SJ - 3048 : [Z] Puasa Enam.

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3048 : [Z] Puasa Enam.

:salam
Saya ingin mengetahui status hadis berikut:-

Barang siapa puasa Ramadhan,kemudian ia iringi enam hari dari Syawal,maka(pahalanya) itu (seperti) setahun.(HR Muslim)

Barang siapa puasa Ramadhan dan enam hari sesudah hari raya,adalah (yang demikian itu serupa puasa) sempurna setahun ; (kerana barang siapa mengerjakan kebaikan,maka ia dapat ganjaran sepuluh kali ganda).(HR Ibnu Majah)

Terima kasih.

Re: Puasa Enam.

:salam


þÍÏËäÇ þ þíÍíì Èä ÃíæÈ þ þæÞÊíÈÉ Èä ÓÚíÏ þ þæÚáí Èä ÍÌÑ þ þÌãíÚÇ þ þÚä þ þÅÓãÚíá þ þÞÇá þ þÇÈä ÃíæÈ þ þÍÏËäÇ þ þÅÓãÚíá Èä ÌÚÝÑ þ þÃÎÈÑäí þ þÓÚÏ Èä ÓÚíÏ Èä ÞíÓ þ þÚä þ þÚãÑ Èä ËÇÈÊ Èä ÇáÍÇÑË ÇáÎÒÑÌí þ þÚä þ þÃÈí ÃíæÈ ÇáÃäÕÇÑí þ þÑÖí Çááå Úäå þ þÃäå ÍÏËå þ
þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þãä ÕÇã ÑãÖÇä Ëã ÃÊÈÚå ÓÊÇ ãä ÔæÇá ßÇä ßÕíÇã ÇáÏåÑ
-------------
Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: “barangsiapa yang berpuasa di bulan ramadhan dan diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan syawal, dia seolah2 berpuasa selama setahun.” (Hadith Sahih Muslim – Kitab ÇáÕíÇã )


þÍÏËäÇ þ þÚáí Èä ãÍãÏ þ þÍÏËäÇ þ þÚÈÏ Çááå Èä äãíÑ þ þÚä þ þÓÚÏ Èä ÓÚíÏ þ þÚä þ þÚãÑ Èä ËÇÈÊ þ þÚä þ þÃÈí ÃíæÈ þ þÞÇá þ
þÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þãä ÕÇã ÑãÖÇä Ëã ÃÊÈÚå ÈÓÊ ãä ÔæÇá ßÇä ßÕæã ÇáÏåÑ þ
----------------
Dikhabarkan kepada Ali bin Muhammad dikhabarkan kepada Abdullah bin Namir dari Sa’ad bin Sa’id dari Umar bin Tsabit dari Abu Ayub bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: “Barangsiapa berpuasa di bulan ramadhan dan kmdn berpuasa 6 hari di bulan syawal, ia seolah berpuasa sepanjang tahun.” (Sunan Ibn Majah Kitab ÇáÕíÇã)

Kedua-dua hadith ini adalah sahih. Kedua-dua hadith adalah sahih. Juga diriwayatkan oleh para imam hadith yang kecuali Imam Bukhari dan Imam An-Nasa’ie

:wassalam.

Re: SJ - 3048 : [Z] Puasa Enam.

Assalamu'alaikum

Terima kasih ust Zayed, JKK.

Status hadith ke 2 :

[="#800000" size="3"] " ãä ÕÇã ÓÊÉ ÃíÇã ÈÚÏ ÇáÝØÑ ßÇä ÊãÇã ÇáÓäÉ : (ãä ÌÇÁ ÈÇáÍÓäÉ Ýáå ÚÔÑ ÃãËÇáåÇ ) . " æÝí ÑæÇíÉ : " ÌÚá Çááå ÇáÍÓäÉ ÈÚÔÑ ÃãËÇáåÇ ÝÔåÑ ÈÚÔÑÉ ÃÔåÑ æÕíÇã ÓÊÉ ÃíÇã ÊãÇã ÇáÓäÉ " ÇáäÓÇÆí æÇÈä ãÇÌÉ æåæ Ýí ÕÍíÍ ÇáÊÑÛíÈ æÇáÊÑåíÈ 1/421 æÑæÇå ÇÈä ÎÒíãÉ ÈáÝÙ : " ÕíÇã ÔåÑ ÑãÖÇä ÈÚÔÑÉ ÃãËÇáåÇ æÕíÇã ÓÊÉ ÃíÇã ÈÔåÑíä ÝÐáß ÕíÇã ÇáÓäÉ " .
"Barangsiapa yang berpuasa 6 haru selepas al-Fitr telah menyempurnakan setahun : (barangsiapa melakukan hasanah akan mendapatkan 10 hasanah sepertinya). dan didalam riwayat yang lain : "Allah telah menjadikan setiap hasanah (kebaikan) menjadi 10 sepertinya, maka satu bulan puasa seperti 10 bulan, dan 6 hari berpuasa menyempurnakan setahun)"

Hadith riwayat Al-Nasaa'i dan Ibnu Majah. hadith ini sahih, sila lihat Sahih Al-Targhib wa-Al-Tarhib.

wallahu'alam. wassalam

خيرالأمين

Re: SJ - 3048 : [Z] Puasa Enam.

Assalamu'alaikum

Tambahan dari Ustaz Zayed :-

[="#800000" size="3"]þÍÏËäÇ þ þåÔÇã Èä ÚãÇÑ þ þÍÏËäÇ þ þÈÞíÉ þ þÍÏËäÇ þ þÕÏÞÉ Èä ÎÇáÏ þ þÍÏËäÇ þ þíÍíì Èä ÇáÍÇÑË ÇáÐãÇÑí þ þÞÇá ÓãÚÊ þ þÃÈÇ ÃÓãÇÁ ÇáÑÍÈí þ þÚä þ þËæÈÇä ãæáì ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ Úä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáãþ þÃäå ÞÇá
[="#ff00000" size="3"]þ þãä ÕÇã ÓÊÉ ÃíÇã ÈÚÏ ÇáÝØÑ ßÇä ÊãÇã ÇáÓäÉ (ãä ÌÇÁ ÈÇáÍÓäÉ Ýáå ÚÔÑ ÃãËÇáåÇ )
Dikhabarkan kepada Husam bin Umar dikhabarkan kepada baqiyyah dikhabarkan kpd Sadaqah bin Khalid dikhabarkan kepada Yahya bin Al-Harith Az-Zumari berkata telah mendengar Aba Asma’ dari Tsauban (Maula Rasulullah S.A.W) bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: Barang siapa berpuasa sunat 6 hari selepas al-fitr telah menyempurnakan setahun (berpuasa); “Sesiapa yang membawa amal kebaikan maka baginya 10 kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya.” (Surah Al-An’am: ayat 6) (Hadith riwayat Ibn Majah)

خيرالأمين