------------------
“…berkatalah seekor semut: Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing, jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai…” (Surah an-naml: ayat 18-19)


þÍÏËäí þ þÃÈæ ÇáØÇåÑ þ þæÍÑãáÉ Èä íÍíì þ þÞÇáÇ ÃÎÈÑäÇ þ þÇÈä æåÈþ þÃÎÈÑäí þ þíæäÓ þ þÚä þ þÇÈä ÔåÇÈ þ þÚä þ þÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ þ þæÃÈí ÓáãÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä þ þÚä þ þÃÈí åÑíÑÉ Úä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã Ãä äãáÉ ÞÑÕÊ äÈíÇ ãä ÇáÃäÈíÇÁ ÝÃãÑ þ ÈÞÑíÉ Çáäãá ÝÃÍÑÞÊ ÝÃæÍì Çááå Åáíå ÃÝí Ãä ÞÑÕÊß äãáÉ ÃåáßÊ ÃãÉ ãä ÇáÃãã ÊÓÈÍ
þ
--------------------------
Dari Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang Nabi lalu Nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut, tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya: Apakah hanya gara-gara seekor semut menggigitmu lantas kamu akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih?" (Hadith Riwayat Muslim)


þÍÏËäÇ þ þÅÓãÇÚíá Èä ÃÈí ÃæíÓ þ þÞÇá ÍÏËäí þ þãÇáß þ þÚä þ þÃÈí ÇáÒäÇÏ þ þÚä þ þÇáÃÚÑÌ þ þÚä þ þÃÈí åÑíÑÉ þ þÑÖí Çááå Úäå Ãä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þäÒá þ þäÈí þ þãä ÇáÃäÈíÇÁ ÊÍÊ ÔÌÑÉ ÝáÏÛÊå äãáÉ ÝÃãÑ þ þÈÌåÇÒå þ þÝÃÎÑÌ ãä ÊÍÊåÇ Ëã ÃãÑ ÈÈíÊåÇ ÝÃÍÑÞ ÈÇáäÇÑ ÝÃæÍì Çááå Åáíå ÝåáÇ äãáÉ æÇÍÏÉ þ

þ---------------------------
Dari Abu Hurairah R.a bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: "
Ketika salah seorang para nabi duduk berehat di bawah pokok, seekor semut telah menggigit beliau. Kemudian dia memerintahkan bungkusannya dipindahkan dari bawah pokok tersebut dan memerintahkan sarang semut itu dibakar. Lalu ALlah menurunkan wahyu: 'Adakah mencukupi dgn membakar hanya kerana seekor semut yg mengigitmu'?" (Hadith Riwayat Bukhari)


þÍÏËäÇ þ þÃÍãÏ Èä ÍäÈá þ þÍÏËäÇ þ þÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ þ þÍÏËäÇ þ þãÚãÑ þ þÚä þ þÇáÒåÑí þ þÚä þ þÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ þ þÚä þ þÇÈä ÚÈÇÓ þ þÞÇá Åä ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þäåì Úä ÞÊá ÃÑÈÚ ãä ÇáÏæÇÈ ÇáäãáÉ æÇáäÍáÉ æÇáåÏåÏ þ þæÇáÕÑÏ

-------------------------------þ
Dari Ibnu Abbas R.A, bahawa Rasulullah S.A.W melarang membunuh 4 binatang yakni semut, lebah, burung hud-hud dan burung Surrah (Hadith Riwayat Abu Daud dgn rangkaian perawi yg tsiqah)

Tarjih:
Dari dalil & hadith2 ini, para fuqaha mengeluarkan bbrp hukum. Ulama mengklasifikasikan bahawa semut yg dimaksudkan itu ialah semut yang besar spt semut2 yg disebut oleh Nabi Sulaiman A.S. Semut yg besar dilarang dibunuh tanpa ada alasan yg munasabah. Manakala semut yg kecil diharuskan bunuh. Fuqaha maliki memakruhkan perbuatan membunuh semut dgn alasan yg tidak munasabah. Ini diasaskan kpd kaedah fiqh “semua yang menimbulkan bahaya (madharrat) harus dihilangkan”. Sekiranya semut itu membahayakan/memudaratkan kesihatan, diharuskan ia dibunuh.

Wallahua'alam.

Re: SJ - 2968: [Z] Bunuh semut dengan semburan serangga

:wassalam
Tahqeeq:

:fuhh
Jawapan yg semakin bermutu dari Ust Z. JKK