SJ-05-0445 : Solat Gerhana Matahari?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0445 : Solat Gerhana Matahari?

:salam

Tak lama lagi akan berlaku gerhana... bagaimana cara solat gerhana? bukankah perlu dibuat di tanah lapang tidak dalam masjid? ada khutbah sekali ke?

:wassalam

SJ-05-0445 : Solat Gerhana Matahari?

:salam

Bismillahi wal hamdulillah ,

Jumhur Ulama menetapkan bahawa Solat 2 Gerhana (Matahari dan Bulan) dilakukan 2 rakaat dengan setiap rakat mempunyai 2 rukuk , 4 kali bacaan al-fatihah dan 4 kali bacaan surah.Ini jelas diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina A’isyah r.ha :

ÝÚä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ¡ ÎÓÝÊ ÇáÔãÓ Ýí ÍíÇÉ ÇáäÈí Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ü ÝÎÑÌ ÑÓæá Çááå Ü Õáì Çááå Úáíå æ Óáã Ü Åáì ÇáãÓÌÏ ÝÞÇã ÝßÈÑ æÕÝ ÇáäÇÓ æÑÇÁå¡ ÝÇÞÊÑà ÞÑÇÁÉ ØæíáÉ¡ Ëã ßÈÑ ÝÑßÚ ÑßæÚðÇ ØæíáÇð åæ ÃÏäí ãä ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÃæáì¡ Ëã ÑÝÚ ÑÃÓå ÝÞÇá: ÓãÚ Çááå áãä ÍãÏå ÑÈäÇ æáß ÇáÍãÏ¡ Ëã ÞÇã ÝÇÞÊÑà ÞÑÇÁÉ ØæíáÉ åí ÃÏäí ãä ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÃæáí¡ Ëã ßÈÑ ÝÑßÚ ÑßæÚðÇ åæ ÃÏäí ãä ÇáÑßæÚ ÇáÃæá Ëã ÞÇá: ÓãÚ Çááå áãä ÍãÏå¡ ÑÈäÇ æáß ÇáÍãÏ¡ Ëã ÓÌÏ Ëã ÝÚá Ýí ÇáÑßÚÉ ÇáÃÎÑì ãËá Ðáß ÍÊì ÇÓÊßãá ÃÑÈÚ ÑßÚÇÊ (ÇáÑßÚÉ ÇáÃæáì ÇáãÞÕæÏ ÈåÇ ÇáÑßæÚ) æÃÑÈÚ ÓÌÏÇÊ æÇäÌáÊ ÇáÔãÓ ÞÈá Ãä íäÕÑÝ Ëã ÞÇã ÝÎØÈ ÇáäÇÓ ÝÃËäí Úáì Çááå ÈãÇ åæ Ãåáå Ëã ÞÇá: (Åä ÇáÔãÓ æÇáÞãÑ ÂíÊÇä ãä ÂíÇÊ Çááå Ü ÚÒ æÌá Ü áÇ íäÎÓÝÇä áãæÊ ÃÍÏ æáÇ áÍíÇÊå ÝÅÐÇ ÑÃíÊãæåãÇ ÝÇÝÒÚæÇ Åáì ÇáÕáÇÉ) ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã¡

Dalam hadis di atas diceritakan bagaimana cara dan kaedah solat 2 Gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah saw. Ringkasnya adalah seperti berikut :

1. Takbir
2. Membaca Al-Fatihah
3. Membaca Surah yang panjang
4. Rukuk dengan lama , tetapi tidak selama / panjang seperti bacaan surah yang pertama.
5. Bangun daripada rukuk dengan menyebut “Sami Allahu liman hamidah , Rabbana Lakal Hamd”
6. Membaca Al-Fatihah dan surah , tetapi lebih pendek sedikit daripada bacaan surah yang pertama tadi.
7. Rukuk dan I’tidal
8. Sujud dan duduk antara dua sujud.
9. Sujud dan bangun untuk ke rakaat yang kedua.
10. lakukan perkara yang sama seperti rakaat pertama dengan 2 kali bacaan Al-Fatihah , 2 kali bacaan surah serta 2 kali rukuk.
11. lakukan seperti solat biasa hingga selesai.

Sebelum bersurai , disunnahkan juga untuk memberikan khutbah pendek bagi menceritakan kekuasaan dan keagungan Allah swt dengan mengambil kira bahawa 2 gerhana itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Apa yang penting ialah Qiyam dan rukuk yang kedua pada setiap rakaat solat tersebut mestilah lebih pendek / sekejap daripada Qiyam dan rukuk yang pertama.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com